Yen tu

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản _ Trang 1

Thứ ba - 07/03/2017 17:27
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
2.1.Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Tiếp nhận hồ sơ
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.
Bước 2:  Thẩm định hồ sơ
- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản;
- Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn
Bước 3:  Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
- Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại bước 2, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4:  Trả kết quả
Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
2.2.Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hoặc qua đường bưu điện.
2.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (bản chính);

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp (bản chính);

- Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4.Thời hạn giải quyết:
- 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn giải quyết.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định gia hạn Giấy phép  thăm dò khoáng sản.
2.8. Phí, lệ phí (nếu có):
Lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu  về cấp phép thăm dò khoáng sản
 - Trường hợp diện tích gia hạn thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;
  - Trường hợp diện tích gia hạn thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;
   - Trường hợp diện tích gia hạn thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7,5.000.000 đồng/01 giấy phép.
(Thông tư số 129 /2011/TT-BTC ngày 15/9 /2011 của Bộ Tài chính)
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn số 04)
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Mẫu số 33)
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Phụ lục số 02)
 (Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày, trong đó, giải trình rõ lý do việc đề nghị gia hạn.
- Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng mục công việc theo Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp hoặc có sự thay đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với đề án thăm dò đã được chấp thuận.
- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản như sau:
+ Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;
+ Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;
+ Được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này;
+ Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;
+ Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
(Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ)
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
- Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
Mẫu số 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
                                                                     ....., ngày... tháng... năm..... 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
 
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax......................................................
Được phép thăm dò (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....của ... Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh ...)
Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò, thời gian gia hạn ....... tháng.
Diện tích trả lại là ........... (ha, km2).
Diện tích tiếp tục thăm dò .......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo.
Lý do xin gia hạn...........................................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

Trang 1,2,3,4

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 485

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140044

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4738120