Yen tu

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trên 05m3/ngày đêm dưới 3.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; xả nước thải với lưu lượng nhỏ 05m3/ngày đêm _ Trang 2

Chủ nhật - 05/03/2017 23:15
Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trên 05 m3 dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; xả nước thải với lưu lượng dưới 05 m3/ngày đêm đối với hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại TT 27/2014/TT-BTNMT
 Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Kính gửi:……………………………………………………………………..(1)
 
1. Thông tin về chủ giấy phép:
1.1. Tên chủ giấy phép:................................................................................
1.2. Địa chỉ:………………......................…....……........………
1.3. Điện thoại: …………….  Fax: ………… Email:........................................
1.4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số:.....ngày.....tháng.......năm........do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn giấy phép.
2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép:……………………..…………
3. Thời gian đề nghị gia hạn/các nội dung đề nghị điều chỉnh:
- Thời hạn đề nghị gia hạn:……….…tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn)
- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……(trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép).
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của chủ giấy phép:
- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ giấy phép) cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật tài nguyên nước.
 Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (tên chủ giấy phép)./.
                                                                        .......,ngày.......tháng.......năm......
                  Chủ giấy phép
                  Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

__________________
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: UBND tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
           

 Mẫu số 21
 
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:              /                 …., ngày…... tháng……. năm…....
 
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần….)

 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
 
Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số ......... ngày..... tháng..... năm..... của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ…………………………………………………………………………...;
Xét Đơn đề nghị (gia hạn, điều chỉnh/cấp lại) giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày..tháng... năm...và hồ sơ kèm theo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Cho phép (tên tổ chức/cá nhân), địa chỉ tạiối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường t) được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:
1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:…………………...
2. Vị trí nơi xả nước thải:……………………………….
- Thôn, ấp/tổ, khu phố..............xã/phường, thị trấn...........huyện/quận, thị xã, thành phố..............tỉnh/thành phố.................................................
- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục…, múi chiếu….).
3. Phương thức xả nước thải:………………….………..……………
4. Chế độ xả nước thải:……………………………………
5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:….…… m3/ngày đêm    …........ m3/giờ.
6. Chất lượng nước thải:……………………………….
         7. Thời hạn của giấy phép là……năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/ giấy phép có hiệu lực đến ………(đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung/ cấp lại giấy phép).
Điều 2. Các yêu cầu đối với (tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):
1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này;
2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận:……………;
3. Hằng năm (trước 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi (tên cơ quan cấp phép) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước.
Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số … ngày… tháng… năm do (tên cơ quan cấp phép) cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước (trường hợp giấy phép do UBND tỉnh/thành phố cấp);
- Cục thuế tỉnh/thành phố.........;
- ...............................................;
- Lưu: VT, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(ký, ghi  họ tên, đóng dấu)
 
 
 

Trang 1,2,3

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 2191

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133634

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731710