Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 14)

Thứ sáu - 12/01/2018 17:07
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2009
ĐTT Môi trường 2009 của Tổng cục Môi trường: thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Cạn và Vĩnh Phúc thuộc lưu vực sông Cầu (Bắc Giang có 11 đơn vị)
1090 Văn bản ĐTT Thanh tra công tác BVMT đối với các cơ sở, khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Cạn và Vĩnh Phúc thuộc lưu vực sông Cầu   Bắc Giang 1148/QĐ-TCMT 14/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1091 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và thương mại Phú Thịnh Công ty đã xả nước thải vượt tiêu chuẩn, chưa kê khai và nộp phí bảo môi trường KCN Đình Trám Việt Yên Biên bản làm việc  10/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1092 Công ty TNHH Trang My quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại chưa đúng quy định KCN Đình Trám Việt Yên Biên bản làm việc  19/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1093 Công ty TNHH Giấy Bình Dương Quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định,không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại CCN Song Khê-Nội Hoàng Yên Dũng Biên bản làm việc  17/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1094 Công ty PTHT các KCN, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang Xử phạt vi phạm hành chính với lý do Công ty đã xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép KCN Đình Trám Việt Yên 03/QĐ-VPHC 25/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1095 Nhà máy Giấy Xương Giang Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường CCN Song Khê-Nội Hoàng Yên Dũng Biên bản làm việc  12/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1096 Công ty TNHH Samwon Industrial thanh tra công tác BVMT tại Công ty TNHH Samwon Industrial CCN Song Khê-Nội Hoàng Yên Dũng Biên bản công bố QĐ thanh tra 14/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1097 Công ty TNHH TTL Việt Nam thanh tra công tác BVMT tại Công ty TNHH TTL Việt Nam CCN Song Khê-Nội Hoàng Yên Dũng Biên bản công bố QĐ thanh tra 14/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐKT việc thực hiện Kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường năm 2008
1098 Văn bản chung ĐTT           TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1099 Công ty TNHH Giày dép Quỳnh An Không thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, xả nước thải vượt tiêu chuẩn KCN Đình Trám Việt Yên 199/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1100 Công ty CP SNC Không thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, không lập hồ sơ đăng ký phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên   9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1101 Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam Không thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, không lập hồ sơ đăng ký phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên 201/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1102 Công ty TNHH Xuân Thu Không đăng ký cam kết BVMT, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép KCN Đình Trám Việt Yên 208/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1103 Công ty CP Cơ điện Tamaha Không đăng ký cam kết BVMT, quản lý vận chuyển xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên 205/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1104 Công ty CP Cáp Trường Thành Không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường KCN Đình Trám Việt Yên 213/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1105 Công ty CP Dầu khí Thái Dương xử lý triệt để các nguồn chất thải đạt quy chuẩn về kỹ thuật và thực hiện các quy định khác về BVMT KCN Đình Trám Việt Yên 212/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1106 Công ty TNHH Amoro Việt Nam Không đăng ký Cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải rắn nguy hại, Xả nước thải vượt tiêu chuẩn KCN Đình Trám Việt Yên 207/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1107 Công ty TNHH Thực phẩm Thịnh Vượng Không đăng ký cam kết bVMT, quản lý vận chuyển xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép KCN Đình Trám Việt Yên 209/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1108 Công ty TNHH Đức Phát Thực hiện không đúng một trong các nội dung đã ghi trong CKBVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn KCN Đình Trám Việt Yên 200/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1109 Công ty Phát triển hạ tầng KCN + BQL các KCN Không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM, không thực hiện chế độ báo cáo hiện trạng môi trường KCN Đình Trám Việt Yên 197/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1110 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Phú Thịnh Không đăng ký cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn KCN Đình Trám Việt Yên 202/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1111 Công ty TNHH Liên doanh Việt Hàn Không đăng ký BVMT, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên 203/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1112 Công ty TNHH Trang My Không thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong cam kết BVMT, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép KCN Đình Trám Việt Yên 206/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1113 Công ty TNHH Công nghệ Samwoo  Không đăng ký cam kết BVMT, thải chất thải rắn không đúng quy định, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn KCN Song khê- Nội Hoàng Yên Dũng 214/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1114 Nhà máy Giấy Xương Giang Không lập báo cáo ĐTM, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, thải khí vượt TCMT cho phép, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, không có giấy phép sử dụng nước mặt KCN Song khê- Nội Hoàng Yên Dũng 321/TCMT-TTr 10/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1115 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại An Sinh Không đăng ký cam kết BVMT, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên 211/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1116 Công ty TNHH Điện Phòng Hoàng Không đăng ký cam kết BVMT, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại KCN Đình Trám Việt Yên 204/TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1117 Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động Chưa đăng ký chủ nguồn thải CTNH, chưa ký hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chưa thực hiện giám sát môi trường, chưa có giấy phép khai thác nước mặt Thanh Luận Sơn Động 127/KLKTr-TCMT 2/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1118 Công ty TNHH Một thành viên 45 Xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong báo cáo ĐTM, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định Thanh Luận Sơn Động 126/KLKTr-TCMT 2/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1119 Công ty TNHH Tín Trực Không đăng ký cam kết BVMT, quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, thải chất thải rắn không đúng quy định về BVMT, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép KCN Đình Trám Việt Yên 210TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1120 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật điện tử  Không thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết BVMT KCN Đình Trám Việt Yên 215TCMT-TTr 9/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1121 Nhà máy ô tô Đồng Vàng I Thực hiện không đúng một trong các nội dung  trong báo cáo ĐTM, , quản lý vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vượt tiêu chuẩn Hoàng Mai, Hoàng Ninh Việt Yên 128/KLKTr-TCMT 2/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1122 Công ty CP Ô tô xe máy 25-8 Không lập báo cáo ĐTm, không lập hồ sơ đăng ký có phát sinh chất thải nguy hại Cụm CN Đồng Vàng Việt Yên 129/KLKTr-TCMT 2/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1123 Công ty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ Không thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết BVMT, quản lý chất thải không đúng quy định KCN Song khê- Nội Hoàng Yên Dũng 23/QĐ-VPHC 2/6/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1124 Công ty TNHH Giấy Bình Dương Không thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cđăng ký đạt TCMT, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, thải khí bụi vượt tiêu chuẩn KCN Song khê- Nội Hoàng Yên Dũng 327/KLKTr-TCMT 10/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1125 Nhà máy của Công ty CP Cáp và thiết bị viễn thông Không thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cđăng ký đạt TCMT KCN Song khê- Nội Hoàng Yên Dũng 318/KLKTr-TCMT 10/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Thanh tra việc thực hiện Luật BVMT, Luật Đất đai tại Công ty Xăng dầu Bắc Sơn, số 38 Châu Xuyên, Lê Lợi, Bắc Giang (tập 2)
1126 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu Bố Hạ thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Bố Hạ  Yên Thế 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1127 Cửa hàng xăng dầu xã Tam Tiến thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Tam Tiến Yên Thế 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1128 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Quang Tiến thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Quang Tiến Tân Yên 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1129 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu thị trấn Nhã Nam thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Nhã Nam Tân Yên 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1130 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu thị trấn Cao Thượng thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT thị trấn Cao Thượng Tân Yên 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1131 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Dĩnh Trì thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Dĩnh Trì Lạng Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1132 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Phi Mô thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Phi Mô Lạng Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1133 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Yên Mỹ thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Yên Mỹ Lạng Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1134 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Tân Thịnh (Kép) thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Tân Thịnh Lạng Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1135 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Phương Sơn thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Phương Sơn Lục Nam 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1136 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu thị trấn Đồi Ngô thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT thị trấn Đồi Ngô Lục Nam 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1137 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Quý Sơn thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Quý Sơn Lục Ngạn 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1138 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã An Châu thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT An Châu Sơn Động 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1139 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Long Sơn thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Long Sơn Sơn Động 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1140 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Thanh Sơn thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Thanh Sơn Sơn Động 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1141 Kiểm tra cửa hàng xăng dầu xã Vân Sơn thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Vân Sơn Sơn Động 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Thanh tra việc thực hiện Luật BVMT, Luật Đất đai tại Công ty Xăng dầu Bắc Sơn, số 38 Châu Xuyên, Lê Lợi, Bắc Giang (tập 1)
1142 Kiểm tra tại kho xăng dầu thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1143 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu phường Trần Phú thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Trần Phú Thành phố Bắc Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1144 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu phường Thọ Xương thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1145 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Dĩnh Kế thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1146 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Song Mai thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Song Mai Thành phố Bắc Giang 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1147 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Tiền Phong thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Tiền Phong Yên Dũng 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1148 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Tân Mỹ thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Tân Mỹ Yên Dũng 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1149 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Neo thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT thị trấn Neo Yên Dũng 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1150 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Thắng thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT thị trấn Thắng Hiệp Hòa 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1151 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Đức Thắng thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Đức Thắng Hiệp Hòa 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1152 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Bích Động thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT thị trấn Bích Động Việt Yên 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1153 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu xã Tăng Tiến thuộc công ty xăng dầu Bắc Sơn Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các biện pháp BVMT Tăng Tiến Việt Yên 355/QĐ-TNMT 23/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69929

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832833