Yen tu

Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)_Trang 1

Thứ năm - 02/03/2017 14:19
Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)_Trang 1

Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)_Trang 1

Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM trực tiếp  tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển đến Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.
Bước 3: Chi cục bảo vệ môi trường, tiếp nhận tham mưu, giải quyết hồ sơ, xem xét tính đầy đủ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, không hợp lệ trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản một lần duy nhất cho chủ cơ sở hoàn thiện theo quy định.
Bước 4: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường trình thành lập Hội đồng thẩm định có ít nhất 07 thành viên, trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người,  Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung số lượng bản báo cáo ĐTM.
Bước 5: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.
Bước 6: Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường soạn Giấy mời gửi thành viên Hội đồng thẩm định, soạn thông báo nộp phí, gửi Giấy mời và thông báo nộp phí cho chủ dự án thông qua bộ phận TN&TKQ; tổ chức hội nghị thẩm định, hoàn thành việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
Bước 7: Trường hợp kết luận Hội đồng thẩm định: báo cáo được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình UBND tỉnh phê duyệt đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ sau thẩm định về Sở TN&MT qua bộ phận TN&TKQ.
Trường hợp kết luận Hội đồng thẩm định: báo cáo được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi tổ chức, cá nhân.
Trường hợp kết luận Hội đồng thẩm định: báo cáo không thông qua hoặc bị hủy kết quả thẩm định: Tổ chức cá nhân phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình thẩm định lại theo quy định.
Bước 8: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo kết quả thẩm định, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM theo thông báo kết quả thẩm định gửi về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét. Quá thời hạn này Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo huỷ kết quả thẩm định.
Bước 9: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt.
Bước 10: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo hồ sơ theo quy định, UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.
Bước 11: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được  Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào trang phụ bìa và gửi quyết định phê duyệt kèm quyển báo cáo ĐTM cho tổ chức, cá nhân 01 bộ, UBND cấp huyện 01 bộ; gửi Quyết định phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp), UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.
Bước 12: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.
1.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần 01 bộ hồ sơ  gồm:
+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;
+ Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại các phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;
+ Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
- Số lượng: 01 (bộ).
1.4. Thời hạn giải quyết.
- 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp báo cáo không phải chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 21 ngày, UBND tỉnh giải quyết 06 ngày
- 57 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp báo cáo phải chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 21 ngày, UBND tỉnh giải quyết 06 ngày, tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong 30 ngày.
1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;
- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
1.7. Kết quả: Quyết định phê duyệt và Báo cáo ĐTM đã được xác nhận.
1.8. Tên mẫu công văn, cấu trúc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án CTPHMT/phương án CTPHMT bổ sung:
1. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM (Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 ).
2. Mẫu Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).
3. Mẫu văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng và nội dung báo cáo ĐTM của dự án (phụ lục 2.4 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 );
4. Mẫu văn bản ý kiến tham vấn cộng đồng về dự án (phụ lục 2.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015);
5. Mẫu Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án (phụ lục 2.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 );
6. Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (phụ lục 2.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 ).
7. Mẫu Xác nhận báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (phụ lục 2.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).
1.9. Phí và lệ phí:
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
1.10. Căn cứ pháp lý:
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2014 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trang 1,2,3,4,5,6,7

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 1084

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84579

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847483