Yen tu

Quy trình thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thứ năm - 02/03/2017 09:54
Quy trình thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án  bảo vệ môi trường chi tiết nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.
Bước 3: Chi cục bảo vệ môi trường, tiếp nhận tham mưu, giải quyết hồ sơ, xem xét tính đầy đủ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, không hợp lệ trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản một lần duy nhất cho chủ cơ sở hoàn thiện theo quy định.
Bước 4: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định.
Bước 5: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 6:  Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyểt định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, Trưởng đoàn kiểm tra, thẩm định có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định theo quy định.
Bước 7: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 8:
Trường hợp thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ sau thẩm định về Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi hồ sơ sau thẩm định về Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua hoặc bị hủy kết quả thẩm định: Tổ chức, cá nhân lập lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết và thực hiện theo quy định.
Bước 9: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bước 10: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo hồ sơ theo quy định, UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 11: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được  Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào trang phụ bìa và gửi quyết định phê duyệt kèm quyển đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho tổ chức, cá nhân 01 bộ, UBND cấp huyện 01 bộ; gửi Quyết định phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp), UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.
Bước 12: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.
6.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần 01 bộ hồ sơ  gồm:
+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
+ Bảy (07) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án thực hiện theo mẫu quy định tại các phụ lục 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
+ Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
- Số lượng: 01 (bộ).
6.4. Thời hạn giải quyết.
- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp báo cáo không phải chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 16 ngày, UBND tỉnh giải quyết 06 ngày
- 52 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp báo cáo phải chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 16 ngày, UBND tỉnh giải quyết 06 ngày, tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong 30 ngày.
6.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
6.6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;
- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
6.7. Kết quả: Quyết định phê duyệt và Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được xác nhận.
6.8. Tên mẫu công văn, cấu trúc nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
1. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 2);
2. Mẫu Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường (phụ lục 3);
3. Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi UBND xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 4);
4. Mẫu văn bản của UBND cấp xã trả lời chủ cơ sở (Phụ lục 5);
5. Mẫu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 6).
7. Mẫu quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 9).
(Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
6.9. Phí và lệ phí: Không
6.10. Căn cứ pháp lý:
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2014 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 19

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 1516

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85011

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847915