Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 11)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:58
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2007
I.Giải quyết đơn, thư
850 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đệ xã Chu Điện, Lục Nam (lần 2) Khiếu nại QĐ số 3009/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Chu Điện Lục Nam     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
851 Giải quyết đơn của ông Trịnh Đắc Dũng, xã Vân Hà, Việt Yên Không đồng ý với QĐ số 2938/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Vân Hà Việt Yên 61/TNMT-TTS 9/4/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
852 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Phong, xã Phúc Sơn, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Phúc Sơn Tân Yên 146/TNMT-TTS 31/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
853 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Cầu, xã Bắc Lý, Hiệp Hoà (lần 3) Khiếu nại QĐ số 1825/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Bắc Lý Hiệp Hòa 77/TNMT-TTS 9/4/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
854 Giải quyết đơn của ông Dương Ngọc Ngà, xã Việt Tiến, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 405/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Việt Tiến Việt Yên 47/QĐ-TTS 22/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
855 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Mộc, xã Dương Hưu, Sơn Động (lần 2) Khiếu nại QĐ số 1030/QĐ-UBND ngày 01/9/2004 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Dương Hưu Sơn Động 24/QĐ-TTS 14/5/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
856 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Cự, xã Hoàng Ninh, Việt Yên (lần 2) Khiếu nại QĐ số 2290/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Ninh Việt Yên 79/TNMT-TTS 10/4/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
857 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Cự, xã Hoàng Ninh, Việt Yên (lần 3) Khiếu nại QĐ số 2290/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Ninh Việt Yên 61/QĐ-TTS 27/11/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
858 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuần, xã Nhã Nam, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 715/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên 89/TNMT-TTS 29/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
859 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Minh, xã Thanh Hải, Lục Ngạn Tố cáo việc cấp GCNQSD Đ cho hộ ông Hoàng Văn Tài và anh Hoàng Văn Biên vào đường đi chung của tập thể và tranh chấp đồi đất làm đường đi Thanh Hải  Lục Ngạn 36/QĐ-TTS 23/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
860 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hương Sen, Bắc Thành, Trí Yên, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 2907/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Trí Yên Yên Dũng 26/QĐ-TTS 23/5/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
861 Giải quyết đơn của ông Trần Đình Thế, Liễu Nham, Tân Liễu, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân Liễu Yên Dũng 42/GM-TNMT 28/5/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
862 Giải quyết đơn của ông Ngô Chí Kỳ, thôn Tân Dân, xã Bắc Lý, Hiệp Hoà Tranh chấp đất đai giữa hộ ông Kỳ và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Bắc Lý Hiệp Hòa 1156/TNMT-TTr 27/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
863 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đệ, thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 3009/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Chu Điện  Lục Nam 32/QĐ-TTS 9/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
864 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quế, khu phố Hậu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 659/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang v/v cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 843/TNMT-TTS 24/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
865 Giải quyết đơn của ông Dương Ngọc Bình, xóm 1, xã Việt Tiến, Việt Yên Khiếu nại việc UBND huyện Việt Yên không cấp GCNQSD 360m2 đất ao cho gia đình ông và QĐ số 405/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Việt Tiến Việt Yên 1235/TNMT-TTS 09/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
866 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tình, thôn Khánh, xã Lương Phong, Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 337/QĐ-UB ngày 16/3/2007 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v giải quyết tranh chấp đất đai Lương Phong Hiệp Hòa 118/TNMT-TTS 5/9/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
867 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Oanh Anh, Tân Dĩnh, Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 105/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Dĩnh Lạng Giang 13/QĐ-TTS 15/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
