Yen tu

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật _trang 2

Thứ tư - 03/05/2017 10:49
Ký hiệu văn bản Ngày Ban Hành Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Hiệu Lực
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 22/06/2016
08/08/2016
Bộ Tài chính, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1236/QĐ-BTNMT 30/05/2016
30/05/2016
Bộ TN&MT Quyết định 1236/QĐ-BTNMT về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", vay vốn ngân hàng thế giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016
30/06/2016
Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
38/2016/NĐ-CP 15/05/2016
01/07/2016
Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
40/2016/NĐ-CP 15/05/2016
01/07/2016
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
41/2016/NĐ-CP 15/05/2016
01/07/2016
Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
261/2016/QĐ-UBND 11/05/2016
21/05/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011
971/QĐ-BTNMT 29/04/2016
01/05/2016
Bộ TN&MT Đính chính Thông tư số 03/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt
973/QĐ-BTNMT 29/04/2016
21/04/2016
Bộ TN&MT Quyết định 973/QĐ-BTNMT năm 2016 về chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường đối với phế liệu nhậu khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
931/QĐ-BTNMT 25/04/2016
25/04/2016
Bộ TN&MT Quyết định 931/QĐ-BTNMT năm 2016 về thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
134/2016/QH13
 
09/04/2016
09/04/2016
Quốc hội Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia
661/QĐ-BTNMT 30/03/2016
30/03/2016
Bộ TN&MT Quyết định 661/QĐ-BTNMT năm 2016 về đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
634/QĐ-BTNMT 29/03/2016
29/03/2016
Bộ TN&MT Quyết định 634/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/2016/NĐ-CP 19/02/2016
01/05/2016
Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
106/QĐ-BTNMT 19/01/2016
19/01/2016
Bộ TN&MT Quyết định 106/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
56/QĐ-UBND 19/01/2016
19/01/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
01/QĐ-TCQLĐĐ 13/01/2016
13/01/2016
Tổng cục Quản lý đất đai Quyết định 01/QĐ-TCQLĐĐ kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục quản lý đất đai
90/QĐ-TTg 12/01/2016
12/01/2016
Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
03/2016/QĐ-UBND 04/01/2016
14/01/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
04/2016/QĐ-UBND 04/01/2016
14/01/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015
15/02/2016
Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 31/12/2015
01/04/2016
Bộ TN&MT, Bộ Y tế Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
803/QĐ-UBND 31/12/2015
31/12/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3508/QĐ-BTNMT 30/12/2015
30/12/2015
Bộ TN&MT Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016
3509 /QĐ-BTNMT 30/12/2015
30/12/2015
Bộ TN&MT Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015
01/02/2016
Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành
112/2015/QH13 27/11/2015
27/11/2015
Quốc hội Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT 12/11/2015
14/02/1900
Bộ Tài chính, , Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Y tế ban hành
609/2015/QĐ-UBND 04/11/2015
14/11/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
515/2015/QĐ-UBND 27/10/2015
06/11/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
24/CT-TTg 01/09/2015
01/09/2015
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
337/2015/QĐ-UBND 14/08/2015
24/08/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
20/07/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
14/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
20/07/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020
10/NQ-HĐND 10/07/2015
10/07/2015
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang thông qua Danh mục điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1723/QĐ-BTNMT 30/06/2015
01/07/2015
Bộ TN&MT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trọng lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/CT-UBND 29/06/2015
29/06/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
54/2015/NĐ-CP 08/06/2015
01/08/2015
Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
16/2015/QĐ-TTg 22/05/2015
15/07/2015
Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
193/2015/QĐ-UBND 12/05/2015
22/05/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
43/2015/NĐ-CP 06/05/2015
01/07/2015
Chính phủ Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
45/2015/NĐ-CP 06/05/2015
01/07/2015
Chính phủ Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
38/2015/NĐ-CP 24/04/2015
15/06/2015
Chính phủ Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015
01/07/2015
Chính phủ Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
83/QĐ-UBND 02/03/2015
02/03/2015
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015
01/04/2015
Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015
01/04/2015
Chính phủ Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
203/QĐ-TTg 27/01/2014
27/01/2014
Thủ tướng Chính phủ Quyết dịnh 233/QĐ-TTg, ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường
712/2013/UBTVQH13 16/12/2013
01/02/2014
Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
29/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
21/12/2013
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
49/2013/QH13 21/06/2013
01/10/2014
Quốc hội Kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
02/CT-BTNMT 29/03/2013
29/03/2013
Bộ TN&MT Chỉ thị Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán Bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường
39/2012/QH13 23/11/2012
23/11/2012
Quốc hội Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
02/CT-TTg 09/01/2012
09/01/2012
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
18/2011/QH13 25/11/2011
25/11/2011
Quốc hội Về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
17/2011/QH13 22/11/2011
22/11/2011
Quốc hội Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia
103/NQ-CP 22/11/2011
22/11/2011
Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2030
29/2008/CT-TTg 02/10/2008
02/10/2008
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 29/2008/CT-TTg, ngày 02/10/2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông
18/2008/CT-TTg 06/06/2008
06/06/2008
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 18/2008/CT-TTg , ngày 6/6/2008 về việc Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
1126/2007/NQ-UBTVQH11 21/06/2007
01/07/2007
Quốc hội Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp uỷ ban thường vụ quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
35/2005/CT-TTg 17/10/2005
 01/11/2005
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
02/2005/NQLT-HND-BTNMT 13/05/2005
15/07/2005
Bộ TN&MT - Hội Nông dân Việt Nam Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đai

                                                                                                Trang 1,2                                                                                                                     

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844489