Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 10)

Thứ sáu - 12/01/2018 04:57
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2006
I.Giải quyết đơn, thư
734 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Cầu, xã Bắc Lý, Hiệp Hoà (lần 1) Khiếu nại QĐ số 370/UBND-TNMT ngày 03/4/2006 của chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Bắc Lý Hiệp Hòa 56/TNMT-TTS 15/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
735 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Cầu, xã Bắc Lý, Hiệp Hoà (lần 2) Khiếu nại QĐ số 1993/QĐ-UBND ngày 16/11/2006 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Bắc Lý Hiệp Hòa 88/CV-TNMT 12/2/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
736 Giải quyết đơn của ông Trương Văn Tiến, P.Lê Lợi, Bắc Giang Sửa đổi QĐ số 1445/QĐ-UBND ngày 19/11/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh về bồi thường tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ khác cho gia đình ông Tiến khi Nhà nước thu hồi đất P. Lê Lợi  Bắc Giang 1684/QĐ-UBND 1/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
737 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Tài, xã Thanh Hải, Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 2533/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Thanh Hải  Lục Ngạn 247/TNMT-TTS 17/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
738 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Toan, xã Nhã Nam, Tân Yên (lần 2) Không nhất trí QĐ soos 1064/QĐ-CT ngày 14/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết tranh chấp đất đai Nhã Nam Tân Yên 229/TNMT-TTS 21/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
739 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Thêm, xã Hồng Thái, Việt Yên (đơn môi trường) Kiến nghị công ty TNHH JMC Việt Nam gây ô nhiễm môi trường Hồng Thái Việt Yên 1494/TNMT-MTg 15/12/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
740 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Loan, Vĩnh Ninh II, phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 451/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 88/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
741 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hải, Vĩnh Ninh I- phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 452/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 85/BC-TNMT 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
742 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuỷ (Thiệp), Vĩnh Ninh II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 455/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 86/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
743 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuỷ, Vĩnh Ninh I,  phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 454/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 89/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
744 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Lai, tổ 3, Vĩnh Ninh II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 456/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 87/BC-TNMT 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
745 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thinh, Vĩnh Ninh II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 453/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 91/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
746 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thạo, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 458/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 92/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
747 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Qoách, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 457/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 90/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
748 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thể, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 450/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 93/TNMT-BC 30/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
749 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Tuyển, My Điền, Hoàng Ninh, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hoàng Ninh Việt Yên 95/TNMT-TTS 5/10/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
750 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Tịnh, khu I, Cầu Kện, TT Bích Động, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 380/QĐ-UBND huyện Việt Yên, không chấp nhận đề nghị của bà Tịnh về việc điều chỉnh bổ sung 122.5 m2 đất vào GCN vì diện tích này nằm trong quy hoạch mở rộng đường vào khu dân cư Bắc thị trấn TT Bích Động Việt Yên 09/QĐ-TTr 1/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
751 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Vĩnh, khu 2, TT Nếnh, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 1602/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp đất đai TT Nếnh Việt Yên 78/TNMT-TTS   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
752 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Mỹ, thôn Khả Lý Thượng, Quảng Minh, Việt Yên Khiếu nại quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 33/TNMT-TTr 6/2/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
