Yen tu

Danh mục dữ liệu về Môi trường (trang 2)

Thứ năm - 11/01/2018 15:58
Danh mục dữ liệu về Môi trường
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ, bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức truy cập Ghi chú
huyện
A B 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Năm 2003      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 UBND huyện Yên Thế Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT Dự án xây dựng khu xử lý rác thải Cầu Gồ - Tam Hiệp - Mỏ Trạng và Dự án xây dựng khu xử lý rác thải Bố Hạ  Bố Hạ Yên Thế 932/QĐ-CT 3/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH Việt Thắng Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT của Dự án đầu tư xây dựng Xí nghiệp gia công sang chai đóng gói thuốc BVTV tại KCN Song Khê - Nội Hoàng Nội Hoàng Yên Dũng 803/QĐ-BTNMT 27/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Khai thác tận thu cát sỏi  Nông trường Yên Thế Yên Thế 1027/QĐ-CT 14/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 BQL Trung ương dự án thuỷ lợi Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tiểu dự án Cấm Sơn - Cầu Sơn   Lục ngạn, Lạng Giang      Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Tân Xuyên  Báo cáo ĐGTĐMT - xí nghiệp gạch Bích Sơn TT. Bích Động Việt Yên 126/TNMT-MTg 26/12/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Hồ sơ xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường (PXN)      
6 Ông Nguyễn Văn Cần Xưởng bia Tây Đô III TT Thắng Hiệp Hoà 48/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Ông Nghiêm Xuân Tiêm Dự án chế biến chuối và dưa xuất khẩu TT Thắng Hiệp Hoà 139/KHCN-MTg 20/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Ông Trần Văn Xuyên  Cửa hàng xăng dầu Đại Thành  Đại Thành Hiệp Hoà  82/KHCN-MTg 5/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Ông Ngô Đức Hộ Cửa hàng xăng dầu  Đức Thắng  Hiệp Hoà  103/KHCN-MTg 12/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Nguyễn Văn Chung Cửa hàng xăng dầu  Đức Thắng  Hiệp Hoà  83/KHCN-MTg 5/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Lê Hoàng Uyên, Lê Thành Thuyên  Cửa hàng xăng dầu  Hoàng An Hiệp Hoà  141/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Ông Tạ Văn Tân  Cửa hàng xăng dầu  TT Thắng Hiệp Hoà  84/KHCN-MTg 5/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Ông Nguyễn Minh Tuấn Trung tâm dạy nghề và sửa chữa ôtô Dĩnh Trì Lạng Giang 32/KHCN-MTg 29/10/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Bà Nguyễn Thị Hằng Cửa hàng xăng dầu Phi Mô Lạng Giang 113/KHCN-MTg 3/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty TNHH Thống Nhất Đầu tư xây dựng xí nghiệp cơ khí Tân Dĩnh Lạng Giang 36/KHCN-MTg 7/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty TNHH Hùng Nghĩa Xưởng sản xuất bình bơm thuốc trừ sâu, gỗ ép nhân tạo Tân Dĩnh Lạng Giang 22/KHCN-MTg 28/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty TNHH Đại Lâm Sửa chữa ô tô, máy công trình Tân Dĩnh Lạng Giang 69/KHCN-MTg 29/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Dự án xây dựng đập dâng Mãn Giữa - Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam 35/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Phạm Văn Khang Cửa hàng xăng dầu  Khám Lạng  Lục Nam 146/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Dự án đường Đồng Đỉnh - Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam 40/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Dự án xây dựng trạm y tế xã Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam 39/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Công trình cải tạo đập dâng Hổ Lao  Lục Sơn Lục Nam 38/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Dự án đập dâng Đồng Đình  Lục Sơn Lục Nam 37/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Nam Dự án trạm y tế Vĩnh Linh  Lục Sơn Lục Nam 36/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Giang Xây Dựng Xí Nghiệp chế biến nông sản Nghĩa phương  Nghĩa Phương Lục Nam 88/KHCN-MTg 14/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty Du lịch Bắc Giang XD khu nhà nghỉ, Vui chơi giải trí Nghĩa Phương Lục Nam 159/KHCN-MTg 15/10/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Cửa hàng xăng dầu Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 129/KHCN-MTg 8/8/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Ông Nguyễn Văn Chú Xây dựng trạm trộn bê tông asphalt TT Đồi Ngô Lục Nam 114/KHCN-MTg 3/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Ông Lê Quang Ngà Xây Dựng nhà máy sản xuất bột giấy TT Lục Nam Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
