Yen tu

Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước (Trang 1)

Thứ ba - 16/01/2018 10:00
Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ,
 bảo quản
Địa chỉ
 truy cập
Phương thức
truy cập
Ghi chú
huyện
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Năm 2006
1 Công ty TNHH Hưng Thịnh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước P. Lê Lợi Bắc Giang 98/QĐ-TNMT 24/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Việt Pan Pacefic Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Xương Giang Bắc Giang 09/QĐ-TNMT 6/2/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty Cổ phần giấy Hoà Bình Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước P. Trần Phú Bắc Giang 51/QĐ-TNMT 17/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty Cổ phần giấy xuất khẩu Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Mỹ Độ Bắc Giang 13/QĐ-TNMT 26/01/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty CP HABADA Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước P. Trần Phú Bắc Giang 114/QĐ-TNMT 16/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty TNHH bia VINAKEN Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Khu 4, TT Thắng Hiệp Hoà 128/QĐ-TNMT 14/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Trạm nước sạch Hiệp Hoà Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất Hoàng An, Đức Thắng, Lương phong, Ngọc Sơn Hiệp Hoà     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Trạm nước sạch Hiệp Hoà Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Khu 2, TT Thắng Hiệp Hoà 12/QĐ-TNMT 26/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty TNHH Tiến Minh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Quang Châu Việt Yên 151/QĐ-TNMT 26/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Tây Đô Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Hùng Sơn, Thái Sơn, Đức Thắng Hiệp Hoà 901/QĐ-UBND 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Cơ sở sản xuất bia Hương Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Khu 3, TT Kép Lạng Giang 153/QĐ-UBND 26/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Hương Sơn Lạng Giang 155/QĐ-TNMT 28/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Công ty TNHH xây dựng Chiến Thắng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Dĩnh Trì Lạng Giang 70/QĐ-TNMT 15/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Cơ sở sản xuất bia Hương Giang Đề án khai thác nước dưới đất TT Kép Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty Cổ phần giấy Mạnh Đạt Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tiên Hưng Lục Nam 132/QĐ-TNMT 14/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Ông Bùi Tiến Sang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Ngọc Vân Tân Yên 99/QĐ-TNMT 24/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến Khai thác nước dưới đất Cao Thượng Tân Yên 50/QĐ-TNMT 16/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Công ty đầu tư TMDV Thuỷ Nhàn Cấp phép khai thác nước dưới đất Bích Sơn Việt Yên 115/QĐ-TNMT 16/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Nhà mày ô tô Đồng Vàng 1 thuộc Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Thương tại khu vực Đình Cẩu và Cà Ngo Nghĩa Hoà, Đông Sơn, Quang Thịnh Lạng Giang, Yên Thế 119/QĐ-TNMT 4/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Công ty Cổ phần XNK rau quả Phương Đông Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Việt Tiến Việt Yên 997/QĐ-TNMT 18/5/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Hồng Thái  Việt Yên 107/QĐ-TNMT  6/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 HTX TMDV Bình Minh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Hồng Thái  Việt Yên 108/QĐ-TNMT 6/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Bích Động Việt Yên 106/QĐ-TNMT 6/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Trung tâm KHCNMT huyện Việt Yên Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Bích Động Việt Yên 58/QĐ-TNMT 19/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Công ty đầu tư TMDV Thuỷ Nhàn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Bích Sơn Việt Yên 116/QĐ-TNMT 16/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty Cổ phần XNK rau quả Phương Đông Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Việt Tiến Việt Yên 152/QĐ-TNMT 26/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Công ty đầu tư TMDV Thuỷ Nhàn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nội Hoàng Yên Dũng 130/QĐ-TNMT 14/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Công ty đầu tư TMDV Thuỷ Nhàn Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Nội Hoàng Yên Dũng 129/QĐ-TNMT 14/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2. Năm 2007
