Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 9)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:06
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1999
1709 97 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1710 87 hộ Khám Lạng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1711 119 hộ Bảo Đài  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1712 1262 hộ Bảo Đài  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1713 158 hộ TT. Đồi Ngô  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1714 162 hộ Vũ Xá  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1715 163 hộ Lục Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1716 176 hộ Yên Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1717 191 hộ Thanh Lâm  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1718 1991 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1719 203 hộ Cương Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1720 249 hộ Yên Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1721 288 hộ Vô Tranh  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1722 325 hộ Vô Tranh  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1723 335 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1724 381 hộ Phương Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1725 404 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1726 41 hộ Lục Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1727 447 hộ Bảo Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1728 460 hộ Nghĩa Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1729 485 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1730 505 hộ Khám Lạng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1731 511 hộ TT. Đồi Ngô  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1732 513 hộ Phương Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1733 539 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1734 544 hộ Chu Điện  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1735 59 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1736 682 hộ Lục Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1737 724 hộ Thanh Lâm  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1738 869 hộ Đông Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1739 912 hộ Phương Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1740 942 hộ Cương Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1741 99 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1742 203 hộ Bắc Lũng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1743 451 hộ Đan Hội  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1744 251 hộ Đan Hội  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1745 102 hộ Đông Phú  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1746 28 hộ Lan Mẫu  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1747 72 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1748 315 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1749 72 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1750 348 hộ Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1751 78 hộ Tam Dị  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1752 1106 hộ Thanh Lâm  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1753 99 hộ Tiên Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1754 164 hộ Tiên Nha  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1755 Khu liên cơ quan và đài phát thanh truyền hình BG Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1756 Khu tập thể bệnh viện tâm thần BG Song Mai Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1757 Khu tập thể Sở GTVT tỉnh BG Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1758 Khu tập thể trường CĐSP Ngô Gia Tự Dĩnh kế Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1759 Khu tập thể Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Lạng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1760 Cán bộ CNV xí nghiệp quản lý Đường sắt Hà Lạng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang HTH giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1761 Trường mầm non Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang HTH giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1762 Trường THCS Lê Quý Đôn Ngô Quyền Bắc Giang HTH giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1763 Trường THCS xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây Dựng Trường Học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1764 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Trần Nguyên Hãn Bắc Giang HTH giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1765 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1766 Bảo hiểm Y tế Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1767 Chi cục định canh định cư Bắc Giang Xương Giang Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1768 Chi nhánh Ngân Hàng đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1769 Sở Lao động thương binh xã hội Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1770 Trường đào tạo nghề cơ điện hoá chất Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1771 Trường THPT Năng khiếu Ngô Sĩ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1772 UBND Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1773 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1774 Trường mầm Mầm non Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1775 UBND xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1776 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng Trung tâm tin học Bưu chính viễn thông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1777 Chi nhánh NHĐT & PT tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1778 Cty Bắc Hà (TNHH) Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở giao dịch và xưởng sửa chữa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1779 Cty Đông dược Lan Q Trần Phú Bắc Giang Xây dựng nhà sản xuất thuốc và nhà làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1780 Cty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trần Phú Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch và cung ứng vật tư nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1781 Cty Xăng dầu Bắc Hà Song Mai Bắc Giang Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1782 Xí nghiệp cơ khí Vật liệu xây dựng Thành Phát Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Làm trụ sở và địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1783 Xí nghiệp tập thể cổ phần Bảo Sơn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Làm văn phòng và sưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1784 Cty Bắc Hà (TNHH) Lê Lợi Bắc Giang Điều chỉnh quy hoạch đất và cho thuê đất tại đường Nguyễn Văn Cừ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1785 Cty Phát triển nhà và đô thị thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng đường giao thông và đường điện khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Giang. