Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 6)

Chủ nhật - 14/01/2018 21:58
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1996
1040 Khu 1 tập thể chùa Dền Lê Lợi Bắc Giang Bán quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1041 2 khu: Phòng nông nghiệp TX, Tổ chức chính quyền Trần Phú Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (đợt 1)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1042 Công ty Xây dựng số 1 khu sau UB dân số Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1043 Khu nhà máy phân lân Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1044 Khu Công an TXBN Võ Cường Bắc Ninh Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1045 Khu công ty kinh doanh và chế biến than Hà Bắc   Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1046 Khu Công ty phân đạm và hoá chất Thọ Xương Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1047 Khu đất Đoàn quan họ Bắc Ninh Võ Cường Bắc Ninh Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1048 Khu Quốc doanh văn hoá TXBG Lê Lợi Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1049 Khu Sở tài chính vật giá, Công ty Xây dựng số 1, XN khảo sát thiết kế thuỷ lợi, Cty cấp thoát nước Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1050 Khu tập thể chùa Dền Lê Lợi Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1051 Khu tập thể cửa hàng thoả thuận Lê Lợi Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1052 Khu tập thể đoàn tuồng - UBND thị xã Bắc Ninh Vệ An Bắc Ninh Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1053 Khu Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tàn tật Vệ An Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1054 Khu trường CĐSP Ngô Gia Tự Quế Nham Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1055 Khu trường công nhân cơ khí hoá chất Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1056 Khu Xí nghiệp sản xuất đồ gỗ và VLXD Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1057 Khu Công ty công trình giao thông, Khu A tập thể tỉnh uỷ, Tổ chức chính quyền Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1058 Công ty kinh doanh nhà Dĩnh Kế Bắc Giang Biên bản bàn giao nhà ở, đất ở cho các chủ  hộ ở TXBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1059 Công ty sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Long Cửu Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1060 Giao đất ở cho cán bộ và nhân dân khu Vĩnh Ninh Dĩnh Kế Bắc Giang Giao đất ở, đền bù đấu giá đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1061 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1062 Đoàn quan họ Bắc Ninh Võ Cường TXBN Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1063 Khu tập thể công an Bắc Ninh  Võ Cường TXBN Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1064 Trung tâm xúc tiến việc làm thuộc Liên đoàn lao động Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1065 Nhà bảo tàng Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Phương án đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất do thu hồi  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1066 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Giao đất mở rộng quốc lộ 1A TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1067 Công ty Xây dựng thuỷ lợi I Đại Phúc Bắc Ninh Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1068 Trường PTTH Thái Thuận Thọ Xương Bắc Giang Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1069 Công ty Giống cây trồng Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sử làm việc và phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1070 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Vinh  Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng nhà xưởng đóng và sửa chữa phương tiện thủy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1071 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất vệ sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1072 Công ty vận tải hành khách Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trung tâm điều hành kiểm tra chất lượng bảo dưỡng xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1073 Công ty xăng dầu Hà Bắc Lê lợi Bắc Giang Xây dựng văn phòng và làm kho trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1074 Xí nghiệp cơ khí Tiến Bộ Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng văn phòng và cửa hàng giới thiệu sản phẩm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1075 Xưởng chế biến lâm sản Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng văn phòng và cửa hàng giới thiệu sản phẩm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1076 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trung tâm kiểm nghiệm và kỹ thuật bảo vệ thực vật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1077 Chi cục di dân phát triển kinh tế mới Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1078 Cục thống kê Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1079 UBND phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trạm xá và làm đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1080 UBND TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Đền bù di chuyển nhà ở của nhân dân mở rộng quốc lộ 1A. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1081 Văn phòng UBND tỉnh Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1082 Nhà máy nước Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1083 UBND thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Đền bù di chuyển để mở rộng đường Xương Giang cho các hộ bị thu hồi đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1084 CBCNV và các hộ phải di chuyển Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng Đài tưởng niệm Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1085 phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1086 phường Trần nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Đất ở cho nhân dân và CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1087 xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1088 Công Ty cấp thoát nước Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1089 Đài tưởng niệm Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1090 UBND phường Ngô Quyền Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1091 Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Thọ Xương Bắc Giang Hợp pháp hóa đất đã xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1092 Trường PTDT nội trú Thọ Xương, Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1093 UBND phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1094 Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Hợp thức đất khu gia đình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1095  UBND TX Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Thu hồi đất của Cửa hàng tươi sống phân đạm giao cho UBND TX Bắc Giang quản lý  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1096 Quân đoàn 2 Bộ quốc phòng Hoà Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1097 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1098 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1099 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1100 UBND xã Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1101 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1102 UBND xã Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1103 UBND xã Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1104 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp thôn Lạc Khổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1105 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Đồng Công TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1106 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1107 Trường Tiểu học xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1108 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1109 UBND huyện Lạng Giang Tân Thịnh, Yên Mỹ Lạng Giang Đất ở cho CBCNV theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1110 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1111 Công ty Xi măng Hà Bắc Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng nhà máy xi măng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1112 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1113 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1114 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1115 UBND xã Dương Đức Dương Đức Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1116 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1117 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1118 UBND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1119 