30 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Xây dựng đập Dâng Phung  Vân Sơn Lục Nam 66/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Ông Nguyễn Bá Quân Cửa hàng xăng dầu Vô Tranh Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Ông Đặng Minh Tuấn Trạm Asphalt Lục Ngạn Biển Động Lục Ngạn 147/KHCN-MTg 15/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Cải tạo nâng cấp đường từ Bến đến Thung Vàng Cấm Sơn Lục Ngạn 53/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Ngạn Cải tạo nâng cấp đường từ Đèo Gia đến Khe Sàng Đèo Gia  Lục Ngạn 54/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Ngạn Cải tạo nâng cấp đường từ Đồng Bụt đến Tân Lập Đèo Gia  Lục Ngạn 187/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Bắc Giang Dự án cải tạo nâng cấp đường đoạn Đèo Váng - Na Hem Hộ Đáp Lục Ngạn 55/KHCN-MTg 18/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Ban quản lý dự án giảm nghèo Lục Ngạn  Thi công đường từ Hộ Đáp - Tân Sơn Hộ Đáp Lục Ngạn 91/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Ông Trần Văn Hà Sản Xuất bia hơi Hồng Giang Lục Ngạn 13/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Ông Nguyễn Văn Sinh  Cửa hàng xăng dầu  Nam Dương Lục Ngạn 95/KHCN-MTg 22/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Trạm cấp phát kinh doanh xăng dầu - Sư đoàn 325 - Quân đoàn 2  Trạm cấp phát kinh doanh xăng dầu  Nghĩa Hồ Lục Ngạn 116/KHCN-MTg 9/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Thi công đường suối Chạc - Khuôn Tỏ Phong Vân Lục Ngạn 186/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Bắc Giang Dự án cải tạo nâng cấp đoạn đường từ Hồ - Thái Dèo Phú Nhuận Lục Ngạn 42/KHCN-MTg 18/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Dự án cầu thôn Hai  An Bá Sơn Động 27/KHCN-MTg 21/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Trạm bơm bãi Đồn  An Lập Sơn Động 63/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi công đường từ QL 31 đi Mặn Han  An Lập Sơn Động 59/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
46 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Cải tạo đường Thanh Trà - Thia Lệ Viễn Sơn Động 188/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
47 Công ty xây dựng và dịch vụ giao thông vận  tải Cơ sở trạm chộn asphalt  Long Sơn Sơn Động 153/KHCN-MTg 10/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
48 Bà Vi Thị Dung Cửa hàng xăng dầu TT An Châu  Sơn Động 167/KHCN-MTg 12/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Cải tạo hồ chứa nước Đồng Mằn Vân Sơn Sơn Động 65/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi công đường từ Phe đi Gà  Vân Sơn Sơn Động 64/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi Công xây dựng trạm y tế Nà Hin  Vân Sơn Sơn Động 62/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi Công xây dựng trạm y tế Bản Gà  Vân Sơn Sơn Động 61/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Xây dựng trạm y tế Bản Nà Vàng  Vân Sơn Sơn Động 60/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
54 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi công đường từ Nà Vàng đi Khả Vân Sơn Sơn Động 67/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Công trình cấp nước sạch Nà Hin - Nà Gà Vân Sơn Sơn Động 58/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
56 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Cải tạo đập dâng Nà Ta  Vân Sơn Sơn Động 57/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
