Yen tu

Danh mục dữ liệu về tài nguyên khoáng sản

Thứ năm - 11/01/2018 12:07
Danh mục dữ liệu về tài nguyên khoáng sản (kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ,
bảo quản
Địa chỉ truy cập Phương thức truy cập Ghi chú
      huyện            
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Năm 2001
1 Công ty phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Khai thác đất đồi thôn Phúc Thượng Song Mai TP Bắc Giang 311/QĐ-CN-QLTN 19/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2  Ông Ngô Văn Thơm Khai thác cát sỏi Bãi Soi (Bùi Kép) Yên Lư Yên Dũng 68/QĐ-CN-TNKS 12/4/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2. Năm 2002
1 Công ty TNHH Minh Tâm Khai thác cát sỏi An Châu Sơn Động 382/QĐ-CN-QLTN 5/2/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Xí nghiệp Đại Phúc - Bắc Ninh Khai thác đất Ninh Sơn Việt Yên 511/QĐ-CN-QLTN 8/5/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH Thành Lộc Khai thác đất khu vực Nội Ninh Ninh Sơn Việt Yên 790/QĐ-CN-QLTN 28/10/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Xí nghiệp cổ phần Thành Vinh Khai thác đất núi Kẻ Quảng Minh Việt Yên 641/QĐ-CN-QLTN 2/7/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty TNHH Bình Sơn Cấp phép thẩm định về tài nguyên khoáng sản: Đất núi kem Minh Đức Việt Yên 718/QĐ-CN-QLTN 30/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3. Năm 2003
1 Công ty TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Cấp phép thẩm định về tài nguyên khoáng sản: Cát sỏi bãi Sào Dền Cầu Gồ Yên thế 1027/QĐ-CT 14/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4. Năm 2004
1 Doanh nghiệp vận tải Hải Ninh Cấp phép thẩm định về tài nguyên khoáng sản: Đất đồi núi, bờ đun Tiền phong Yên Dũng 06/QĐ-TNMT-KS 15/01/2004 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5. Năm 2005
1 Công ty TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Cấp phép tận thu than, khu vực Đông nam thị trấn Chũ Nam Dương Lục Ngạn 377/QĐ-CT 29/3/2005 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH Tam Cường Khai thác Vàng sa khoáng Xa Lý Lục Ngạn 318/QĐ-CT 21/3/2005 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6. Năm 2006
1 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp tàu thủy Cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Tiền Phong Yên Dũng 534/QĐ-UBND 13/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến Cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Nham Sơn Yên Dũng 2066/QĐ-UBND 21/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
 
