Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 4)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:26
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năn 2000
I.Giải quyết đơn, thư
264 Giải quyết đơn của ông Long Văn Kính   Khiếu nại QĐ 144/QĐ-UB ngày 20/4/1999 của UBND huyện Yên Thế Đồng Vương Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
265 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Minh Tranh chấp đất ở giữa ông Minh và bà Lương Thị Dậu P. Lê Lợi Bắc Giang 05/BC-ĐC-TT 14/01/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
266 Giải quyết đơn của ông Trịnh Như Can  V/v đền bù đất cho gia đình ông Trịnh Như Can P. Ngô Quyền Bắc Giang 33/BC-ĐC-TT 12/4/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
267 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Quốc Hương Tranh chấp về đất đai tại khu núi Am xã Song Mai giữa ông Hương và Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm thuộc Sở Y tế Bắc Giang Song Mai Bắc Giang 34/BC-ĐC-TT 12/4/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
268 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tước Khiếu nại QĐ số 70/QĐ-CT ngày 15/3/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Đồng Việt Yên Dũng 68/BC-ĐC-TT 20/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
269 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Hộ  Khiếu nại QĐ số 103/QĐ-CT ngày 26/4/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng  Nội Hoàng Yên Dũng 69/BC-ĐC-TT 21/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
270 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Công Vàng Không nhất trí cách giải quyết của UBND huyện Việt Yên tại QĐ số 179/1999/QĐ-CT ngày 10/5/1999 Thượng Lan Việt Yên 31/BCKL-ĐC 24/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
271 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu  Khiếu nại QĐ số 433/QĐ-CT ngày 5/10/1999 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 132/BCKL-ĐC 30/12/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
272 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Đồng Khiếu nại QĐ số 196/QĐ-CT và 197/QĐ-CT ngày 21/4/2000 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 49/BC-ĐC-TT 6/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
273 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Danh Bất Khiếu nại QĐ số 1272/QĐ-CT ngày 11/10/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết về đất đai của gia đình ông Minh Đức Việt Yên 72/BC-ĐC-TT 11/8/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
274 Giải quyết đơn của ông Diêm Công Xuân Không nhất trí cách giải quyết về đất đai của UBND huyện Việt Yên tại QĐ số 137/1999/QĐ-CT ngày 30/3/1999 Hương Mai Việt Yên 118/BC-TT-ĐC 9/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
275 Giải quyết đơn của bà Tống Thị Hiên Khiếu nại QĐ số 88/QĐ-CT ngày 17/2/2000 của UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 30/BC-ĐC-TT 3/4/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
276 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Sử Đòi lại thửa ruộng 1 mẫu, 1 sào, 4 thước tại xứ đồng Giọng - Yên Ninh - TT Nếnh đã được Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử, thu hồi và giao cho HTX nông nghiệp Yên Ninh theo Bản án sơ thẩm số 02/ST-DS ngày 25/11/1971 Hoàng Ninh Việt Yên 29/BC-ĐC-TT 31/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
277 Giải quyết đơn của ông Trần Đăng Dung   Khiếu nại QĐ số 615/QĐ-CT ngày 9/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang 108/BC-ĐC-TT 20/11/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
278 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Tùng  Khiếu nại QĐ số 589/QĐ-CT ngày 26/8/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dương Đức Lạng Giang 25/BC-ĐC-TT 27/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
279 Giải quyết đơn của ông Lê Xuân Thích Khiếu nại QĐ số 145/QĐ-UB ngày 19/4/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 16/KL-ĐC-TT 24/02/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
280 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Huyền  Khiếu nại QĐ số 206/QĐ-UB ngày 31/9/1997 của UBND huyện Yên Thế giải quyết việc tranh chấp đất ở giữa gia đình bà với cơ quan Đài phát thanh - truyền hình Yên Thế Phồn Xương Yên Thế 47/ĐC-BC-KL 19/5/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
281 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tàu  Khiếu nại QĐ số 258/QĐ-UB ngày 04/7/2000 của UBND huyện Yên Thế Đồng Tiến Yên Thế 114/BC-ĐC-TT 30/11/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
282 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Oánh  Khiếu nại QĐ số 576/QĐ-CT ngày 13/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  Lương Phong Hiệp Hòa 32/BC-ĐC-TT 31/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
283 Giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Hột  Không nhất trí với cách giải quyết của UBND huyện Lục Nam tại QĐ số 293/QĐ-CT ngày 31/7/1999 Phương Sơn Lục Nam 55/BC-KL-ĐC 15/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
284 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Thủ  V/v xử phạt vi phạm Luật đất đai đối với gia đình ông Tân Thanh Lạng Giang 73/BC-KL-TT 1/8/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
285 Giải quyết đơn của bà Lại Thị Mục  Khiếu nại QĐ số 562/QĐ-UB ngày 09/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Tân Quang Lục Ngạn 100/BC-ĐC-TT 8/11/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