57 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Cải tạo đập dâng Nà Hin  Vân Sơn Sơn Động 56/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Cải tạo đập dâng Nà Tèng  Vân Sơn Sơn Động 68/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
59 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Thi công đường Luông Doan - Đồng Tang Vân Sơn Sơn Động 69/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 Ban quản lý dự án giảm nghèo Sơn Động Cải tạo nâng cấp đường QL 31- Tam Hiệp Vân Sơn Sơn Động 70/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
61 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Cửa hàng xăng dầu Tân Yên  TT Cao Thượng Tân Yên 136/KHCN-MTg 11/8/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Cửa hàng xăng dầu Nhã Nam  TT Nhã Nam Tân Yên 133/KHCN-MTg 8/8/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Ông Phạm Duy Lam  Cửa hàng xăng dầu  Việt Ngọc Tân Yên 156/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 Ông Nguyễn Đình Sứ Dự án cán thép P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang 177/KHCN-MTg 12/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Công ty XNK Bắc Giang Hợp Doanh Hoá Chất ngành giấy AKD Xương Giang P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang 126/KHCN-MTg 30/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 Doanh nghiệp tư nhân Thành Ngọc Dự án sản xuất mây tre đan, thủ công mỹ nghệ P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang 29/KHCN-MTg 21/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Ông Lê Văn Thông và Lê Văn Quyên  Xây dựng lò gạch có ống khói  Đa Mai TP. Bắc Giang 60/KHCN-MTg 8/12/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 Công ty Quản lý công trình đô thị  Dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác Đa Mai TP. Bắc Giang 02/KHCN-MTg 7/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Ông Nguyễn Tiến Đạt Sản xuất phân bón NPK và bao bì nhựa Dĩnh Kế TP. Bắc Giang 138/KHCN-MTg 11/8/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
70 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Xí nghiệp lắp ráp xe 2 bánh  gắn máy Dĩnh Kế TP. Bắc Giang 78/KHCN-MTg 18/4/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
71 Công ty TNNH Bình Minh Xưởng sản xuất thức ăn gia súc Dĩnh Kế TP. Bắc Giang 93/KHCN-MTg 16/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
72 Trung tâm dịch vụ giải trí, VHTT Dương Ngọc Khanh Đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ giải trí, VHTT Dương Ngọc Khanh Dĩnh Kế TP. Bắc Giang 04/TNMT-MTg 7/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
73 Xí nghiệp Toàn Phúc Sản Xuất kinh doanh cơ kim khí Dĩnh Kế  TP. Bắc Giang 26/KHCN-MTg 21/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
74 Công ty vật tư nông nghiệp Sông Hồng Đầu tư sản xuất phân bón NPK Dĩnh Kế  TP. Bắc Giang 182/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
75 Công ty TMDV Tổng Hợp Tiến Thành Sản xuất mì ăn liền và thương mại tổng hợp Dĩnh Kế  TP. Bắc Giang 181/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
76 Ông Trần Thanh Hải Đầu tư sản xuất cầu lông Xương Giang Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang 73/KHCN-MTg 4/4/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
77 Ông Nguyễn Mạnh Sơn Dự án phòng chụp X- Quang y tế P. Lê Lợi TP. Bắc Giang 26/KHCN-MTg 28/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
78 Công ty Cổ phần cơ khí Đỗ Kha Xưởng sản xuất máy xay xát nhỏ P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang 94/KHCN-MTg 22/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
79 Ông Trần Văn Hiền Xây dựng lò sản xuất gạch liên tục đứng Song Mai TP. Bắc Giang 59/KHCN-MTg 8/12/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
80 Ông Vũ Hoà Hợp Băm chặt nhựa phế thải Thọ Xương TP. Bắc Giang 178/KHCN-MTg 12/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
81 Công ty xăng dầu Bắc Sơn  Cửa hàng xăng dầu Bắc Giang Xương Giang TP. Bắc Giang 05/KHCN-MTg 10/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
82 Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  Xương Giang TP. Bắc Giang 155/KHCN-MTg 3/10/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