753 Trần Văn Mộc, thôn Đại Dương, xã Hương Hưu, Sơn Động Khiếu nại quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/9/2004 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Hương Hưu Sơn Động 22/TNMT-TTS 24/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
754 Tống Thị Chiến, xã An Dương, Tân Yên Khiếu nại quyết định số 19/QĐ-CT ngày 28/9/2004 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên An Dương Tân Yên 1585/TNMT-TTr 27/12/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
755 Phạm Thị Huệ, thôn Cầu Bằng, Hương Sơn, Lạng Giang Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và kho 671 của Quân đội Hương Sơn Lạng Giang 43/QĐ-TTS 28/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
756 Dương Văn Chung, Yên Sơn, Lục Nam Khiếu nại QĐ 5977/QĐ-CT ngày 07/9/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Yên Sơn Lục Nam 1125/GM-TNMT 28/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
757 Nguyễn Trọng Bình (vợ là Đinh Thị Vân), tổ 1, xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ 302/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Song Mai Thành phố Bắc Giang 960/TNMT-TTS 28/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
758 Trần Văn Mật, thôn Liễu Nham, Tân Liễu, Yên Dũng Khiếu nại QĐ 2241/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân Liễu Yên Dũng 30/BC-TNMT 2/2/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
759 Ngô Thị Dung, Ngọc Sơn, Quang Thịnh, Lạng Giang Khiếu nại QĐ 369/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Quang Thịnh Lạng Giang 106/BC-TNMT 27/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
760 Nguyễn Văn Đích, thôn Gai, TT Đồi Ngô, Lục Nam Khiếu nại QĐ 930/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 116/TNMT-TTS 23/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
761 Nguyễn Minh Thảo- Trùm Chánh ban hành giáo xứ Bắc Giang, Lê Lợi, thành phố Bắc Giang V/v giáo sứ Bắc giang xin lại quyền sử dụng trường Xanh Tô Ma (hiện nay do trường Bán công mầm non Lê Lợi đang sử dụng) tại ngõ 8 đường Lê Lợi - Thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 77/TNMT-TTS 3/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
762 Nguyễn Thị Bến, thôn Tiêu, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 08/QĐ-CTTR ngày 04/3/2004 của Chánh thanh tra tỉnh Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 1358/TNMT-TTS 20/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
763 Đặng Văn Hải, số 4, ngõ 8, đường Vương Văn Trà, P. Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 111/QĐ-UBND ngày 27/2/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang 99/BC-TNMT 8/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
764 Giải quyết đơn của bà Tống Thị Chiến, xã An Dương, Tân Yên, tố cáo bà Phạm Thị Vân Thi, 17/1/2006 Tố cáo bà Phạm Thị Vân Thi cùng một số cán bộ Trung tâm tư vấn doanh nghiệp Bắc Giang vi phạm pháp luật đất đai An Dương Tân Yên 01/QĐ-TNMT 1/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
765 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Duy Long, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Hủy bỏ nội dung thu hồi và bồi thường đất của gia đình ông ở khu đồng Liệt Sỹ vì thu hồi sai tên chủ sử dụng P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 93/BCTNMT-TTS 27/10/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
766 Nguyễn Thị Thẩm, thôn Lãng Tranh, Liên Chung, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 09/QĐ-CT ngày 10/8/2005 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Liên Chung Tân Yên 17/BC-TNMT-TTS 24/02/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
767 Hoàng Thị Thuỷ, khu 3, thị trấn Kép, Lạng Giang Tranh chấp đất đai với tiểu đoàn 11 sư đoàn 365 Quân chủng Phòng không TT Kép Lạng Giang 95/BC-TNMT 31/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
768 Lê Khương Thịnh, 86 Lý Thái Tổ, Bắc Giang Đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất ở và cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 49/BC-TNMT 7/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
769 Hà Văn Thao, Gia Tiến, Tân Trung, Tân Yên Tố cáo việc UBND huyện Tân Yên cấp GCNQSDĐ diện tích 1.055m2 đất thổ cho ông Hà Văn Lâm không đúng quy định Tân Trung Tân Yên 155/MH-TN&MT 4/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
770 Giáp Văn Đức, thôn Chài, Liên Sơn, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 12/QĐ-CT ngày 12/10/2004 và QĐ 04/QĐ-CT ngày 06/4/2005 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Liên Sơn Tân Yên 104/QĐ-TTS 14/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
771 Hoàng Xuân Cần, Chằm Mới, Tiên Hưng, Lục Nam ông Chằm tố cáo ông Nguyễn Thanh Nghị phó chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cùng một số cán bô thôn, xã xét cấp bán đất trái thẩm quyền lấy tiền chia nhau Tiên Hưng Lục Nam 42/KLĐT 29/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
772 Nguyễn Thị Hanh, thôn Chùa Nguộn, Nhã Nam, Tân Yên bà Hanh khiếu nại việc UBND xã Nhã Nam đã thu hồi 569.1 m2 đất của gia đình bà để chuyển mục đích sang làm đất ở Nhã Nam Tân Yên 136/BC-TNMT 13/12/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