868 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khoản, Họ giáo Thanh Giã, Tam Dị, Lục Nam V/v cấp GCNQSDĐ cho nhà thờ Thanh Giã của họ đạo Thanh Giã Tam Dị Lục Nam 58/TNMT-TTS 1/1/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
869 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Trọng Vĩnh (Nga), Lãng Sơn, Yên Dũng Giải quyết tranh chấp 329m2 đất ở với hộ gia đình ông Dương Văn Nga tại thửa số 121 tờ số 20 bản đồ đo đạc năm 1976 của xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng 108/TNMT-TTS 28/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
870 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Miễn, thôn Đọ, xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang Đề nghị xác định diện tích nộp thuế đất ở cho gia đình ông Đa Mai Thành phố Bắc Giang 298/TNMT-TTS 15/03/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
871 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Cậy, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 6835/QĐ-CT ngày 8/12/2005 của UBND huyện Lạng Giang Tân Dĩnh Lạng Giang 09/TNMT 25/01/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
872 Nguyễn Đức Hiển, xã Việt Tiến, Việt Yên Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại trại chăn nuôi lợn tập trung của ông Nguyễn Đức Hiển Việt Tiến Việt Yên 1655/KL-TNMT 31/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
873 Đỗ Huy Thông, thôn 9, Hương Lạc, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 455/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Hương Lạc Lạng Giang 137/TNMT-TTS 24/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
874 Nguyễn Thị Lan, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 273/QĐ-UBND ngày 27/2/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh TT Cao Thượng Tân Yên 521/TNMT-TTS 18/05/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
875 Nguyễn Thị Như Hoa, số 02, ngõ 4, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 466/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 231/TNMT-TTS 2/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
876 Đào Trọng Phú + Đào Trọng Mùi, Sn 34 Lý Thái Tổ, Lê Lợi, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 451/QĐ-UBND ngày 5/6/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 83/BC-TNMT 25/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
877 Trương Văn Hiền, Sơn Đình, Thanh Lâm, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 768/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết tranh chấp giữa gia đình ông và gia đình ông Trương Văn Quỳ Thanh Lâm Lục Nam 20/QĐ-TTS 22/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
878 Nguyễn Thị Tiêu và một số công dân, Quang Châu, Việt Yên Tố cáo ông Lâm Xuân Thủy Thanh tra viên Thanh tra sở TN&MT có biểu hiện tiêu cực trong giải quyết đơn cụ thể: tố cáo ông Thủy thay đổi danh sách 31 hộ được giao đất tại khu tập thể nhà máy phân lân Hà Bắc năm 2002 Quang Châu Việt Yên 145/BC-TNMT 31/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
879 Hà Thị Liên, xã Tam Tiến, Yên Thế (lần 5) Giải quyết tranh chấp lâm nghiệp với hộ ông Nông Văn Tú Tam Tiến Yên Thế 1201/TNMT-TTS 1/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
880 Đặng Đình Cộng, Xương Giang, Ngô Quyền, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1918/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang 43/BC-TNMT 8/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
881 Đặng Đình Cộng và bà Oanh, p.Ngô Quyền, Bắc Giang (Tố cáo) Tố cáo ông Giáp Tuấn Thơ - Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT không cho ông Nguyễn Kim Nhàn tham dự nghị đối thoại , người được ông Cộng, bà Oanh ủy quyền có mặt tại hội nghị để thực hiện quyền khiếu nại là vi phạm Nghị định 136/NĐCP/2006 P. Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang 270/KL-TNMT 8/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
882 Nguyễn Hữu Lương, Hà Vị, Thọ Xương, Bắc Giang V/v làm rõ Báo cáo số 07/BC-ĐTTR của Sở TN&MT về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại P. Thọ Xương P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 1242/TNMT-TTr 11/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
883 Nguyễn Ngọc Điện, khu Đồi Đỏ, Cao Thượng, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 02/QĐ-CT ngày 08/3/2005 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Lê Thị Tỉnh TT Cao Thượng Tân Yên 383/TNMT-TTS 24/4/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
884 Nguyễn Đình Đàm, thôn Cốc, Dĩnh Trì, Lạng Giang (Lần 1) Khiếu nại QĐ số 6865/QĐ-CT ngày 15/12/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dĩnh Trì Lạng Giang 71/BC-TNMT 17/7/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