83 Công ty TNHH xây dựng Hải Âu Trung tâm DVTM chợ Quán Thành Xương Giang TP. Bắc Giang 125/KHCN-MTg 26/12/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
84 Công ty Quốc tế Việt pan - Pacific Sản xuất may mặc Xương Giang TP. Bắc Giang 180/KHCN-MTg 18/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
85 Công ty TNHH thương mại Liên Sơn Dự án sản xuất tấm lợp, thép hình Xương Giang TP. Bắc Giang 28/KHCN-MTg 21/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
86 Xưởng tái chế sắt thép phế liệu Phiếu xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường  Xương Giang TP. Bắc Giang 100/KHCN-MTg 2/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
87 Công ty Cổ phần gạch Bích Sơn Dự án mở rộng sản xuất nhà máy gạch tuynel Bích Sơn Bích Động Việt Yên 126/KHCN-MTg 26/12/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
88 Nguyễn Thị Lý- Nguyễn Công Dũng Cửa hàng xăng dầu Hoàng Ninh Việt Yên 97/KHCN-MTg 22/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
89 Công ty Cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang Cửa hàng xăng dầu số 1  Hồng Thái Việt Yên 142/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
90 Ông Nguyễn Văn Kiểm Sản xuất bao bì carton, chế biến tinh dầu  Hồng Thái Việt Yên 163/KHCN-MTg 4/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
91 Ông Trần Anh Tuấn Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Cotto KCN Đình Trám Việt Yên 124/KHCN-MTg 30/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
92 Công Ty cổ phần Đại Hoàng Sơn Xây dựng nhà máy cơ khí và mạ kẽm  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
93 Công ty Cổ phần điện cơ Việt Đức Xây dựng nhà máy điện khí Việt Đức  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
94 Ông Phạm Đình Chung Đầu tư xây dựng dây chuyền gạch ốp tường tráng men nung hai lần  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
95 Công ty Cổ phần tráng mạ kẽm kim loại MEKKI Dự án xây dựng nhà máy gia công cơ khí tráng mạ kẽm nhúng nóng Khu Công nghiệp Đình Trám Việt Yên 34/KHCN-MTg 4/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
96 Công Ty TNHH JMC Việt Nam Xưởng sản xuất hàng may mặc Phố Mới-Hồng Thái Việt Yên 99/KHCN-MTg 2/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
97 Công ty TNHH Thịnh Đức Xưởng sản xuất thức ăn gia súc Tam Tầng - Quang Châu Việt Yên 86/KHCN-MTg 5/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
98 Ông Nguyễn Danh Thuyết Xây dựng cơ sở nuôi trồng nấm ăn  Tăng Tiến Việt Yên 185/KHCN-MTg 28/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
99 Công ty TNHH Long Cửu  Cửa hàng xăng dầu  TT Nếnh Việt Yên 111/KHCN-MTg 20/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
100 Ông Nguyễn Văn Ước Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 19/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
101 Ông Nguyễn Văn Định Dự án xây dựng lò gạch thủ công Tự Lạn Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
102 Ông Nguyễn Đăng Dự Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 17/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
103 Ông Nguyễn Văn Thi Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 16/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
104 BàNguyễn Thị Tiến Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 15/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
105 Ông Nguyễn Văn Nghị Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 14/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
106 Ông Dương Văn Việt Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 13/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
107 Ông Nguyễn Văn Hồng Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 12/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
108 Ông Dương Ngô Dần Dự án xây dựng lò gạch thủ công Tự Lạn Việt Yên 11/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
109 Ông Nguyễn Văn Dũng  Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 10/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
