Danh mục văn bản quy phạm pháp luật_Trang 1

Thứ tư - 03/05/2017 01:27
Ký hiệu văn bản Ngày Ban Hành Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Hiệu Lực
90/2015/QH13 23-11-2015
01-07-2016
Quốc hội Luật Khí tượng thủy văn
82/2015/QH13 25-06-2015
01-07-2016
Quốc hội Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo
55/2014/QH13 23-06-2014
01-01-2015
Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường

45/2013/QH13
      29-11-2013  
      01-07-2014  
Quốc hội Luật đất đai
33/2013/QH13 19/06/2013
01/05/2014
Quốc hội Luật Phòng, chống thiên tai
18/2012/QH13 21-06-2012
01-01-2013
Quốc hội Luật Biển Việt Nam
17/2012/QH13 21-06-2012
01-01-2013
Quốc hội Luật Tài nguyên nước
60/2010/QH12 01-07-2011
01-07-2011
Quốc hội Luật khoáng sản
57/2010/QH12 15-11-2010
01-01-2012
Quốc hội Luật Thuế Bảo vệ môi trường
20/2008/QH12 13-11-2008
01-07-2009
Quốc hội Luật Đa dạng sinh học
40/NQ-CP 9/5/2018 Chính Phủ  Nghị Quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang
07/2018/QĐ-UBND 16/04/2018
01/05/2018
UBND Tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
44/2017/QĐ-UBND 29-12-2017
10-01-2018
UBND Tỉnh Bắc Giang Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
72/2017/TT-BTNMT 29-12-2017
12-02-2018
Bộ TN&MT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
43/2017/QĐ-UBND 26-12-2017
5-1-2018
UBND Tỉnh Bắc Giang Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
65/2017/TT-BTNMT 22-12-2017
5-2-2018
Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
60/2017/TT-BTNMT 08-12-2017
26-1-2018
Bộ TN&MT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
53/2017/TT-BTNMT 4-12-2017
5-12-2017
Bộ TN&MT Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
48/2017/TT-BTNMT 20-11-2017
21-5-2018
Bộ TN&MT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
123/2017/NĐ-CP 14-11-2017
01-01-2018
Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
47/2017/TT-BTNMT
7/11/2017
22/12/2017

 
Bộ TN&MT Thông tư quy định giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước
35/2017/QĐ-UBND 2-11-2017
15-11-2017
UBND Tỉnh Bắc Giang Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
46/2017/TT-BTNMT 23-10-2017
1-12-2017
Bộ TN&MT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
45/2017/TT-BTNMT 23-10-2017
8-12-2017
Bộ TN&MT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn
42/2017/TT-BTNMT 23-10-2017
8-12-2017
Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
41/2017/TT-BTNMT 23-10-2017
8-12-2017
Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
40/2017/TT-BTNMT 23-10-2017
8-12-2017
Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc điều tra khảo sát khí tượng thủy văn hải văn môi trường không khí và nước
39/2017/TT-BTNMT 16-10-2017
30-11-2017
Bộ TN&MT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25 000 và tỷ lệ 1:10 000
38/2017/TT-BTNMT 16-10-2017
30-11-2017
Bộ TN&MT Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
37/2017/TT-BTNMT 6-10-2017
21-11-2017
Bộ TN&MT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
35/2017/TT-BTNMT 4-10-2017
25-11-2017
Bộ TN&MT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
34/2017/TT-BTNMT 4-10-2017
20-11-2017
Bộ TN&MT Quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017
29/09/2017
Bộ TN&MT Thông tư quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số
31/2017/TT-BTNMT 27-9-2017
1-12-2017
Bộ TN&MT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
30/2017/TT-BTNMT 11-09-2017
26-10-2017
Bộ TN&MT Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
29/2017/TT-BTNMT 11-9-2017
1-11-2017
Bộ TN&MT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
28/2017/TT-BTNMT 11-9-2017
1-11-2017
Bộ TN&MT  Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
27/2017/TT-BTNMT 11-9-2017
1-11-2017
Bộ TN&MT Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn
26/2017/TT-BTNMT 11-9-2017
1-11-2017
Bộ TN&MT Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/2017/TT-BTNMT 6-9-2017
23-10-2017
Bộ TN&MT Quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
20/2017/TT-BTNMT 8-8-2017
1-10-2017
Bộ TN&MT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
80/2017/TT-BTC 02-08-2017
15-09-2017
Bộ Tài Chính

Thông tư 80/2017/TT-BTC này hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