286 Giải quyết đơn của ông Lâm Văn Ty  V/v giải quyết tranh chấp đất đai  Kiên Lao Lục Ngạn 112/BC-KL-TT 10/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
287 Giải quyết đơn của ông Vũ Văn Hồi  Khiếu nại QĐ số 337/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND huyện Lục Ngạn Nam Dương Lục Ngạn 50/BC-ĐC-TT 6/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
288 Giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Thể  Xin được trả lại đất và nhà tại thị trấn Chũ  Quý Sơn Lục Ngạn 19/BC-TT-ĐC 16/01/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
289 Giải quyết đơn của ông Hà Văn Phồ  Khiếu nại v/v đất canh tác của gia đình ông Tân Lập Lục Ngạn 65/BC-ĐC-TT 28/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
290 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Vui  Khiếu nại QĐ số 62/QĐ-CT ngày 10/2/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam v/v thu hồi và giao đất cho hộ gia đình cá nhân xã Tam Dị  Tam Dị  Lục Nam 26/BC-ĐC-TT 28/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
291 Giải quyết đơn của ông Lưu Hồng Tân Khiếu nại QĐ số 623/QĐ-CT ngày 15/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  Hương Lạc Lạng Giang 37/KL-ĐC-TT 12/4/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
292 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Tùng Khiếu nại QĐ số 589/QĐ-CT ngày 26/8/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  Dương Đức  Lạng Giang 25/BC-ĐC-TT 27/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
293 Giải quyết đơn của ông Lê Xuân Thích  Khiếu nại QĐ số 145/QĐ-UB ngày 19/4/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 16/KL-ĐC-TT 24/02/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
294 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thìn  Tố cáo ông Thơ Thanh tra viên Sở Địa chính không trung thực trong quá trình xem xét việc đất đai của gia đình bà TT Bố Hạ Yên Thế 63/ĐC 9/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
295 Giải quyết đơn của ông Đào Văn Nghị Tranh chấp đất đai giữa công ty Nhân Nghĩa và công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang Tiền Phong Yên Dũng   19/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
296 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bảng Khiếu nại việc UBND huyện Yên Dũng thu hồi đất đang sử dụng của một số thành viên công ty Nhân Nghĩa tại xã Tiền Phong huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng 11/BC-ĐC-TT 30/01/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
297 Giải quyết đơn của ông Vũ Văn Quốc V/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và ông Phùng Văn Bính  Minh Đức Việt Yên 08/ĐC-BC-TT 1/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
298 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hoan  Khiếu nại QĐ số 280/QĐ-CT ngày 08/6/2000 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên V/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình ông Nguyễn Tiến Thóc Bích Sơn Việt Yên 05/BC-TT-ĐC 1/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
299 Giải quyết đơn của ông Đoàn Thế Cốt  Khiếu nại báo cáo kết luận số 70/ĐC-BC-TT ngày 14/7/1999 của Sở Địa chính v/v giải quyết đơn khiếu nại Vân Trung Việt Yên 62/ĐC 9/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
300 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Anh Sơn  Khiếu nại QĐ số 494/QĐ-CT ngày 30/8/2000 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hòa 128/BC-ĐC-TT 28/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
301 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hạ   Tố cáo thôn 6 xã Việt Lập dấu diện tích đất canh tác nông nghiệp Việt Lập Tân Yên 103/BC-ĐC-TT 9/11/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
302 Giải quyết đơn của bà Đặng Thị Nhất   Khiếu nại về các nội dung quản lý đất đai, tài chính, thuế sử dụng đất nông nghiệp tại thôn Yên Ngoài xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên 04/QĐ-GĐ 24/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 1) Năm 2000
303 Giải quyết đơn của một số công dân thôn Hòa Minh xã Hợp Đức huyện Tân Yên V/v tranh chấp đất Hợp Đức Tân Yên 245/QĐ-CT 3/17/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
304 Giải quyết đơn của một số công dân đại diện thôn Cẩm Xuyên xã Xuân Cẩm huyện Hiệp Hòa Ông La Văn Hậu bán 200m2 đất ở trong làng thu 30 triệu đồng, đồng thời tự chuyển mục đích 486m2 đất được giao ổn định lâu dài sang làm đất ở và lấn chiếm thêm đất để làm nhà và vườn Xuân Cẩm  Hiệp Hòa 254/QĐ-CT 3/22/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
305 Giải quyết đơn của ông Đào Văn Nghị Khiếu nại việc UBND huyện Yên Dũng thu hồi đất đang sử dụng của một số thành viên công ty Nhân Nghĩa tại xã Tiền Phong huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng 290/QĐ-CT 3/27/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
306 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Toan Tranh chấp đất lâm nghiệp giữa lâm trường Yên Thế và bà Toan Canh Nậu  Yên Thế 457/QĐ-CT 5/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
307 Giải quyết đơn của ông Trần Xuân Giang Khiếu nại việc gia đình ông bị lấy 100m2 đất làm đường xong chưa được đền bù; tố cáo ông Bùi Huy Kỳ nguyên Phó trưởng phòng địa chính đã làm sai lệch hồ sơ trong việc cấp đất đền bù cho gia đình ông năm 1984  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 651/QĐ-CT 6/19/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 2) Năm 2000
