Yen tu

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang: 15 năm chặng đường xây dựng và phát triển

Thứ ba - 13/11/2018 15:56
Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở bộ máy tổ chức của Sở Địa chính, sáp nhập thêm Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp, Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi thành lập, biên chế của Sở chỉ có 59 người (Hành chính 37, sự nghiệp 22), gồm 06 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp; một số phòng chuyên môn chỉ có 02 đến 04 người.
Hiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc), 09 phòng, đơn vị quản lý nhà nước: Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính, Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường và 06 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Trung tâm Thông Công nghệ thông tin TNMT, Trung tâm Quan trắc TNMT, Quỹ Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai (bao gồm 10 Chi nhánh tại 10 huyện, thành phố).
Hiện toàn Sở có 201 biên chế và 112 lao động hợp đồng, bao gồm: 53 công chức, 148 viên chức (trong đó có 78 biên chế thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố).
Nhờ được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp công tác của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phát triển và trưởng thành, có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, những kết quả cơ bản được thể hiện trên các mặt như sau:
Công tác tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được coi trọng.
Trong 15 năm qua, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nhiều thay đổi: Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012... và kèm theo đó là nhiều Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Để đưa các quy định pháp luật này vào cuộc sống, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai pháp luật, đồng thời tổ chức tập huấn cho Lãnh đạo UBND các cấp, Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TNMT) nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TNMT; phối hợp với UBND cấp huyện kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các phòng TNMT cấp huyện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc đưa các chính sách pháp luật về TNMT vào cuộc sống.
Công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất luôn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh: Sở đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 10 huyện, thành phố để thực hiện những dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Tham mưu tổ chức thực hiện việc định giá cụ thể để giao đất, cho thuê đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất đai.
Ngoài ra, để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được Sở tham mưu kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đã đề ra, là tiền đề cho việc hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại, công viên, trường học, bệnh viện...
Về công tác cấp Giấy CNQSDĐ: Từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 421.456 Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 41.440 ha; đưa số Giấy chứng nhận được cấp lần đầu đến nay lên 955.772 giấy với diện tích 303.275/308.799 ha đạt 98,2% diện tích đất cần cấp Giấy chứng nhận. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện cấp đổi được 417.407 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 41.037,0 ha; cấp được 6.541 giấy cho 3.854 tổ chức với diện tích 57.019,0 ha; hoàn thành và vượt kế hoạch tỉnh giao.
Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định, hạn chế tranh chấp, lấn chiếm đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Về công tác đo đạc bản đồ: Sở đã chủ động, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách phù hợp, góp phần nâng cao tỷ lệ diện tích được đo đạc bản đồ, tranh thủ được một phần kinh phí đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau 15 năm thực hiện đã đạt kết quả đáng khích lệ, năm 2003 toàn tỉnh mới đo đạc được 7% diện tích tự nhiên toàn tỉnh thì đến nay đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính cho 220/230 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích đã đo vẽ bản đồ địa chính lần đầu là 322.606,6 ha, đạt 83,0% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước là 9,5%.
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã từng bước đi vào nề nếp: Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh lập, điều chỉnh và bổ sung một số quy hoạch quan trọng, như: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh đến năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng đến năm 2020; Quy hoạch vùng nguyên liệu đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020 v.v. Các Quy hoạch này đã góp phần định hướng cho việc khai thác, sử dụng khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, hợp lý; làm căn cứ cấp phép đảm bảo đúng quy định; tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản, tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Giai đoạn 2003-2018 Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp 132 Giấy phép khai thác khoáng sản; tài nguyên khoáng sản đã được quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất san lấp, cát sỏi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đã góp phần đưa ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh ngày càng phát triển, đã giải quyết công ăn việc làm cho trên 1.200 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương; đóng góp ngân sách ngày càng tăng (năm 2004 thu ngân sách ước đạt trên 20 tỷ đồng, đến năm 2011 trên 50 tỷ đồng và đến năm 2017 đã đạt trên 200 tỷ đồng).
Đối với công tác quản lý tài nguyên nước: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2025…  Tổ chức triển khai thực hiện nhiều Đề án, dự án, kế hoạch điều tra nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: Đã hoàn thành xây dựng Dự án điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất phục vụ Khu công nghiệp trên địa bàn 02 huyện Việt Yên và Yên Dũng; Dự án điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang…
 Từ năm 2003 đến hết nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, tổ chức cấp được 435 giấy phép (trong đó: 12 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 29 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 137 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 257 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước).
Về công tác Bảo vệ Môi trường: Xác định được tầm quan trọng của công tác Bảo vệ môi trường, trong những năm qua Sở đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ Môi trường.
Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được chú trọng và đẩy mạnh. Hàng năm, Sở đều tổ chức 5-6 hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hàng nghìn lượt người tham gia nhằm giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 Đã thực hiện ký kết Nghị quyết liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ môi trường với 13 tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Phối hợp với báo Bắc Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Bảo vệ môi trường; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... qua đó đã nâng cao ý thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; đến nay tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 76%; 08/16 đơn vị đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải và kết nối truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.