885 Nguyễn Đình Đàm, thôn Cốc, Dĩnh Trì, Lạng Giang (Lần 2) Khiếu nại QĐ số 113/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh và tố cáo cán bộ xã làm sai lệch hồ sơ để chiếm đất của thôn Dĩnh Trì Lạng Giang 102/BC-TNMT-TTS 30/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
886 Bùi Thái Bản, Đa Mai, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 819/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang 39/QĐ-TTS 6/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
887 Phùng Văn Đá, thôn Trung, Nội Hoàng, Yên Dũng   Nội Hoàng Yên Dũng 24/QĐ-TTS 5/10/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
888 Nguyễn Hữu Long, xã Kiên Thành, Lục Ngạn Khiếu nại việc năm 1988 UBND tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) cấp đất cho trường phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn vào đất của gia đình ông Kiên Thành Lục Ngạn 41/QĐ-TTS 6/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
889 Phạm Thị Lỉnh, xã Kiên Thành, Lục Ngạn Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và trường dân tộc nội trú Kiên Thành Lục Ngạn 01/TNMT-TTS 1/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
890 Nguyễn Văn Mai, thôn Tiến Phan, Nhã Nam, Tân Yên Khiếu nại Quyết định 2442/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và cưỡng chế tháo dỡ công trình đối với gia đình ông Nhã Nam Tân Yên 886/TNMT-TTS 30/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
891 Phan Thị Nguyệt, Ngọc Mai, Chu Điện, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 1436/QĐ-CT ngày 05/7/2004 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết việc thu thừa thuế đất ở của gia đình bà Chu Điện  Lục Nam 91/TNMT-TTS 7/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
892 Nguyễn Văn Hồng, Quế Nham, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 2744/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Quế Nham Tân Yên 569/BC-TNMT 31/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
893 Trần Thị Hiến, SN 22B cụm Châu Xuyên, Lê Lợi, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 84/QĐ-CT ngày 09/02/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 1062/TNMT-TTS 19/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
894 Nhiều công dân, bản Khe Ngọn và Cây Vối, Đồng Tiến, Yên Thế Dương văn Hồng và một số công dân phản ánh việc cấp GCNQSDĐ cho lâm trường Đồng Sơn không đúng quy định và tố cáo lâm trường vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất Đồng Tiến Yên Thế 203/BC-TNMT 29/01/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
895 Hoàng Văn Tân, Tân Phượng, Tân Mỹ, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 2780/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hoàng Văn Tân và Dương Văn Chung Tân Mỹ Yên Dũng 54/BC-TNMT 21/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
896 Thân Thị Giang, thôn Phúc Lâm, Hoàng Ninh, Việt Yên Tranh chấp đất đai với ông Thân Văn Nghi Hoàng Ninh Việt Yên 88/BC-TNMT 28/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
897 Vũ Thị Bầu, thôn Bảo An, xã Hoàng An, Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 575/QĐ-CT ngày 12/7/2004 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng An Hiệp Hòa 23/TNMT-TTS 09/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
898 Ngô Văn Lân, phố Mới, Cao Thượng, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 06/QĐ-CT ngày 08/4/2004 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông TT Cao Thượng  Tân Yên 1158/MH-TNMT 27/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
899 Nguyễn Văn Trụ, thôn Núm, xã Dĩnh Trì, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 104/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dĩnh Trì Lạng Giang 70/BC-TNMT 14/5/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
900 Nguyễn Phương Đông, xã Ngọc Thiện, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 27/11/2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Ngọc Thiện Tân Yên 97/BC-TN&MT-TTS 01/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
901 Nguyễn Thị Bẩy (Lương Văn Thiết), Tiền Phong, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 1050/1998/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Phong Yên Dũng 337/TNMT-TTS 24/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
902 Trần Xuân Giang, tổ 7, cụm 2B Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 289/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang v/v đòi đền bù P. Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang 79/BC-TNMT 11/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
903 Nguyễn Văn Trấn và 1số công dân thôn Núi, Dĩnh Trì, L.Giang Phản ánh Sở TN&MT chậm xem xét, giải quyết và trả lời về nội dung đơn khiếu nại của gia đình ông và một số gia đình khác Dĩnh Trì Lạng Giang 11/QĐ-TTS 15/03/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
904 Nguyễn Văn Đăng, số 35 TT Vôi, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 1374/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi  Lạng Giang 1411/TNMT-TTS 8/1/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