110 Ông Nguyễn Văn Tiến Dự án xây dựng lò gạch thủ công Tự Lạn Việt Yên 09/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
111 Ông Nguyễn Văn Thái Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 08/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
112 Ông Nguyễn Ngọc Vụ Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Tự Lạn Việt Yên 07/KHCN-MTg 16/1/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
113 Tổng Công ty Lương thực miền bắc Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi  Vân Trung Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
114 Ông Lưu Văn Nhiệm Trại chăn nuôi lợn Đồng Sơn Yên Dũng 98/KHCN-MTg 22/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
115 Công ty giấy Bắc Hà  Cửa Hàng xăng dầu  Lim Xuyên - Song Khê Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
116 Công ty Nhập khẩu Bắc giang và Công ty TNHH thiết bị giấy Duy Mỹ  Hợp doanh hoá chất ngành giấy AKD Xương Giang Song Khê Yên Dũng 127/TNMT-MTg 30/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
117 Công ty nông lâm nghiệp Đông Bắc Đầu tư xây dựng nhà máy ván thép thanh  Song Khê Yên Dũng 90/KHCN-MTg 9/5/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
118 Công ty TNHH Việt Thắng Dự án xí nghiệp gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật  Song Khê -Nội Hoàng Yên Dũng 803/QĐ-BTNMT 27/6/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
119 Công ty TNHH Việt Thắng Dự án đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất gia công thuốc BVTV và Thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản Song Khê -Nội Hoàng Yên Dũng 30/KHCN-MTg 21/2/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
120 Ông Nguyễn Văn Minh Đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn  Tân Mỹ Yên Dũng 77/KHCN-MTg 14/4/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
121 Ông Trương Văn Hiệp Trung tâm dạy nghề Trương Hiệp Tân Mỹ Yên Dũng 162/KHCN-MTg 30/10/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
122 Ông Trần Văn Viên Dự án Xây dựng lò gạch thủ công  Tân Mỹ Yên Dũng 161/KHCN-MTg 15/10/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
123 Công ty may mặc Lê Phước Dự án xí nghiệp may mặc công nghiệp Tân Mỹ Yên Dũng 41/KHCN-MTg 7/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
124 Ông Đoàn Việt Hùng Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất sơn trang trí tường  Tiền Phong Yên Dũng 165/KHCN-MTg 5/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
125 Ông Ngô Mạnh Tuấn  Đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn   Tiền Phong  Yên Dũng 75/KHCN-MTg 14/4/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
126 Ông Hà Văn Hoè  Dự án khai thác mỏ than Bố Hạ  Đông Sơn  Yên Thế 80/KHCN-MTg 26/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
127 Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Bắc Giang Dự án cải tạo, nâng cấp Đèo Bản - Gốc Bòng.  Đồng Tiến Yên Thế 44/KHCN-MTg 18/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
128 Ban quản lý dự án giảm nghèo Yên Thế Cải tạo nâng cấp đường từ Đồng Đảng - Đồng Tiến Đồng Vương Yên Thế 71/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
129 Ban quản lý dự án giảm nghèo Yên Thế Cải tạo nâng cấp đường từ Na Sa - Đồng Đảng Đồng Vương Yên Thế 42/KHCN-MTg 28/3/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
130  UBND Yên thế Dự án quy hoạch khu xử lý rác thải thị trấn Cầu Gồ Tam Hiệp và Bố Hạ Yên Thế     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu PXN
131 Công ty xăng dầu Bắc Sơn  Cửa hàng xăng dầu Bố Hạ TT Bố Hạ Yên Thế 170/KHCN-MTg 12/11/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
132 Ông Lê Văn Sỹ  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  TT Bố Hạ Yên Thế 144/KHCN-MTg 9/9/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
133 Ông Đào Quang Huy Cửa hàng xăng dầu  TT Bố Hạ Yên Thế 123/KHCN-MTg 18/7/2003 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh mục

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 3983

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 143542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4741618