773 Lý Thị Thân, làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế Không nhất trí với cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tại QĐ số 721/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 vì chưa thỏa đáng và đề nghị được đòi lại đất bị thu hồi lấy đất có giá trị tương đương hoặc đền bù thỏa đáng theo quy định của Luật đất đai Xuân Lương Yên Thế 104/TNMT-TTS 25/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
774 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Giúp, trú tại xóm ga, thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên Khiếu nại QĐ 1416/QĐ-CT ngày 03/9/2003 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hồng Thái Việt Yên 73/BC-TNMT 6/8/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
775 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Kỳ, trú tại tổ I, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 377/QĐ-CT ngày 27/4/2005 của Chủ tịch UBND Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 84/BC-TNMT 28/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
776 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Cán, trú tại tổ I, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Bắc Giang Không nhất trí Điều 1 QĐ số 379/QĐ-CT ngày 27/4/2005 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 125/BC-TNMT 27/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
777 Nguyễn Như Sâm, thôn Mỏ, xã Minh Đức, Việt Yên Chính quyền địa phương thu hồi ruộng đất canh tác của gia đình ông mà không đưa ra lý do thu hồi đất Mịnh Đức Việt Yên 2844/QĐ-UBND 11/10/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
778 Nguyễn Bá Hạnh, thôn Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 925/QĐ-CT ngày 04/10/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Châu Minh  Hiệp Hòa 36/BC-TNMT-TTS 29/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
779 Nguyễn Thị Mậu, số 116 Lê Lợi, p Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 776/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 111/BC-TNMT 10/5/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
780 Vũ Thị Nhiêu, phố Đề Nắm, tt Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ 2968/QĐ-UB ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v giao lại cho gia đình bà 470m2 đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp TT Cầu Gồ Yên Thế 147/BC-TNMT 29/12/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
781 Nhà thờ Hoàng Mai, Việt Yên Đơn xin lại đất của họ giáo thôn Hoàng Mai - Hoàng Ninh - Việt Yên Hoàng Mai Việt Yên 1016/TNMT-TTS 9/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
782 Nguyễn Thị Mấu, Ném Sơn, Khắc Niệm, Yên Du, Bắc Ninh Khiếu nại QĐ số 298/QĐ-CT ngày 09/3/2004 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Khắc Niệm Yên Du -  Bắc Ninh 462/TNMT-TTS 17/5/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
783 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Bậc, xã Xương Lâm, Lạng Giang Tố cáo các đồng chí Lãnh đạo huyện Lạng Giang, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bao che cho hành vi vi phạm pháp luật và tham nhũng của một số cán bộ và UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang 02/BC-ĐTTLN 28/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
784 Giải quyết đơn của bà Phùng Thị Lương, thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 1815/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp đường đi của gia đình bà Hoàng Ninh Việt Yên 110/BC-TNMT 10/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
785 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hiến, phố Lao Động, TT Nhã Nam, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 4070/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên TT Nhã Nam Tân Yên 20/BC-TNMT 26/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
786 Lê Văn Khải, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa Khiếu nại QĐ số 366/QĐ-CT ngày 04/7/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 25/TNMT-BC 13/3/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
787 Nguyễn Viết Bổng, thôn Cầu Bằng, xã Hương Sơn, Lạng Giang Về việc giải quyết đất đai tại Kho 671-Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần trên địa bàn xã Hương Hơn, huyện Lạng Giang Hương Sơn Lạng Giang 274/GM-TNMT 19/02/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
788 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Huyền, thị trấn Nếnh, Việt Yên Bà Huyền không nhất trí với quyết định 3075/QĐ-CT của chủ tịch uBND huyện Việt Yên về việc thu hồi giao đất ở cho nhân dân thị Nếnh, trong đó có hộ bà Huyền TT Nếnh Việt Yên 35/TNMT/TTs 25/3/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
789 Khu nhật đức thị trấn Chũ, Lục Ngạn Về nguồn gốc sử dụng đất xin phép xây dựng nhà thờ của Họ đạo Nhật Đức TT Chũ Lục Ngạn 735/TNMT-TTS 30/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
790 Hồ sơ 9 hộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Không đồng ý với QĐ của chủ tịch UBND tỉnh về bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi để xây dựng khu dân cư số 1 và trung tâm văn hóa - thể thao P. Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang 56/QĐ-TNMT 16/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
I. Đoàn thanh tra môi trường năm 2006 (QĐ số 86/QĐ-TNMT, ngày 18/10/2006) Trưởng đoàn: Vũ Đức Phượng
791 1. Công ty TNHH Giấy Bình Dương, Cụm CN Song Khê- Nội Hoàng- Yên Dũng Yêu cầu công ty giấy Bình Dương phải lập bản cam kết BVMT, thực hiện nghiêm túc các giải pháp BVMT, sử dụng đất đũng mốc giới Nội Hoàng Yên Dũng 17/LKL-TNMT 25/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