905 Hà Trí Sơn, thôn Chùa, xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và bà Hà Thị Huyền Xương Giang Thành phố Bắc Giang 46/BC-TNMT 15/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
906 Lương Văn Thiết, An Thịnh, Tiền Phong, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 1274/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng 29/MH-TNMT 30/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
907 Nguyễn Thị Biên (Hoàng Thị Điệp), phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 22/02/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên TT Cao Thượng Tân Yên 83/BC-TNMT 18/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
908 Phạm Thế Phòng, thôn Sậy, Tân Trung, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 1438/QĐ-CT ngày 18/11/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Tân Trung Tân Yên 18/QĐ-TNMT 3/5/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
909 Đỗ Văn Ngoan, số 5 ngõ 17/3 Võ Thị Sáu, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1421/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 41/BC-TNMT 7/3/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
910 Nguyễn Văn Cường, phố Đề Nắm, TT Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 2968, 2969/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ  Yên Thế 148/BC-TNMT 29/12/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
911 Trương Đình Ân, thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, Yên Dũng Đòi quyền sử dụng đất diện tích 432m2 tại khu cửa làng thôn Voi xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng 105/BC-TNMT 2/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
912 Đỗ Văn Tuất, 28 ngõ 9/1 Huyền Quang, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 262/QĐ-UBND ngày 23/3/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 86/BC-TNMT 25/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
913 Trần Quang Cảnh, Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên Giải quyết tranh chấp lối đi giữa ông Đoàn Cảnh Học và ông Trần Quang Cảnh Hoàng Ninh Việt Yên 679/UBND-TD 26/3/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
914 Mai Thị Minh (Mai Thị Tuyến), Đồng Thờm, Lam Cốt, Tân Yên Tố cáo ông Hoàng Văn Thọ xây nhà trên đất hành lang đường tại khu Đồi Thông - thôn Đồng Thờm, UBND xã Lam Cốt và UBND huyện Tân Yên đã có QĐ giải quyết nhưng không khách quan Lam Cốt Tân Yên 140/TNMT-TTS 30/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
915 Dương Thị Vang (Xô), xã Bắc Lũng, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 2785/QĐ-CT ngày 19/5/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bắc Lũng Lục Nam 37/TNMT-BC 26/02/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
916 Nguyễn Văn Đăng, số 35, TT. Vôi, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 1374/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 05/QĐ-TTS 26/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
917 Dương Văn Đồng, thôn Đá, xã Tân Hoa, Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 1488/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Tân Hoa Lục Ngạn 272/TNMT-TTS 19/02/20008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
918 Nguyễn Thị Huệ, thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tiên Lục Lạng Giang 08/QĐ-TNMT 26/02/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
919 Nguyễn Thị Hướng, số 984 Lê Lợi, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 357/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Bắc Giang 143/TNMT-TTS 30/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
920 Bùi Văn Sẻ, thôn Chay, xã Phì Điền, Lục Ngạn Tranh chấp 360m2 đất với hộ gia đình ông Bùi Tiến Căn tại khu vực chân núi Bục - Phì Điền Phì Điền Lục Ngạn 129/TNMT-TtS 12/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
921 Nguyễn Như Hùng, Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 3363/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 398/CV-TNMT 12/4/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
922 Nguyễn Kim Đô, tổ 8 khu phố 2B, ph Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 359/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 114/TNMT-TTS 5/9/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
923 Đỗ Thị Loan, tổ 8 khu phố 2B, ph Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 69/QĐ-TNMT 18/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
924 Đỗ Văn Phương, tổ 8 khu phố 2B, ph Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 360/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 67/QĐ-TNMT 18/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
925 Đỗ Văn Mai, tổ 8 khu phố 2B, ph Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 358/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 117/TNMT-TTS 5/9/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
