Yen tu

Cụm thi đua số II, Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Thứ hai - 02/07/2018 16:45
Sáng ngày 30/6/2018, Cụm thi đua số II, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) gồm Sở TNMT 9 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ và Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại tỉnh Bắc Giang. Lãnh đạo Sở TNMT Tuyên Quang (cụm trưởng) và Bắc Giang (cụm phó) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ TNMT, đại diện lãnh đạo các Sở TNMT 9 tỉnh trong cụm thi đua số II
Lãnh đạo các Sở TNMT Cụm thi đua số II tại hội nghị

Lãnh đạo các Sở TNMT Cụm thi đua số II tại hội nghị

 
Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII có ý rất quan trọng, năm tiếp theo trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong toàn Cụm thi đua với mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ngay từ đầu năm Cụm Thi đua số II đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp để tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 với nhiều hình thức và nội dung thiết thực, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân năm 2018; Tổ chức kí giao ước thi đua trong toàn Cụm, thi đua giữa Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên về thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng;...
 


Đ/c Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền – Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị
Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII có ý rất quan trọng, năm tiếp theo trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong toàn Cụm thi đua với mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ngay từ đầu năm Cụm Thi đua số II đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp để tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 với nhiều hình thức và nội dung thiết thực, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân năm 2018; Tổ chức kí giao ước thi đua trong toàn Cụm, thi đua giữa Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên về thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng;...Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó giám đốc Sở TNMT Bắc Giang báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TNMT các tỉnh đã chủ động phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực của ngành,  đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, điều khoản được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đất đai. Các thủ tục hành chính của các đơn vị được tiếp nhận qua Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ bưu chính công và Trung tâm Hành chính công, trong 6 tháng đầu năm, số lượng hồ sơ được thực hiện là: 69.645 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết: 69.384 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn giải quyết: 258 hồ sơ.
Tính đến nay, đã có 09/09 tỉnh đã ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TNMT; 09/09 Sở thành lập Văn phòng đăng ký đất đai (Tuyên Quang và Lạng Sơn thành lập Văn phòng đăng ký đất đai 01 cấp). Có 09/09 Sở TNMT thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường, 04/09 Sở TNMT thành lập Chi cục Quản lý đất đai, 01/09 Sở TNMT thành lập Chi cục Biển và Hải đảo, 7/09 Sở TNMT thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất (Tuyên Quang thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp).
Đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, đã triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Có 09/09 tỉnh triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện. Thực hiện công bố công khai quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện hồ sơ địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đạt trên 90% tổng diện tích các loại đất cần cấp, trong đó riêng trong 06 tháng đầu năm 2018 các đơn vị trong cụm đã cấp được trên 50.000 Giấy chứng nhận.
Các đơn vị đã tham mưu cho UBND tăng cường công tác quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, chủ động phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, đánh giá điểu kiện cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước …; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn các tỉnh, đồng thời duy trì và thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo đúng quy định.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền của Cụm và từng đơn vị, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các địa phương, tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, quần chúng đối với công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tích cực tham gia các hoạt động do Cụm thi đua phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018; Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo các phong trào thi đua được tổ chức đồng bộ, sâu rộng, tạo môi trường thi đua thuận lợi, phát huy vai trò chủ thể của đối tượng thi đua, thu hút sự tham gia tích cực, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động…                       Đồng chí Trần Văn Chiến – Giám đốc Sở TNMT Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đại diện 9 tỉnh trong Cụm đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Cụm thi đua trong năm 2018. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết, cũng như có nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, về công tác thi đua khen thưởng. Kết luận hội nghị, đồng chí Cụm trưởng cụm thi đua đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Hội nghị thống nhất nội dung báo cáo sơ kết và nhất trí đề xuất, kiến nghị một số ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng cấp ủy, lãnh đạo các cấp để công tác thi đua, khen thưởng nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung của các đơn vị trong Cụm thi đua được thực hiện đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra./
Một số hình ảnh tại hội nghị:
Lãnh đạo các Sở TNMT phát biểu thảo luận tại hội nghị:

                                                                      Toàn cảnh hội nghị
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến – TT CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 1129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84624

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847528