792 2. Công ty TNHH Giấy Mạnh Đạt, xã Tiên Hưng, Lục Nam Công ty CP giấy Mạnh Đạt phải lập bản cam kết BVMT, thực hiện nghiêm túc các giải pháp BVMT, lập thủ tục cấp giấy phép xả nước thải, sử dụng đúng diện tích, mốc giới được giao Tiên Hưng Lục Nam 16/KL-TNMT 25/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
793 3. Tài liệu chung ĐTT Thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện Luật BVMT; Luật Đất đai tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang   Bắc Giang 86/QĐ-TNMT 18/10/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra đất đai tại xã Ngọc Lý và xã Việt Lập, Tân Yên (QĐ số 60/QĐ-TNMT, ngày 30/6/2006) Trưởng đoàn: Ngô Văn Xuyên
794 Xã Việt Lập Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại địa bà 2 xã Ngọc Lý và Việt Lập Việt Lập Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
795 Xã Ngọc Lý Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại địa bà 2 xã Ngọc Lý và Việt Lập Ngọc Lý Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
VIII. Đoàn thanh tra đất đai, môi trường tại xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang (QĐ số 15/QĐ-TNMT, ngày 16/2/2006) Trưởng đoàn: Vũ Đức Phượng
A. Tập 1: Tại UBND xã Đa Mai
796 1. Hồ sơ xã Đa Mai Quyết định thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật đất đai trên địa bàn xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang 15/QĐ-TNMT 16/02/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
797 2. BBLV thôn Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại thôn Thanh Mai, xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
798 3. Hồ sơ xác minh hợp đồng khoán thầu Xác minh việc thực hiện hợp đồng khoán thầu Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
799 4. Tài liệu chung ĐTT Đa Mai Về việc thực hiện quyết định thanh tra Đa Mai Bắc Giang 552/TNMT-ĐTT 6/9/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
800 5. Hồ sơ giải phóng mặt bằng- Bản đồ 5. Hồ sơ giải phóng mặt bằng- Bản đồ Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
801 6. Hồ sơ cấp GCNQSD đất 6. Hồ sơ cấp GCNQSD đất Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Tập 2
802 7. Hợp đồng khoán thầu xã Đa Mai 7. Hợp đồng khoán thầu xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
803 8. Tài chính xã Đa Mai + Tập phiếu thu từ đất gồm 202 tờ 8. Tài chính xã Đa Mai + Tập phiếu thu từ đất gồm 202 tờ Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
804 9. Hồ sơ ĐTT Đa Mai Kết luận việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai trên địa bàn xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang 685/KL-TNMT 28/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
805 10. Hồ sơ HTX CP Đồng Tâm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai Đa Mai Bắc Giang 04/QĐ-XPHC 19/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Các tổ chức:
806    - Cơ sở SX của bà Nguyễn Thị Tuyết Phiếu Xác nhận bản đăng ký đạt chuẩn môi trường Đa Mai Bắc Giang 1193/TNMT-MTg 10/10/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
807    - Cơ sở SX của bà Đào Thị Toan Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tại cơ sở sản xuất gạch của bà Đào Thị Toan Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
808    - Xí nghiệp Sơn Tùng Quyết định thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật đất đai trên địa bàn xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang 15/QĐ-TNMT 16/02/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
809    - Công ty TNHH Tân Thành Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH Thanh Nhàn tại cụm Tân Thành Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
810    - Công ty CP Nhựa Bắc Giang Kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật đất đai của Công ty CP Nhựa Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
811    - Công ty TNHH Hà Dương Kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật đất đai của Công ty TNHH Hà Dương Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
812    - Xí nghiệp SXKD Lâm nông sản Bắc Giang Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Xí nghiệp SXKD Lâm nông sản Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
813    - Công ty QL công trình đô thị Bắc Giang Kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật đất đai của Công ty QL công trình đô thị Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
814    - XN chăn nuôi Hoàng Hưng Phiếu Xác nhận bản đăng ký đạt chuẩn môi trường Đa Mai Bắc Giang 48/KHCT-MTg 15/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
815    - Cơ sở SX gạch của ông Lê Văn Thông Phiếu Xác nhận bản đăng ký đạt chuẩn môi trường Đa Mai Bắc Giang 566/TNMT-MTg 17/5/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
816 12. Công ty TNHH Việt Nga Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt chuẩn môi trường Đa Mai Bắc Giang 1418/TNMT-MTg 30/11/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
817 C. Hồ sơ Bãi rác Đa Mai C. Hồ sơ Bãi rác Đa Mai Đa Mai Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra 05 doanh nghiệp khoáng sản, (QĐ số 66/QĐ-TNMT, ngày 14/7/2006) Trưởng đoàn: Vũ Đức Phượng
818 1. Công ty TNHH Hưng Lộc, 120 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang Quyết đinh v/v cấp giấy phép khai thác đất đồi núi Yên Hồng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng P. Lê Lợi  Thành phố Bắc Giang 33/QĐ-TNMT-KS   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
