Yen tu

Chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền

Thứ ba - 07/03/2017 16:44
Chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị san gạt mặt bằng, hạ cốt nền nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
b) Trong thời gian không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu có trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:
Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa, xác định diện tích, toạ độ khu vực đề nghị chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền; tổ chức thẩm định phương án, tính toán trữ lượng, khối lượng đất hạ cốt nền chuyển cơ quan thuế để xác định các loại thuế, phí theo quy định; xác định tiền cấp quyền khai thác đất; tổng hợp các ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ra văn bản chấp thuận cho các trường hợp theo quy định. Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thì thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ;
Bước 3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản;
Bước 4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở TNMT.
- Hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền theo mẫu số 2A (đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư) hoặc mẫu 2B (đối với hộ gia đình, cá nhân).
- Phương án san gạt mặt bằng, hạ cốt nền (trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư) trong đó nêu rõ: thời gian và khối lượng cần san gạt, hạ cốt nền; diện tích, cốt cao độ khu vực hạ đất; phương thức sử dụng khối lượng đất hạ cốt nền; phương án đường vận chuyển đất dư thừa; cam kết bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đối với hộ gia đình, cá nhân những nội dung trên thể hiện cụ thể trong đơn đề nghị;
- Bản đồ khu vực san gạt, hạ cốt nền theo hệ tọa độ VN 2000 tỷ lệ 1:1.000 (trường hợp diện tích nhỏ hơn 5,0 ha), tỷ lệ 1:2.000 (trường hợp diện tích lớn hơn 5,0 ha) đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc trích lục thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Bản sao có chứng thực quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (đối với hộ gia đình, cá nhân).
b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (đối với thẩm quyền Sở TN&MT); 18 ngày làm việc (thẩm quyền UBND tỉnh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở TN&MT; UBND tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định, văn bản chấp thuận.
8. Phí, lệ phí (nếu có): không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 - Đơn đề nghị cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền theo mẫu số 2A (đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư) hoặc mẫu 2B (đối với hộ gia đình, cá nhân)
 (Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
 - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT, ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
Mẫu số: 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

                                                                                ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP SAN GẠT
MẶT BẰNG, HẠ CỐT NỀN

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
 
Tên tổ chức/cá nhân (1) ..............................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với trường hợp tổ chức) ........................................; cấp ngày ..................................; nơi cấp: ………………………………….…….
Văn bản chấp thuận đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình (số.... ngày.... tháng.... năm... của ........................ về việc (2).................. .......................).
Đề nghị được phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với (2)................. .......  tại khu vực ... thuộc xã............. huyện......................;
Diện tích khu vực xin san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:...............ha, được giới hạn bởi các điểm góc:.......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
Cốt độ cao khu vực cần san gạt mặt bằng, hạ cốt nền: ................................
Khối lượng đất dư thừa từ quá trình hạ cốt nền cần chuyển đi: ............. m³.
Dự kiến khu vực vận chuyển phần đất dư thừa đến:............................
Mục đích sử dụng đất dư thừa:(3) ......................
Thời hạn xin san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:.......tháng, kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.
Lý do xin san gạt mặt bằng, hạ cốt nền: ..................
(Tên tổ chức, cá nhân) (1)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
(cụ thể có phương án khai thác kèm theo)
 

Ghi chú:
(1): ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cần san gạt, hạ cốt nền
(2): ghi rõ tên công trình, dự án được phép đầu tư.
(3): ghi rõ mục đích sử dụng phần đất dư thừa.
Tài liệu gửi kèm theo:
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số: 2B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

                                                                                        ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP SAN GẠT
MẶT BẰNG, HẠ CỐT NỀN

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
 
Hộ gia đình/cá nhân ................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân (của đại diện chủ hộ cấp ngày .........................; nơi cấp: ………………………………….…….
Đề nghị được phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với .................. .......  tại khu vực ... thuộc xã............. huyện......................;
Diện tích khu vực xin san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:...............ha, được xác định trên trích lục thửa đất kèm theo.
Cốt độ cao khu vực cần san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:.................................
Khối lượng đất dư thừa từ quá trình hạ cốt nền cần chuyển đi: ............. m³.
Địa điểm vận chuyển phần đất dư thừa:............................
Tuyến đường vận chuyển phần đất dư thừa:............................
Mục đích sử dụng đất dư thừa:(3) ......................
Thời hạn xin san gạt mặt bằng, hạ cốt nền:.......tháng, kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.
(Tên hộ gia đình/cá nhân) ................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan.
 

 XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ Đại diện hộ gia đình, cá nhân làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên,)

....................................................................................................................................
 

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chấp thuận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 408

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4738043