Yen tu

Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước (Trang 3)

Thứ năm - 11/01/2018 13:57
Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)

 
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ,
 bảo quản
Địa chỉ
 truy cập
Phương thức
truy cập
Ghi chú
huyện
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Năm 2010
1 Chi nhánh Công ty TNHH Siêu thị Trung Tín tại Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 204/QĐ-TNMT 25/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  P. Trần Phú Bắc Giang 183/QĐ-TNMT 1/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH sửa chữa ô tô Bắc Âu Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Xương Giang Bắc Giang 107/QĐ-TNMT  9/6/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Đa Mai Bắc Giang 214/QĐ-TNMT 29/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Cổ phần thương mại Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Số 36, đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang 61/QĐ-TNMT 13/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Tân Dĩnh Lạng Giang 34/QĐ-TNMT 9/2/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty liên doanh FLEXCON Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Dĩnh Trì Lạng Giang 35/QĐ-TNMT 9/2/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty Cổ phần Hợp Nhất Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  TT Đồi Ngô Lục Nam 57/QĐ-TNMT 30/3/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Bà Hoàng Thị Thái Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Ngọc Châu Tân Yên 180/QĐ-TNMT 30/9/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp Ngọc Lý Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Nghĩa Trung Việt Yên 193/QĐ-TNMT 13/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty TNHH DaeYang Hà Nội Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất CCN Đồng Đình Việt Yên 188/QĐ-TNMT 5/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Công ty TNHH một thành viên SAMUEL Việt Nam Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất CCN Đồng Đình Tân Yên 208/QĐ-TNMT 28/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Công ty Cổ phần vật liệu chịu lửa Viglacera Cầu Đuống Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước    Việt Yên 205/QĐ-TNMT 25/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty TNHH Hà Nội Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  CCN Đồng Đình Tân Yên 181/QĐ-TNMT 30/9/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty Cổ phần thép Hương Thịnh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  CCN Hoàng Mai Việt Yên 05/QĐ-TNMT 11/1/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty Cổ phần gạch Bích Sơn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  TT Bích Động Việt Yên 03/QĐ-TNMT 11/1/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty Cổ phần SNC Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 04/QĐ-TNMT 11/1/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Công ty TNHH Amoro Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 60/QĐ-TNMT 13/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Công ty TNHH Đức Phát Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 113/QĐ-TNMT 21/6/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quỳnh An Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 209/QĐ-TNMT 28/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp Ngọc Lý Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Nghĩa Trung Việt Yên 192/QĐ-TNMT 13/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Công ty Cổ phần dược phẩm, thực phẩm Thăng Long  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 02/QĐ-TNMT 11/1/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Quang Châu Việt Yên 98/QĐ-TNMT 31/5/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Công ty TNHH thực phẩm Thịnh Vượng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 203/QĐ-TNMT 25/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Công ty TNHH một thành viên SAMUEL Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 208/QĐ-TNMT 28/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước    Việt Yên 68/QĐ-TNMT 20/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Dĩnh Trì Việt Yên 50/QĐ-TNMT 18/3/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Công ty TNHH HaBok Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Cảnh Thụy Yên Dũng 210/QĐ-TNMT 28/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Công ty TNHH Bắc Hà Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Song Khê Yên Dũng 128/QĐ-TNMT 19/7/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Hà Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Song Khê Yên Dũng 103/QĐ-TNMT 2/6/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Công ty Cổ phần thép Việt Anh Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 211/QĐ-TNMT 29/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Công ty Cổ phần thép Phương Bắc Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 212/QĐ-TNMT 29/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Bà Lê thị Son Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tân Mỹ Yên Dũng 171/QĐ-TNMT 24/9/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Hà Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Song Khê Yên Dũng 127/QĐ-TNMT 19/7/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Công ty TNHH Bắc Hà Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Song Khê Yên Dũng 110/QĐ-TNMT 16/6/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tân Mỹ Yên Dũng 125/QĐ-TNMT 12/7/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Công ty TNHH HABOK Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 210/QĐ-TNMT 28/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 213/QĐ-TNMT 29/10/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Công ty TNHH ITALISA Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nội Hoàng Yên Dũng 230/QĐ-TNMT 29/11/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Công ty nhiệt điện Sơn Động Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt TT Thanh Sơn Sơn Động 155/QĐ-TNMT 20/8/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Thủy Tiên chi nhánh tại Bắc Giang Cấp phép khai thác nước dưới đất Ngọc Lý Tân Yên 67/QĐ-TNMT 20/4/2010 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6. Năm 2011
2 Cơ sở chăn nuôi lợn siêu nạc và nuôi trồng thủy sản hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng Cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất Đức Thắng Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Cơ sở chăn nuôi lợn siêu nạc và nuôi trồng thủy sản hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Đức Thắng Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty TNHH Philko Vina Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Đức Thắng Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty CP Ngôi Sao Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Tân Dĩnh Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  thị trấn Đồi Ngô Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty CP thép số 10 Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  KCN Song Khê - Nội Hoàng TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty TNHH Korea Việt Nam Kyung Seung Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất   CCN Đồng Đình Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty TNHH thời trang Vert Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Việt Lập Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11  Công ty TNHH Xuân Thu Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  thị trấn Neo Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Công ty CP Hòa Bình Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Thương  Thọ Xương TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt  Xuân Hương Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty TNHH Korea Việt Nam Kyung Seung Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  CCN Đồng Đình Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Quang Châu Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty TNHH cho Công ty TNHH Philko Vina Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Đức Thắng Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Tân Thanh Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  thị trấn Đồi Ngô Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Công ty TNHH lưới thép hàn Hợp Lực Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Song Khê - Nội Hoàng TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty TNHH Shin Sung Vina Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Song Khê TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Công ty liên doanh vận tải hành khách Bắc Hà Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Xương Giang TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty CP thép số 10 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Song Khê - Nội Hoàng TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24  Công ty TNHH Wintek Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Quang Châu Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25  Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  thị trấn Neo Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Công ty TNHH một thành viên C& M Vina  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Phồn Xương Yên Thế     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7. Năm 2012
1 Công ty CP thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Phi Mô Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty CP thương mại, dịch vụ và đầu tư Trường Thành Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Phi Mô Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH một thành viên sản xuất, kinh doanh, thương mại Trường Thịnh Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Tân Thanh Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Xí nghiệp may Lạng Giang - Công ty may Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Nghĩa Hòa Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 HTX sản xuất gạch Mai Sơn Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Cẩm Lý Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty TNHH Gitae Electronics Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước   Song Khê TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty CP thép Việt Anh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Song Khê - Nội Hoàng TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty CP thép Phương Bắc Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Song Khê - Nội Hoàng TPBG     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty CP đầu tư và xây dựng Ngọc Thiện TJC Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Ngọc Thiện Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty TNHH Phương Ngọc Linh Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Yên Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dây chuyền 01  Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Yên Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dây chuyền 02  Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Yên Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  dây chuyền 01  Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Yên Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  dây chuyền 02  Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty CP sản xuất và thương mại An Dương Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất   An Dương Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty CP đầu tư và xây dựng Ngọc Thiện Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Ngọc Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty TNHH thời trang Vert Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Việt Lập Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Công ty TNHH Wintek Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Quang Châu Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Công ty TNHH một thành viên C&M Vina Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất   Phồn Xương Yên Thế     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1,2,3

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi...

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 20

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126680

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4724756