 
7. Năm 2007
1 HTX hương giấy Hoà Bình Cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Thương tại khu vực Đình Cẩu và Cà Ngo Nghĩa Hoà, Đông Sơn, Quang Thịnh Lạng Giang, Yên Thế 94/QĐ-TNMT 4/9/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần gốm xây dựng Hiệp Hòa Cấp giấy phép khai thác khoáng sản sét Hợp Thịnh Hiệp Hoà 229/QĐ-UBND 12/2/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Ông Phạm Văn Hoà Cấp gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi khu vực Bến Trăm và Cà Ngo Đông Sơn Yên thế 119/QĐ-TNMT 9/11/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Ông Đỗ Văn Thái Cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông khu vực thác Loan, thác Hâu, thác Lội Đông Sơn Yên thế 160/QĐ-TNMT 28/12/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty TNHH Đông Sơn Khai thác cát sỏi khu vực thôn Lốt An Châu Sơn Động 143/QĐ-TNMT 13/12/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Ông Nguyễn Đức Sơn Khai thác cát sỏi lòng sông khu vực thôn Cẩm Hoàng Xuân Cẩm Hiệp Hoà 163/QĐ-TNMT 31/12/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty Cổ phần thương mại Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác khoáng sản than tại khu vực III mỏ than Nước Vàng Lục Sơn Lục Nam 2093/QĐ-UBND 5/12/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8. Năm 2008
1  Ông Trần Anh Văn Cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông khu vực thôn Phú Cốc Quang Minh Hiệp Hoà 1614/QĐ-TNMT 29/8/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Doanh nhiệp tư nhân Sơn Nghĩa Cấp gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Cầu khu vực thôn Mai Hạ Mai Đình Hiệp Hoà 986/QĐ-TNMT 16/6/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Doanh nghiệp tư nhân Quang Hùng Cấp gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Phượng Sơn, Mỹ An, Trường Giang Lục Nam 1487/QĐ-TNMT 13/8/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Ông Dương Văn Tĩnh Cấp gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Cẩm Đàn Sơn Động 2531/QĐ-TNMT 26/12/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp II Cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Quế Nham Tân Yên 1243/QĐ-UBND 4/8/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh Cấp giấy phép khai thác cát sỏi tại các khu vực Bến Cao và Thượng Đồng Xuân Lương Yên thế 1130/QĐ-TNMT 1/7/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9. Năm 2009
1 Công ty Cổ phần Hoàn Hảo Thu hồi Quyết định cấp giấy phép chế biến quặng sắt Song Mai Bắc Giang 1219/QĐ-UBND 20/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Vân Cấp giấy phép khai thác cát sỏi khu vực Vạn Thạch và Vân Xuyên Hoàng Vân Hiệp Hoà 01/QĐ-TNMT 4/1/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Vân Cấp giấy phép thăm dò cát, sỏi lòng sông Cầu khu vực Vạn Thạch, Vân Xuyên Hoàng Vân Hiệp Hoà 2834/QĐ-TNMT 10/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty cổ phần Hoàn Hảo Cấp giấy phép thăm dò đất sét, gạch ngói khu vực thôn Lải Đại Lâm  Lạng Giang 2353/QĐ-TNMT 21/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty TNHH Ngọc Khánh Cấp giấy phép thăm dò cát sỏi lòng sông Tiên Hưng, Khám Lạng, Bắc Lũng, Huyền Sơn, Lục Nam 546/QĐ-UBND 9/4/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty TNHH Ngọc Khánh Phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò cát sỏi lòng sông Lục Nam Tiên Hưng, Khám Lạng, Bắc Lũng, Huyền Sơn và TT Lục Nam Lục Nam 1594/QĐ-TNMT 29/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7  Công ty TNHH một thành viên Thành Thảo Phê duyệt trữ lượng thăm dò cát sỏi lòng sông Lục Nam Nghĩa Phương Lục Nam 2784/QĐ-TNMT 8/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty TNHH một thành viên Thành Thảo Cấp giấy phép thăm dò cát sỏi lòng sông Lục Nam Nghĩa Phương, Trường Giang, Phượng Sơn Lục Nam, Lục Ngạn 1599/QĐ-TNMT 30/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 HTX Quốc Tuấn Cấp gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Yên Định Sơn Động 234/QĐ-TNMT 11/2/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang Gia hạn giấy phép khai thác đất san lấp mặt bằng khu vực điểm cao 77,0m (núi Yên Xá) Yên Lư Yên Dũng 1532/QĐ-UBND 7/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty TNHH một thành viên Kiên Nụ Phê duyệt báo cáo thăm dò cát, sỏi lòng sông Lục Nam Nghĩa Phương, Trường Giang, Phượng Sơn Lục Nam, Lục Ngạn 2886/QĐ-TNMT 15/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12  Công ty TNHH Thắng Mạnh Cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng khu vực đồi Rông Đại Lâm Lạng Giang 1550/QĐ-TNMT 9/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13  HTX Tân Thương Cấp giấy phép khai thác cát  sỏi lòng sông làm VLXD thông thường  Quang Thịnh Lạng Giang 31/QĐ-TNMT 10/4/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10. năm 2010
1 Công ty Cổ phần gạch Cẩm Lý Cấp giấy phép thăm dò đất sét, gạch ngói Cẩm Lý Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công  ty TNHH xây dựng 369 Cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Tiên Nha, Cương Sơn, Nghĩa Phương Lục Nam 126/QĐ-TNMT 15/7/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH một thành viên tư vấn dịch vụ đo vẽ bản đồ Việt Ngọc Phê duyệt trữ lượng  thăm dò cát, sỏi lòng sông Lục Nam Nam Dương, Nghĩa Hồ, Tân Quang, Tân Lập, Đồng Cốc, Đèo Gia và Phú Nhuận Lục Nam 43/QĐ-TNMT 4/3/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty Cổ phần Việt Bắc Phê duyệt trữ lượng  thăm dò cát, sỏi lòng sông Lục Nam  Nhân Định, Đồng Táu, xã Yên Định, Sơn Động Lục Nam 201/QĐ-TNMT 22/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Cổ phần Việt Bắc Cấp giấy phép thăm dò cát, sỏi lòng sông Lục Nam  Nhân Định, Đồng Táu, xã Yên Định, Sơn Động Lục Nam 162QĐ-TNMT 1/9/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản và thương mại sông Thương Cấp giấy phép thăm dò cát, sỏi lòng sông Thương Đồng Việt và xã Đức Giang Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thành Phát Cấp giấy phép thăm dò cát, sỏi lòng sông Lục Nam Vũ Xá, huyện Lục Nam và xã Trí Yên Yên Dũng 65/QĐ-TNMT 19/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty TNHH Hưng Lộc Gia hạn giấy phép khai thác đất đồi núi Tràm Hồng  Đoàn Kêt, xã Tiền Phong Yên Dũng 1349/QĐ-TNMT 20/8/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty TNHH Đại Hồng Phúc Thu hồi QĐ số 1535/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của CT UBND tỉnh Về việc cấp giấy phép khai thác đất tại khu vực núi Kẹm Minh Đức  Việt Yên 597/QĐ-UBND 28/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10  Công ty TNHH Hải Sơn Cấp giấy phép thăm dò cát, sỏi lòng sông Cầu Đồng Tân Hiệp Hòa 78/QĐ-TNMT 7/5/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty TNHH Đại Hồng Phúc Phê duyệt trữ lượng thăm dò đất sét, gạch ngói khu vực thôn Đại Giáp Đại Lâm Lạng Giang 1424/QĐ-TNMT 7/9/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11. Năm 2011
1 Công ty Cổ phần gạch Cẩm Lý Phê duyệt trữ lượng thăm dò đất sét, gạch ngói Cẩm Lý Lục Nam 27/QĐ-TNMT 13/01/2011 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần gạch Cẩm Lý Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo thăm dò cát sỏi lòng sông Lục Nam Tiên Hưng, Tiên Nha, Cương Sơn, Nghĩa Phương Lục Nam 114/QĐ-TNMT 3/8/2011 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH Ngọc Linh Cấp giấy phép thăm dò cát sỏi lòng sông Lục Nam Tiên Hưng, Tiên Nha, Cương Sơn, Nghĩa Phương Lục Nam 73/QĐ-TNMT 15/6/2011 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh mục, tài nguyên
 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1350

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84845

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847749