1 Công ty Cổ phần may Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Dĩnh Kế Bắc Giang 74/QĐ-TNMT 31/7/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp II Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt Đức Thắng Hiệp Hoà 46/QĐ-UB 24/5/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Trạm nước sạch TT Kép  Khai thác nước ngầm TT Kép Lạng Giang 49/QĐ-TNMT 5/6/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất  Tân Dĩnh Lạng Giang 35/QĐ-TNMT 27/4/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 HTX tiêu thụ điện nước sinh hoạt xã Đông Phú Khai thác nước ngầm  Đông Phú Lục Nam 50/QĐ-TNMT 5/6/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty TNHH một thành viên 45 Xả nước thải vào nguồn nước khu vực mỏ than Đồng Rì Thanh Luận  Sơn Động 65/QĐ-TNMT 4/7/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty TNHH một thành viên 45 Cấp giấy phép khai thác nước mặt khu vực mỏ than Đồng Rì Thanh Luận  Sơn Động 62/QĐ-TNMT 4/7/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất   Hoàng Ninh  Việt Yên 113/QĐ-TNMT 25/10/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty Cổ phần xi măng sông Cầu Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt Sông Cầu  Quang Châu Việt Yên 40/QĐ-TNMT 15/5/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty Cổ phần xi măng sông Cầu Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Quang Châu Việt Yên 39/QĐ-TNMT 15/5/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty Cổ phầnlương thực Hà Bắc Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất TT Neo Yên Dũng 60/QĐ-TNMT 2/7/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Trạm nước sạch thị trấn Neo Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất TT Neo Yên Dũng 45/QĐ-TNMT 25/5/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3. Năm 2008
1 Công ty Cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  P. Trần Phú  Bắc Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH Việt Nga Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Thương Đa Mai Bắc Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước   Bắc Giang 989/QĐ-TNMT 16/6/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty TNHH rượu nước giải khát HABA Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Trần Nguyên Hãn  Bắc Giang 2123/QĐ-TNMT 7/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty TNHH thương mại Tân Tây Đô Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  TT Thắng Hiệp Hoà     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty TNHH thương mại Ngọc Sơn Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Dĩnh Trì Lạng Giang 245/QĐ-TNMT 4/2/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty TNHH Hoa Hưng Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Tiên Hưng Lục Nam 2154/QĐ-TNMT 13/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty TNHH Hoa Hưng Việt Nam Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Tiên Hưng Lục Nam 2153/QĐ-TNMT 13/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty Cổ phần Cầu Sen Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất TT Đồi Ngô Lục Nam 2087/QĐ-TNMT 4/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty Cổ phần Cầu Sen Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước TT Đồi Ngô Lục Nam 2008/QĐ-TNMT 4/12/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty TNHH Tam Cường Thiết kế giếng thăm dò, khai thác nước dưới đất nhà máy tuyển và luyện đồng Cẩm Đàn Sơn Động     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Ông Nguyễn Đức Hiển Thiết kế giếng thăm dò, khai thác nước dưới đất Ngọc Châu Tân Yên 2323/QĐ-TNMT 4/12/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Trường Cao đẳng nông lâm  Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất  Bích Sơn  Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty TNHH một thành viên Kim Xương Trí Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất  KCN Vân Trung Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty Cổ phần Vật lửa chịu lực Viglacera Cầu Đuống Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Cầu  TT Nếnh Việt Yên 2007/QĐ-TNMT 24/10/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho  Đình Trám Việt Yên 2156/QĐ-TNMT 13/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất   Đình Trám Việt Yên 2155/QĐ-TNMT 13/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ông Nguyễn Đức Hiển Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Việt Tiến Việt Yên 2322/QĐ-TNMT 4/12/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Nguyễn Đức Hiển Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Thượng Lan Việt Yên 2321/QĐ-TNMT 4/12/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Hợp tác xã giống chăn nuôi gia súc, gia cầm Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tăng Tiến Việt Yên 2089/QĐ-TNMT 4/11/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty Cổ phần Vật lửa chịu lực Viglacera Cầu Đuống Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước TT Nếnh Việt Yên 2006/QĐ-TNMT 24/10/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Công ty TNHH thương mại Dương Tiến Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Tiền Phong Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty Cổ phần may Thanh Dương Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Đức Thắng Hiệp Hoà 817/QĐ-TNMT 20/5/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Tân Dĩnh Lạng Giang 230/QĐ-TNMT 31/1/2008 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1,2,3
 

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2576

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67436

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4830340