Yen tu

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Thứ ba - 07/03/2017 17:00
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
10.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được thực hiện như sau:
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:
a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa;
b) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 3: Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại điểm 10.1.2 ở trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép từ Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
10.2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hoặc qua đường bưu điện.
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản;
- Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
10.4.Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
10.8. Phí, lệ phí:
Mức thu 5.000.000 đồng/01giấy phép
(Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính).
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu đơn số 11)
- Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 16)
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;
Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
Mẫu số 11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày... tháng... năm...
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

                       Kính gửi:        Uỷ ban nhân dân tỉnh.........
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................................
Trụ sở tại:..............................................................................................................................
Điện thoại:............................................... Fax:.......................................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....
Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) cho dự án ... của Công ty ....
Đề nghị được cấp phép khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........
Diện tích khu vực khai thác:.................. (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
Trữ lượng khai thác: .................... (tấn, m3,...)
Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)
Thời hạn khai thác............... năm, kể từ ngày ký giấy phép
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
                                                                                 Tổ chức, cá nhân làm đơn
                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)
 

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giấy phép, khai thác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương); Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học...

 • Quyết định v/v hủy GCN QSDD, QSHNO và TSKGLVĐ đã cấp mang tên ông Phạm Văn Quân
 • Quy định mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất.
 • Bản đồ huyện Lục Nam
  Bản đồ huyện Lục Nam
 • Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Casablanca
 • Thể lệ tham gia “Giải thưởng Sáng tạo xanh”
 • Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất_Trang 2
 • Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm _ Trang 2
 • Đại hội Chi bộ Trung tâm phát triển Qũy đất
  Đại hội Chi bộ Trung tâm phát triển Qũy đất
 • Quyết định v/v hủy trang bổ sung số 01 gắn liền với GCN QSDD, QSHNO và TSKGLVĐ đã cấp cho ông Tô Khánh Dùng tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh BG
 • Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đất đối với Công ty CP QNK Bắc Giang

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80997

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4843901