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1786 Đội quản lý đê số 2 Song Mai Bắc Giang Xây dựng trụ sở tại thôn Phú Giã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1787 UBND thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng cải tạo đường Lê Lợi (đoạn Huyền Quang- Vĩnh Ninh) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1788 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1789 Trường PTTH chuyên ban Ngô Sỹ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1790 Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1791 Phòng Giáo dục đào tạo TX Bắc Giang  Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1792 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Trần Phú Bắc Giang Hợp thức giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1793 Trường mẫu giáo Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1794 Trường mẫu giáo Ngô Quyền Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1795 Trường THCS Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1796 Trường Tiểu học Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1797 Trường Tiểu học Minh Khai Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1798 Trường Tiểu học xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1799 Trường Tiểu học Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1800 Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang HTH QSD đất và cấp đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1801 Trường mầm non Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1802 Trường mầm non khu vực I Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1803 Trường Mẫu giáo Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1804 Cty Vật tư nông nghiệp Sông Hồng Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng kho chứa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1805 835 hộ Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1806 109 hộ Bắc Lý Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1807 12 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp (cấp mới) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1808 169 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1809 174 hộ Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1810 245 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1811 299 hộ Hoàng Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1812 305 hộ Hợp Thịnh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1813 307 hộ Hùng Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1814 36 hộ Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1815 390 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1816 408 hộ Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1817 420 hộ Thái Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1818 495 hộ Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1819 617 hộ Đoan Bái Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1820 542 hộ Hoàng Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1821 101 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1822 350 hộ Quang Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1823 111 hộ Quang Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1824 1210 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1825 160 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1826 2 hộ Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1827 212 hộ Đồng Tân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1828 218 hộ Mai Đình  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1829 235 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1830 242 hộ Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1831 248 hộ Đại Thành Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1832  288 hộ Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1833 322 hộ Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1834 332 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1835 360 hộ Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1836 387 hộ Đại Thành Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1837 409 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1838  414 hộ Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1839 433 hộ Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1840 455 hộ Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1841 495 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1842 460 hộ Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1843 470 hộ Hoàng Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1844 493 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1845 580 hộ Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1846 591 hộ Thái Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1847 614 hộ Bắc Lý Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1848 675 hộ Ngọc sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1849 676 hộ Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1850 692 hộ Châu Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1851 796 hộ Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1852 799 hộ Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1853 882 hộ Châu Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1854 898 hộ Đoan Bái Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1855 977 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1856 861 hộ Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1857 1165 hộ Hoà Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1858 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1859 197 hộ TT. Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1860 341 hộ Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1861 695 hộ Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1862 191 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1863 198 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1864 1210 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1865 15 hộ Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1866 26 Trường học thuộc huyện Hiệp Hoà   Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1867 Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hoà TT. Thắng, Bắc Lý Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1868 Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hiệp Hoà Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1869 Trường PTTH Hiệp Hoà số II Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1870 149 hộ Hợp Thịnh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1871 317 hộ Hợp Thịnh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1872 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hòa Xây dựng công trình điện thôn Trung Đồng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1873 BQL DA xây dựng giao thông Hoàng An, Thanh Vân Hiệp Hòa Sửa chữa nâng cấp QL 37 địa phận Hiệp Hoà  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1874 BQL DA xây dựng giao thông Hợp Thịnh Hiệp Hòa Xây dựng công trình đường dẫn cầu Vát TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1875 1400 hộ Dĩnh Trì Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1876 200 hộ Hương Lạc Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1877 355 hộ An Hà Lạng Giang Cấp GCNQSD đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1878 1533 hộ Mỹ Hà Lạng Giang Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1879 535 hộ Tân Hưng Lạng Giang Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1880 467 hộ Tiên Lục Lạng Giang Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1881 254 hộ Quang Thịnh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1882 528 hộ Tân Thanh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1883 1181 hộ Hương Sơn Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1884 1538 hộ Dương Đức Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1885 413 hộ Tân Thanh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1886 147 hộ TT. Kép Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1887 1126 hộ Đại Lâm Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1888 2036 hộ Đào Mỹ Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1889 520 hộ Dĩnh Trì Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1890 109 hộ Nghĩa Hưng Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1891 1030 hộ Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1892 91 hộ TT. Vôi Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1893 64 hộ Phi Mô Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1894 524 hộ Xuân Hương Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 1957

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4829721