16/2017/TT-BTNMT 25-07-2017
15-09-2017
Bộ TN&MT Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
15/2017/TT-BTNMT 21-07-2017
07-09-2017
Bộ TN&MT Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. 
14/2017/TT-BTNMT 20-07-2017
06-09-2017
Bộ TN&MT Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai lập tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
82/2017/NĐ- CP 17-07-2017
01-09-2017
Chính phủ Nghị định 82/2017/NĐ- CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
05/2017/NQ-HĐND 13-07-2017
01-08-2017
HĐND tỉnh Bắc Giang Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11/2017/TT-BTNMT 29-06-2017
01-09-2017
Bộ TN&MT Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
73/2017/NĐ-CP 14-06-2017
01-08-2017
Chính phủ Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
24/2017/QĐ-UBND 21-06-2017
01-07-2017
UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định này của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang.

 
23/2017/QĐ-UBND 20-06-2017
01-07-2017
UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
19/2017/QĐ-UBND 20-06-2017
01-07-2017
UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định này quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
10/2017/TT-BTNMT 06-06-2017
24-07-2017
Bộ TN&MT Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000,1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2017/TT-BTNMT 06-06-2017
24-07-2017
Bộ TN&MT Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
08/2017/TT-BTNMT 06-06-2017
24-07-2017
Bộ TN&MT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
07/2017/TT-BTNMT 29-05-2017
12-07-2017
Bộ TN&MT Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/2017/TT-BKHCN 25-05-2017
01-07-2017
Bộ KH&CN Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
05/2017/TT-BTNMT
25-04-2017
15-07-2017
 

 
Bộ TN&MT Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
36/2017/NĐ-CP
04/04/2017
04/04/2017
 

 
Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
33/2017/NĐ-CP 03/04/2017
20/05/2017
Chính phủ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản.
04/2017/TT-BTNMT 03/04/2017
19/05/2017
Bộ TN&MT Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017
05/05/2017
Bộ TN&MT Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017
24/04/2017
Bộ TN&MT Thông tư 02/2017/tt-btnmt quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017
30/03/2017
Bộ TN&MT Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
01/2017/QĐ-UBND 16/01/2017
26/01/2017
UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017
03/03/2017
Chính phủ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016
16/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh vnredsat-1 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
50/2016/TT-BTNMT 30/12/2016
01/06/2017
Bộ TN&MT Thông tư 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016
15/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016
01/03/2017
Bộ TN&MT Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
46/2016/TT-BTNMT 27/12/2016
10/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
43/2016/TT-BTNMT 26/12/2016
10/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
42/2016/TT-BTNMT 26/12/2016
10/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016
10/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016
09/02/2017
Bộ TN&MT Thông tư 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
50/2016/NQ-HĐND 08/12/2016
18/12/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
42/2016/NQ-HĐND 08/12/2016
18/12/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi và xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc 04 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang
2807/QĐ-BTNMT 06/12/2016
06/12/2016
Bộ TN&MT Về việc ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
158/2016/NĐ-CP 29/11/2016
15/01/2017
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016
16/01/2017
Bộ TN&MT Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bô siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2712/QĐ-BTNMT 25/11/2016
25/11/2016
Bộ TN&MT Quyết định 2712/QĐ-BTNMT năm 2016 phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2704/QĐ-BTNMT 24/11/2016
24/11/2016
Bộ TN&MT Quyết định 2704/QĐ-BTNMT năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016
01/02/2017
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
551/QĐ-UBND 21/09/2016
21/09/2016
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc bãi bỏ Quyết định số 127/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
135/2016/NĐ-CP 09/09/2016
15/11/2016
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
2051/QĐ-BTNMT 07/09/2016
07/09/2016
Bộ TN&MT Quyết định 2051/QĐ-BTNMT năm 2016 quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
119/2016/NĐ-CP 23/08/2016
10/10/2016
Chính phủ Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
1620/QĐ-BTNMT 21/07/2016
21/07/2016
Bộ TN&MT Quyết định 1620/QĐ-BTNMT năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại dự án có xả thải trên phạm vi cả nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
60/2016/NĐ-CP 01/07/2016
01/07/2016
Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV 30/06/2016
01/09/2016
Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 30/06/2016
01/12/2016
Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1141/QĐ-TTg 27/06/2016
27/06/2016
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016
08/08/2016
Bộ Tài chính, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016
08/08/2016
Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/06/2016
08/08/2016
Bộ Tài chính, Bộ TN&MT Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

                                                                                                   Trang 1,2
 

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94524

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3376713