Yen tu

Hội nghị đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành

Thứ ba - 29/08/2017 08:40
Ngày 24/8, nhằm đánh giá một cách toàn diện về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại hội nghị

 Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; Lại Thanh Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, TP và 230 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày. Trong đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, kịp thời đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.
Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất, sử dụng đất lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh cũng đã trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành 06 Nghị quyết chấp thuận theo quy định tại các Điều 58 và 62 của Luật Đất đai; trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 07 dự án diện tích khoảng trên 400 ha; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 03 loại đất đặc thù (đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng). Toàn tỉnh đã thực hiện được 842/1.770 công trình, dự án (đạt khoảng 48%) với diện tích 2.634,7ha/4.860ha, đạt 54% (trong đó có khoảng 1329,5 ha đất lúa và 59,3 ha đất trồng rừng đặc dụng).
Về công tác xây dựng, ban hành bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tài chính đất đai: UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất để tính bồi thường, GPMB đối với trên 400 dự án; giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư với 60 dự án; giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khoảng 8.897  lô đất; các huyện, thành phố đã phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đối với 280 dự án và gần 3.000 lô đất. Tổng thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến 30/6/2017 là 3.108 tỷ đồng; trong đó thu từ tiền sử dụng đất là 2.913 tỷ đồng, tiền thuê đất và thuế, phí thu từ đất: 195 tỷ đồng.
Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND tỉnh đã ban hành các quyết định ủy quyền thu hồi đất, quy định về một số điểm cụ thể trong bồi thường, hỗ trợ, tái định, chi tiết hóa trình tự thủ tục thực hiện và quy định về đảm bảo dân chủ trong quá trình thu hồi, bồi thường theo quy định của pháp luật đất đai góp phần vào kết quả giải phóng mặt bằng gần 3.000 ha  đất (với 12 nghìn lượt hộ) cơ bản đều hoàn thành đúng tiến độ.
Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 quy định trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 501 Quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đối với 480 tổ chức. UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận, thẩm định và ban hành 60 Quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao 8.897 lô đất ở thông qua hình thức đấu giá với diện tích 890.489 m2, số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 3.000 tỷ đồng; thực hiện giao 1.033 lô đất cho hộ gia đình, cá nhân không thông qua đấu giá với diện tích 114.743 m2.
Công tác quản lý và sử dụng đất công ích: Theo kết quả thống kê đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh có tổng số 139.626 thửa đất công ích với diện tích là 5.051 ha. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt Sở TNMT, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý quỹ đất công ích nên đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương từng bước quan tâm; một số địa phương bước đầu đã thiết lập hồ sơ, mở sổ theo dõi và cơ bản nắm được số thửa, diện tích đất công ích (Lục Nam, Việt Yên, Yên Thế, Bắc Giang).
. Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị và ngành TNMT tập trung cao đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh cấp được 945.356 giấy chứng nhận lần đầu với diện tích 301.949/308.799 ha đạt 97,8% so với diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận.
Kết quả cấp giấy cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân từ năm 2014 đến tháng 7/2017 được 234.388/206.850 giấy, đạt tỷ lệ 113,3% kế hoạch giao. Khối lượng giấy chứng nhận đã cấp được trong 03 năm bằng 24,79% khối lượng cấp giấy chứng nhận lần đầu của cả giai đoạn từ năm 2014 trở về trước. Những huyện cấp giấy chứng nhận với khối lượng lớn là Hiệp Hòa (44.177 giấy); Lục Nam (30.919 giấy); Yên Thế (28.806 giấy); Bắc Giang (23.253 giấy).
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn có những tồn tại, hạn chế như: Hiệu quả sử dụng đất của một số tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực đô thị còn chưa cao, còn để xảy ra tình trạng lãng phí, không đúng mục đích đặc biệt tại một số vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao; Một số địa phương còn có tình trạng đùn đẩy lên cấp tỉnh, né tránh trách nhiệm trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cấp mình; Việc giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tại một số địa phương còn chậm; Đại đa số các địa phương không đăng ký hồ sơ địa chính, không mở sổ sách theo dõi dẫn đến không nắm chắc thực tế diện tích quỹ đất công ích trên địa bàn, số liệu báo cáo không chính xác, đầy đủ, kịp thời                               Đồng chí Nguyễn Văn Linh phát biểu tại hội nghị                               Đồng chí Lại Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Đất đai là tài nguyên quan trọng của quốc gia có ranh giới, khuôn khổ được luật định hóa. Khi được giao đất thì cá nhân, tổ chức cần phải sử dụng đúng mục đích, không được lạm dụng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, làm dụng quyền sử dụng đất. Quản lý đất đai là trách nhiệm quan trọng của các cấp, các ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn là cơ quan quản lý đất đai cần xác lập bản đồ địa chính, hồ sơ  địa chính để quản lý đất đai hiệu quả, đất phải có chủ và được hợp pháp hóa.
Các địa phương cần thực hiện thu hồi đất đúng quy trình theo Luật đất đai 2013 đã ban hành, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần thành lập cơ quan có chức năng thẩm tra, theo dõi trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng từ việc kiểm kê, kiểm đếm, đo đạc… Bên cạnh đó, cần xác định kế hoạch sử dụng đất hợp lý, không để thực tiễn đi trước quy hoạch; Tăng cường thanh tra, kiểm tra quyền sử dụng đất và trách nhiệm quản lý đất đai của người đứng đầu, Bí thư, Chủ tịch các cấp cần nằm rõ tình hình đất đai ở địa phương, nơi nào để xảy ra vi phạm, không xử lý dứt điểm sẽ xem xét trách nhiệm của đồng chí Bí thư, Chủ tịch địa phương đó.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, biện pháp từng bước khắc phục khó khăn để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian tới. Để khắc phục hạn chế, bất cập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu các huyện, TP, các xã, phường, thị trấn phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, công chức địa chính để xảy ra sai phạm về đất đai ở các địa phương. Cụ thể, đối với cấp huyện ít nhất mỗi tháng một lần và cấp xã ít nhất mỗi tuần một lần kiểm tra công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm sai phạm.                                                       Toàn cảnh hội nghị

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai về các địa phương, đặc biệt là những nơi trọng điểm có bức xúc về đất đai; Khắc phục thiếu xót trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua, bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương; các ngành các cấp cần phối hợp với Sở TNMT để xây dựng KH, QH sử dụng đất; Về giao đất, cho thuê đất, đề nghị các huyện, thành phố, Sở TNMT rà soát các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang sử dụng không đúng mục đích; tuân thủ nghiêm việc giao đất ở cho hộ gia đình thông qua đấu giá./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến - TT CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832851