308 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hưng Khiếu nại QĐ 272/QĐ-UB ngày 17/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết v/v đất đai Tân Hưng Lạng Giang 748/QĐ-CT 7/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
309 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhung Khiếu nại QĐ số 28/QĐ-CT ngày 10/9/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng TT Neo Yên Dũng 764/QĐ-CT 7/10/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
310 Giải quyết đơn của ông Lê Xuân Thịnh Khiếu nại QĐ giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động An Lập Sơn Động  795/QĐ-CT 7/17/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
311 Giải quyết đơn của bà Ngô Thị Quý Khiếu nại QĐ số 430/QĐ-CT ngày 18/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Canh Nậu Yên Thế 822/QĐ-CT 7/19/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 3) Năm 2000
312 Giải quyết đơn của ôngTrần Thượng Nga Không nhất trí QĐ giải quyết tố cáo số 67/QĐ-UB ngày 08/2/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xương Lâm Lạng Giang 890/QĐ-CT 8/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
313 Giải quyết đơn của bà Bùi Thị Xòe V/v sửa đổi Điều 1 QĐ số 679/QĐ-CT ngày 23/6/2000 TT Cao Thượng Tân Yên 1021/QĐ-CT 8/28/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
314 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Loan Khiếu nại QĐ 370/QĐ-UB ngày 19/6/1998 v/v giải quyết tranh chấp giữa gia đình ông Loan và bà Nguyễn Thị Lưu Tân Thịnh Lạng Giang 1063/QĐ-CT 9/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
315 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Thức Khiếu nại QĐ số 154/1999/QĐ-CT của UBND huyện Yên Dũng v/v đòi lại ruộng mà con trai ông là Phùng Văn Viết đã bán cho ông Thân Ngọc Sang từ cuối 1992 Nội Hoàng Yên Dũng 1064/QĐ-CT 9/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
316 Giải quyết đơn của bà Đặng Thị Minh (chồng Hà Văn Độ) Khiếu nại QĐ số 554/QĐ-CT ngày 29/9/1999 của UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 1252/QĐ-CT 10/10/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
317 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phú Khiếu nại QĐ số 1165/QĐ-CT ngày 17/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiên Nha Lục Nam 1276/QĐ-CT 10/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 4) Năm 2000
318 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đồi Tố cáo, kiến nghị kết luận số 89/BC-TT-ĐC ngày 18/12/1998 của Đoàn Thanh tra Sở Địa chính Xương Lâm Lạng Giang 1340/QĐ-CT 10/24/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
319 Giải quyết đơn của bà Bạch Thị Phú Khiếu nại QĐ số 219/QĐ-CT ngày 03/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế 1478/QĐ-CT 11/10/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
320 Giải quyết đơn của bà Hà Thị Héo Khiếu nại QĐ số 122/QĐ-UB ngày 29/3/1999 của UBND huyện Yên Thế Đồng Vương Yên Thế 1576/QĐ-CT 11/28/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
321 Giải quyết đơn khiếu nại của công dân Dương Văn Thơ Không chấp nhận việc đòi lại 122 m2 đất của gia đình ông Thơ đã được chuyển thành ngõ đi chung từ năm 1988 Nội Hoàng Yên Dũng 1765/QĐ-CT 13/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
322 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của 32 hộ dân khu tập thể xí nghiệp đường sắt Hà Lạng V/v giải quyết đất ở các hộ gia đình khu tập thể xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Lạng   Bắc Giang 201/CV-ĐC 9/6/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
323 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn Cẩm Xuyên - Xuân Cẩm - Hiệp Hoà Ông La Văn Hậu bán 200m2 đất ở trong làng thu 30 triệu đồng, đồng thời tự chuyển mục đích 486m2 đất được giao ổn định lâu dài sang làm đất ở và lấn chiếm thêm đất để làm vườn Cẩm Xuyên Hiệp Hòa 07/BCKL-ĐC 18/01/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
324 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn 15 - Hương Lạc - Lạng Giang  Khiếu nại về đất đai của 16 hộ (có 2 hộ bà Vũ Thị Tỉnh và Đào Thị Anh đã được Ban giải phóng mặt bằng các cấp giải quyết xử lý xong) trong GPMB quốc lộ 1A Hương Lạc Lạng Giang 95/BC-TCT 2/11/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
325 Xử lý vi phạm đất đai của UBND xã Phượng Sơn huyện Lục Ngạn và Công Ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang  Thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất và thu chi tiền có nguồn thu từ đất của UBND xã Phượng Sơn và công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Phượng Sơn Lục Ngạn 03/QĐ-GĐ 2/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
326 Giải quyết đơn của một số công dân xã Phương Sơn - Lục Nam Tố cáo UBND xã Phương Sơn cấp đất ở sai so với QĐ của UBND tỉnh về địa danh và loại hạng đất, Tố cáo UBND xã bán đất khu phố Sàn không cho dân họp, không cho Chi bộ thôn Phương Lạn họp và không cho HĐND xã họp biết, … Phương Sơn  Lục Nam 84/BC-ĐC-TT 22/9/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1234, 5678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 69

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 1112

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4573563