926 Mủ Coòng Bồ, thôn Đạo Lưới, xã Đông Hưng, Lục Nam (lần 1) Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với trung đoàn 203 trực thuộc quân đoàn II Đông Hưng Lục Nam 1227/TNMT-TTS 22/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
927 Mủ Coòng Bồ, thôn Đạo Lưới, xã Đông Hưng, Lục Nam (lần 2) Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với trung đoàn 203 trực thuộc quân đoàn II Đông Hưng Lục Nam 62/QĐ-TTS 27/11/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
928 Phan Văn Minh, xã Thanh Hải, Lục Ngạn (đơn tố cáo) Khiếu nại QĐ số 2533/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Thanh Hải Lục Ngạn 1394/TNMT-TTS 24/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
929 Lê Văn Khải, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa Khiếu nại QĐ số 366/QĐ-CT ngày 04/7/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 25/TNMT-TTR 13/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Đoàn thanh tra đất đai tại xã Hoà Sơn và xã Thái Sơn, Hiệp Hoà
930 Xã Hoà Sơn, Hiệp Hoà Thanh tra đất đai Hòa Sơn Hiệp Hòa     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
931 Xã Thái Sơn, Hiệp Hoà Thanh tra đất đai Thái Sơn Hiệp Hòa     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra Môi trường năm 2007 (QĐ số 106/QĐ-TNMT, ngày 10/10/2007), trưởng đoàn: Ngô Văn Xuyên
932 1. Văn bản chung ĐTT Thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang     100/TNMT-ĐTT 4/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
933 2. Công ty TNHH thương mại Dương Tiến, xã Tiền Phong, Yên Dũng Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại công ty TNHH Thương mại Dương Tiến Tiền Phong Yên Dũng 1651/KL-TNMT   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
934 3. Công ty Đông Sao Kim, địa điểm tại trường CĐ Nông lâm Bắc Giang Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại công ty  Công ty Đông Sao Kim Bích Sơn Việt Yên 1652/KL-TNMT 31/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
935 4. DNTN Đào Tiến Sang, thôn Đồng Cạn, Ngọc Vân, Tân Yên Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại công ty  Công ty Đông Sao Kim Ngọc Vân Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
936 5. DNTN Lưu Văn Nhiệm, thôn Đồng Sơn, Yên Dũng Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại trại chăn nuôi lợn tập trung của ông Lưu Văn Nhiệm Đồng Sơn Yên Dũng 1656/KL-TNMT 31/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
937 6. Công ty TNHH Vân Nga, xã Song Khê, Yên Dũng Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai tại Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Vân Nga Song Khê Yên Dũng 1653/KL-TNTM 31/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
938 Kiểm tra việc thực hiện KLKT 08 Công ty SX giấy 2007 Về việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra     1219/TNMT-TTS 5/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT 3 DN sản xuất xi măng
939   Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện Luật BVMT, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước tại một số cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn     72/QĐ-TNMT 26/7/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
940 Tài liệu chung ĐTT Tài liệu chung ĐTT         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
941 Công ty CP Xi măng Bắc Giang, xã Hương Sơn, Lạng Giang Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường Hương Sơn Lạng Giang 03/QĐ-VPHC 24/9/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
942 Xí nghiệp Xi măng Lâm nghiệp, Bố Hạ, Yên Thế Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước tại xí nghiệp xi măng Lâm Nghiệp Bố Hạ  Yên Thế 1223/KL-TNMT 8/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
943 Công ty Xi măng Sông Cầu, Quang Châu, Việt Yên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Quang Châu Việt Yên 02/QĐ-VPHC 24/9/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
944 Văn bản chung của 4 hộ dân lô A17, phường Trần Nguyên Hãn - thành phố Bắc Giang Văn bản chung của 4 hộ dân lô A17, phường Trần Nguyên Hãn - thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
945 ĐTT thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Đồng Sơn, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng Thành lập đoàn thanh tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trên Nội Hoàng Yên Dũng 28/MIV-TTr 16/4/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
946 ĐTT thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện Luật BVMT tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (tập 1) Kết luận v/v thanh tra quản lý, sử dụng đất và thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 1458/KL-TTr 30/11/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 37

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 793

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96081

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4573244