Yen tu

Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ_Trang 2

Thứ hai - 06/03/2017 09:08
Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: ………...........................………………………..(1)
 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức, cá nhân:.....................................................................
1.2. Địa chỉ:.....................................................................................(2)
1.3. Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: ............. (đối với cá nhân đề nghị cấp phép) (3)
1.4. Điện thoại:………….Fax: ……… E-mail:.........................
1.5. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia
đình)
số... ngày … tháng … năm … do (tên cơ quan) cấp.
1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
a) Nguồn nhân lực:
- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số
năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh
nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Tổng số người: ……………………….. người, trong đó:
+ Số người có trình độ đại học trở lên: ………………..người.
+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: ………………..người.
b) Máy móc, thiết bị chủ yếu:
- Máy khoan:
 
 
Tên máy, thiết bị khoan Ký, mã hiệu Nước sản xuất Năm sản xuất Công suất Đường kính khoan lớn nhất (mm) Chiều sâu khoan lớn nhất (m) Số lượng (bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị khoan              
 
- Thiết bị khác:
 
 
Tên máy, thiết bị Ký, mã hiệu Nước sản xuất Năm sản xuất Thông số kỹ thuật chủ yếu Số lượng (bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của tổ chức, cá nhân (máy bơm các loại, máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý, dụng cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định vị GPS…)          
 
(Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì phải kèm
theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời
gian hành nghề)

2. Nội dung đề nghị cấp phép:
2.1. Quy mô hành nghề:...................................................................... (4)
2.2. Thời gian hành nghề:................................................................... (5)
3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
........................................................................................................................
...................................................................................................................(6)
4. Cam kết của chủ giấy phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố….  (7)
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy, thiết bị, năng lực chuyên môn để hành nghề khoan nước dưới đất
theo quy mô đề nghị cấp phép nêu trên. (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong
Đơn, các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.
   …., ngày … tháng … năm ……
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
 HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên cơ quan cấp phép: UBND cấp tỉnh.
(2) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố) nơi đăng ký địa chỉ trụ
sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
(3) Cá nhân đề nghị cấp phép hành nghề phải nộp kèm bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao chụp
kèm bản chính để đối chiếu.
(4) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, lớn.
(5) Ghi tối đa 5 năm.
(6) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo Đơn.
(7) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với
cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
 
Mẫu số 02
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT
                   
1. Họ và tên:………………………………………………………..............
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………..............
3. Nơi sinh:…………………………………………………………………
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp:………………………..…
5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo:……………………….
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:……………………………..............
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất:……………………
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công các công trình khoan nước
dưới đất như sau:
- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày:………...(số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày:… (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên:…. (số công trình);
10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:
 
STT Thông tin về công trình đã thực hiện Thời gian thực hiện (2) Chủ công trình (3)
Tên công trình Vị trí (xã, huyện, tỉnh) Lưu lượng, m3/ngày đêm Vai trò trong việc thực hiện  (1)
1            
2            
3            
           
 
(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công đối với các
công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu trên).

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./.
......ngày....tháng.....năm.......
                                  Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)                 Người khai
 (ký, ghi rõ họ tên)
 Ghi chú:
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công....
(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình.
(3) Ghi rõ tên của chủ công trình.
 
Mẫu số 03
 
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:.........../……….

                                                   .........., ngày..... tháng..... năm........

 
             GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
 
Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 (trường hợp cơ quan cấp phép là
UBND
cấp tỉnh);
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số ... ngày ... tháng… năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước
dưới đất;
Căn cứ…………………………………………………………………….
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày.....tháng....
năm.... và hồ sơ kèm theo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cơ quan cấp phép là UBND cấp tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, địa chỉ....) hành nghề khoan nước dưới đất với các nội dung sau:
1. Quy mô hành nghề:..................................................................................
2. Thời hạn hành nghề:.................................................................................
Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):
............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................(1)
Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số ... ngày ... tháng…. năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
việc hành nghề khoan nước dưới đất.
Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 Nơi nhận:
 - (Tên chủ giấy phép);
 - Cục Quản lý tài nguyên nước (trường hợp giấy  phép do UBND cấp tỉnh cấp);
 - Lưu: VT, hồ sơ cấp phép; cơ quan trình...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
 (ký, ghi  họ tên, đóng dấu)
 
 
 
Ghi chú:
(1)   Ghi các yêu cầu cụ thể  đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

Trang 1,2

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giấy phép, quy mô

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121730

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4719806