Công tác thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2003 đến nay có tổng số 737 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 133 đề án bảo vệ môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định 84 hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, đăng ký 255 hồ sơ chủ nguồn thải chất thải nguy hại…
Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2005 đến nay đã thu trên 33,8 tỷ đồng, góp phần tăng ngân sách của tỉnh để góp phần đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.
Tham mưu tổ chức xét tặng giải thưởng môi trường nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, tạo động lực tham gia công tác bảo vệ môi trường trong đông đảo quần chúng nhân dân, kết quả: đã tổ chức được 14 đợt trao giải, có 6 tổ chức và 6 cá nhân đạt giải thưởng môi trường Việt Nam; 130 tổ chức, 50 cá nhân được trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì và thực hiện nghiêm túc: Sở luôn chú trọng và duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân; đã bố trí 01 công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở. Từ năm 2003 đến nay, Sở đã tiếp hơn một nghìn lượt công dân đến phản ánh, kiếu nại, tố cáo, đề nghị giải quyết về các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường. Công dân đến Sở đều được tiếp, hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định của pháp luật.
Hàng năm, Sở được Chủ tịch UBND tỉnh giao giải quyết từ 80 đến 100 đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (cá biệt năm 2012 là 146 vụ việc, năm 2013 là 121 vụ việc). Việc tham mưu giải quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo cả về chất lượng và thời hạn, các kiến nghị đề xuất đảm bảo đúng chính sách, pháp luật và có tính khả thi. Hàng năm kết quả giải quyết đơn thư đều đạt trên 95% so với tổng số đơn phải giải quyết, hoàn thành vượt yêu cầu đề ra. Quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật hầu hết đã được tổ chức thi hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được tăng cường, hàng năm đều có xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; công tác bảo vệ môi trường; khai thác tài nguyên khoáng sản... Mỗi năm đều triển khai thực hiện thanh tra từ 2-3 cuộc về  lĩnh vực đất đai; 4-5 cuộc về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, 1-2 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, các sai phạm, tồn tại trong quản lý nhà nước cũng như trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được phát hiện uốn nắn, sửa chữa kịp thời, các vi phạm đã được xử lý nghiêm túc.
Đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 332 doanh nghiệp, kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt 115 cơ sở với tổng số tiền 14,37 tỷ đồng; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra, xử phạt vi phạm với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các huyện: Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa. Hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành 18/23 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
Quá trình thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 382,3 ha đất do các tổ chức sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, chậm đầu tư; thu hồi, xử lý 42,64 tỷ đồng do có vi phạm trong thu nộp tiền sử dụng đất; tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản 10 mỏ; thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản 28 mỏ; xử phạt vi phạm hành chính 19,34 tỷ đồng; các kết luận thanh tra, kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
   Công tác cải cách hành chính ngày càng được quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, những năm qua Sở luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hoá trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp; cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. Đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Sở ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh để đảm bảo tính công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Hiện Sở đã đưa 82/85 TTHC ra giải quyết theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.
Trong 15 năm qua, các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở đã tiếp nhận và giải quyết trên 11.000 hồ sơ TTHC; Từ ngày thành lập (tháng 11/2015) đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 200.000 hồ sơ bao gồm cấp giấy chứng nhận lần đầu, cấp đối, cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất và đăng ký giao dịch bảo đảm. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng thời gian.
Những năm qua, tổ chức Đảng và đoàn thể của Sở đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đảng bộ Sở đã giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong thực hiện các Nghị quyết Trung ướng về tăng cường xây dựng Đảng. Liên tục trong 15 năm qua, có trên 90% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều năm được cấp trên công nhận là Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.
Nhằm ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong 15 năm qua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2012); Chính phủ đã 02 lần tặng Cờ thi đua (năm 2010 và 2015) và 01 Bằng khen; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 01 lần tặng Cờ thi đua (năm 2011), 05 lần tặng Bằng khen và 01 Giải thưởng môi trường Việt Nam; UBND tỉnh đã 01 lần tặng Cờ thi đua (năm 2015), 02 lần công nhận Tập thể lao động xuất sắc và 01 Bằng khen.
Cùng với thành tích chung của cả Sở, nhiều phòng, đơn vị và cá nhân thuộc Sở cũng đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh. Đây là món quà tinh thần vô giá, động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp cho mọi người có động lực nhiều hơn để tiếp tục phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.
Nhìn lại quá trình 15 năm thành lập và trưởng thành, tập thể Lãnh đạo Sở và từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành TNMT đã phát huy được vai trò của mình; từng cá nhân, từng vị trí đã chủ động trong việc đầu tư, tìm tòi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung cho sự phát triển. Mạnh dạn đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương đúng, kịp thời, những giải pháp mang tính đột phá, đi trước đón đầu; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những sai sót; có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, không ngại khó, ngại khổ vì mục tiêu an dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị.
Trước yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhiệm vụ đặt ra trên chặng đường phía trước đối với Sở TNMT còn nhiều khó khăn, thách thức rất nặng nề, song tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở TNMT quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được; tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII./.

Tác giả bài viết: VP Sở TNMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 1683

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70035

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832939