Yen tu

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc văn bản chấp thuận cho thuê mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí đối với các hồ do cấp tỉnh quản lý_Trang 2

Thứ sáu - 03/03/2017 16:34
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc văn bản chấp thuận cho thuê mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí đối với các hồ do cấp tỉnh quản lý
Phụ lục III. Mẫu đơn đề nghị cho thuê sử dụng diện tích mặt nước hồ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND
ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Tên tổ chức, cá nhân, hộ gia đình                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                 
 
                                   
                    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO THUÊ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC HỒ
                                                                                                                                 
                          Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
                                              (UBND huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn)
Tên tổ chức, cá nhân xin thuê diện tích mặt nước:....................................
Địa chỉ: ...............................................................................................
Điện thoại:....................................Fax.................................................
Địa chỉ Email..........................................................................................
Đề nghị được thuê khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ (tên hồ chứa) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý) tại vị trí........................, thuộc xã (phường, thị trấn)........................, huyện (thành phố)....................., tỉnh Bắc Giang,
Với các nội dung sau:
- Tên Phương án sản xuất kinh doanh......................................................
- Loại hình kinh doanh............................................................................
- Thời hạn xin thuê khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ: số năm thuê, từ ngày......tháng....... năm 20..... đến ngày......tháng....... năm 20...... .................................
 Đề nghị  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (UBND huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn) xem xét và cho (tên tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xin thuê khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ) thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh trên.
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong hợp đồng (nếu được ký kết)
 
                                        Tên tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xin thuê 
                                        khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ
                                       (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 
Phụ lục IV. Mẫu hợp đồng kinh tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND
ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ:              /HĐKT
V/v ..................................................................................................................
 
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện thuỷ lợi;
- Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
- Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Căn cứ Quyết định số      /2016/QĐ-UBND ngày     /01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 201...  , tại.........................chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A:
Đại diện:........................................................Chức vụ:................................
Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................
Tài khoản:.......................................................................................................
MST:..................................................................................... Điện thoại:...................................
B/ Đại diện bên B:
Đại diện:.........Chức vụ:.........................
Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................
Tài khoản:......................................................................................................
MST:..................................................................................... Điện thoại:...........................
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thuê diện tích mặt nước hồ để .....................:
      Tổng diện tích mặt nước cho thuê là:..............................................................
Điều 2: Địa điểm hồ chứa
          Tên hồ, thuộc thôn, xã. huyện, tỉnh...............................................................
Điều 3:  Thời gian thực hiện hợp đồng
            Từ ngày ......tháng......năm...................................................................
            Đến ngày...... tháng ........năm................................................................
Điều 4: Giá trị và hình thức thanh quyết toán
            - Giá trị hợp đồng trước thuế là: 
            - Thuế VAT 10%:                                  
- Tổng giá trị hợp đồng:           
Bằng chữ: (........................................................................................).
            - Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào đơn vị (công ty hoặc xã..).
            - Hình thức thanh toán: Thanh toán một lần/năm (hoặc..............) ngay sau khi thu hoạch hoặc quyết toán năm.
Điều 5: Trách nhiệm của các bên
            * Trách nhiệm A:
            - Bàn giao diện tích mặt nước hồ chứa tại thực địa cho bên B thực hiện kèm theo bình đồ diện tích mặt nước hồ (nếu có)
            - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) tại hồ chứa.
            * Trách nhiệm bên B:
            - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng phương án sản xuất kinh doanh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Huy động nhân lực, vật tư, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo phương án được duyệt;
            - Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ thứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số      /2016/QĐ-UBND ngày   /01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang.
+ Cấm lấn chiếm diện tích mặt nước hồ; cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình trên hồ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
+ Cấm sử dụng lòng hồ và mặt nước hồ trái với quyết định giao quản lý, khai thác, sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
+ Cấm các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và môi trường, thải chất thải, nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường vào hồ, làm mất cảnh quan môi trường, huỷ hoại hoặc gây hư hỏng các công trình liên quan của hồ.
+ Hồ có thêm nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt hoặc dự kiến cấp nước sinh hoạt tuyệt đối không được sử dụng mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hoạt động dịch vụ du lịch, giải trí gây ô nhiễm nguồn nước.
+ Cấm các hành vi gây cản trở quá trình quản lý vận hành, điều tiết nước hồ; các hành vi chống người thi hành công vụ.
Cấm khai thác các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang cư trú trong lòng hồ; nuôi trồng các động, thực vật lạ không rõ nguồn gốc, xâm hại nghiêm trọng đến hệ động, thực vật lòng hồ.
Điều 6: Trách nhiệm vật chất trong thực hiện hợp đồng
            - Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với phương án sản xuất kinh doanh, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật;
            - Nếu bên B không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng được ký kết; trong quá trình thực hiện hợp đồng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các nhiệm vụ của hồ như: tưới, cấp nước, phòng chống lụt bão và vi phạm các hành vi bị cấm quy định trong hợp đồng thì bên A chấm dứt và thu hồi hợp đồng;
            - Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế;
            - Trong trường hợp hồ bị hư hỏng xuống cấp cần phải tu bổ sửa chữa, cải tạo nâng cấp bên A thông báo cho bên B trước 03 tháng và bên B tiếp tục phương án sản xuất kinh doanh ngay sau khi công trình được nghiệm hoàn thành đưa vào sử dụng.
Điều 7: Hiệu lực hợp đồng
            - Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau;
            - Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

 
        ĐẠI DIỆN BÊN B                                                      ĐẠI DIỆN BÊN ATrang 1,2

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 1679

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70031

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832935