819 2. Trạm KDVLXD, TT Thắng, Hiệp Hoà Quyết đinh v/v cấp giấy phép khai thác cát, sỏi khu vực Đồng Tân TT Thắng Hiệp Hòa 188/QĐ-TNMT   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
820 3. Công ty CP xây dựng Hoàng Vân, xã Hoàng Vân, Hiệp Hoà Quyết đinh v/v cấp giấy phép khai thác cát, sỏi khu vực Vạn Thạch và Vạn Xuyên Hoàng Vân Hiệp Hòa 186/QĐ-TNMT 28/12/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
821 4. Công ty TNHH PT công nghệ Hà Nội, xã Nam Dương, Lục Ngạn Phiếu Xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Nam Dương Lục Ngạn 859/TNMT-MTg 1/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
822 5. Công ty CP Cầu Sen, TT Đồi Ngô, Lục Nam Phiếu Xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường TT Đồi Ngô Lục Nam 573/TNMT-MTg 17/5/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
823 6. Tập Văn bản chung Thành lập ĐTT việc thực hiện Luật KS, Luật BVMT tại 05 doanh nghiệp         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
824 Rà soát 134 Doanh nghiệp chậm đầu tư, QĐ số 1013/QĐ-TNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án chậm đầu tư     961/KH-ĐKT 28/8/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra đất đai tại xã Tân Dĩnh và xã Thái Đào, Lạng Giang (QĐ số 61/QĐ-TNMT, ngày 30/6/2006) Trưởng đoàn: Giáp Tuấn Thơ
A. Xã Tân Dĩnh
825 1.Hồ sơ xã Tân Dĩnh, Lạng Giang Kế hoạch thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện Luật BVMT trên địa bàn xã Thái Đào, xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh  Lạng Giang 67/KH-ĐTT   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
826 2.Sinh thái Thành Bình `Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu dịch vụ Văn hóa thể thao Đồi Trại Tẩu, thôn Tân Văn Tân Dĩnh  Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
827 3.Tổ chức sử dụng đất Tân Dĩnh Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất Tân Dĩnh  Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
828 4.Giao đất- xã Tân Dĩnh Xác minh việc sử dụng đất theo quyết định giao đất của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Dĩnh  Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
829 5.BBLV các thôn- Tân Dĩnh Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất Tân Dĩnh  Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Xã Thái Đào
830 1.BBLV các thôn Thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất tại các Thôn Thái Đào Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
831 2. Tài liệu xã Thái Đào Thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất tại xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
832 Hồ sơ khoán đất hoang hoá, tại xã Việt Lập, Tân Yên Về việc thành lập đoàn thanh tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất Việt Lập  Tân Yên 123/ĐTT   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Minh Đức 2006
834 1.hồ sơ xã Minh Đức Báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất  Minh Đức  Tân Yên 12/BC-ĐTT 16/5/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
835 2.hồ sơ Minh Đức – các thôn Quản lý, sử dụng đất tại thôn Mỏ Thổ Minh Đức  Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
836 3.tài liệu ĐTT xã Minh Đức Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn  Minh Đức  Tân Yên 536/KL-TNMT 7/6/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐKT Dự án chậm đầu tư 2006
837 Các Quyết định cho thuê đất, cấp GCNQSD đất Các Quyết định cho thuê đất, cấp GCNQSD đất         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
838 Biên bản kiểm tra Biên bản kiểm tra         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
839 Tài liệu Đoàn kiểm tra Tài liệu Đoàn kiểm tra         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
840 Kiểm tra dự án chậm đầu tư (bản gốc) Kiểm tra dự án chậm đầu tư (bản gốc)         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
841 ĐKT các dự án chậm đầu tư của Tỉnh uỷ ĐKT các dự án chậm đầu tư của Tỉnh uỷ         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
842 ĐKT tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư ĐKT tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
843 Văn bản chung Nghĩa Trung - Việt Yên Văn bản chung Nghĩa Trung - Việt Yên         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
844 Báo cáo của xã Nghĩa Trung - Việt Yên Báo cáo của xã Nghĩa Trung - Việt Yên         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
845 Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
846 Các hợp đồng thuê đất Các hợp đồng thuê đất         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
847 Dự án thủy sản Tĩnh Lộc Dự án thủy sản Tĩnh Lộc         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
848 Biên bản làm việc các thôn xã Nghĩa Trung Biên bản làm việc các thôn xã Nghĩa Trung         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
849 Công ty Yên Thủy Công ty Yên Thủy         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai  1. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài...

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 2339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133782

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731858