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1120 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1121 Bệnh viện huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1122 Nhà máy nước Bắc Giang Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng đường điện 35kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1123 Viện Quân Y 43 Quân Đoàn 2 Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1124 Xưởng sửa chữa xe máy thi công Lạng Giang Phi Mô, Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1125 Cty Lương thực Hà Bắc Dĩnh Trì Lạng Giang Giao cho UB huyện Lạng Giang quản lý và có kế hoạch sử dụng đúng quy định của Luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1126 Công ty Bảo Hiểm Hà Bắc Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1127 UBND xã Huyền Sơn Huyền Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1128 UBND xã Chu Điện Chu Điện  Lục Nam  Giao đất ở cho cán bộ, nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1129 Ban quản lý dự án 18 thuộc Bộ GTVT Đồng Vương, Tam Tiến, Bình Sơn, Lục Sơn Yên Thế, Lục Nam Xây dựng cầu Đồng Vương và cầu Đồng Đỉnh  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1130 UBND xã Vô Tranh Vô Tranh  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1131 UBND xã Yên Sơn Yên Sơn  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1132 Trường PTDT nội trú huyện Lục Nam Tiên Hưng  Lục Nam  Hợp pháp hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1133 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng đường giao thông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1134 Trường THCS xã Tân Quang Tân Quang  Lục Ngạn Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1135 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1136 UBND huyện Lục Ngạn Nghĩa Hồ  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1137 UBND thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1138 UBND xã Biên Sơn Biên Sơn  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1139 UBND xã Mỹ An Mỹ An  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1140 UBND xã Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1141 UBND xã Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1142 UBND xã Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1143 UBND xã Tân Mộc Tân Mộc  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1144 UBND xã Tân Quang Tân Quang  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1145 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1146 Trường PTCS Đồng Cốc Đồng Cốc  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1147 Trường THCS Kiên Thành Kiên Thành  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1148 Trường THCS Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1149 Trường THCS thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1150 Trường Tiểu học xã Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1151 Trường mẫu giáo xã Hồng Giang Hồng Giang  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1152 Trường PTCS Biển Động Biển Động  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1153 Trường PTCS Cấm Sơn Cấm Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1154 Trường PTCS Đèo Gia Đèo Gia  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1155 Trường PTCS Kim Sơn Kim Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1156 Trường PTCS Mỹ An Mỹ An  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1157 Trường PTCS Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1158 Trường PTCS Phong Vân Phong Vân  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1159 Trường PTCS Phú Nhuận Phú Nhuận  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1160 Trường PTCS Tân Lập Tân Lập  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1161 Trường PTCS xã Kiên Lao Kiên Lao  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1162 Trường PTCS Xa Lý Xa Lý  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1163 Trường PTTH Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1164 Trường THCS Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1165 Trường THCS Trù Hựu Trù Hựu  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1166 Trường THCS xã Giáp Sơn Giáp Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1167 Trường THCS xã Thanh Hải Thanh Hải  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1168 Trường Tiểu học xã Hồng Giang Hồng Giang  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1169 Trường Tiểu học xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1170 Trường PTCS Sơn Hải Sơn Hải  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1171 Bưu điện huyện Lục Ngạn Phượng Sơn  Lục Ngạn Hợp thức hóa QSD đất xây dựng bưu điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1172 Sư đoàn 325 Quân đoàn II Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Trù Hựu, Giáp Sơn, Tân Quang, Thanh Hải, Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1173 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ An Lạc Sơn Động Giao đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1174 Điện lực Hà Bắc Thanh Luận Sơn Động Xây dựng đường dây điện 35kv Yên Định-Thanh Luận TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1175 UBND xã Thanh Luận Thanh Luận Sơn Động Cho thuê đất khai thác mỏ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1176 Chi cục thuế Sơn Động An Châu Sơn Động Hợp thức hoá QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1177 Công ty Đông Bắc - Bộ quốc phòng Thanh Luận Sơn Động Xây dựng lán trại bãi đỗ xe và khu cửa mỏ theo giấy phép khai thác mỏ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1178 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Trường PTTH cơ sở xã Cao Thượng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1179 Xí nghiệp cán thép Sơn Truyền (DNTN) Cao Thượng Tân Yên Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1180 UBND xã An Dương An Dương Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1181 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1182 UBND xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1183 UBND xã Đại Hóa Đại Hóa Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1184 UBND xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1185 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1186 UBND xã Phúc Sơn Phúc Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1187 UBND xã Quang Tiến Quang Tiến Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1188 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1189 UBND xã Song Vân Song Vân Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1190 UBND xã Tân Trung Tân Trung Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1191 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Xây dựng công trình công cộng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1192 UBND xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1193 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Quế Nham Tân Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1194 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1195 Cty Bia- Rượu, nước giải khát Bích Sơn Việt Yên Làm trụ sở làm việc và xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1196 Cty TNHH Việt Thắng Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng xưởng gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1197 Cty Vật liệu chịu lửa Tam tầng Quảng Minh Việt Yên Xây dựng nhà làm việc và xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1198 Ngân Hàng NN Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Làm trụ sở làm việc và giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1199 XN gạch Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Làm trụ sở làm việc và xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1200 XN tập thể CP Quang Hải Quang Châu Việt Yên Xây dựng cơ sở sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1201 Ban quản lý công trình Sở thủy lợi Tiên Sơn Việt Yên Mở rộng chân đê tả Cầu và khai thác đất đắp đê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1202 Bưu điện huyện Việt Yên Bích Sơn, Hoàng Ninh, Việt Tiến Việt Yên Xây dựng nhà làm việc và giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1203 Công ty SX xuất nhập khẩu lâm đặc sản Mỹ nghệ Phan Nam Hồng Thái Việt Yên Điều chỉnh diện tích đất cho thuê  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1204 Cty TNHH Long Cửu Hoàng Ninh Việt Yên Điều chỉnh diện tích đất cho thuê  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1205 Xí nghiệp thủy nông sông Cầu Vân Trung, Tự Lạn, Ninh Sơn, Tiên Sơn, Hồng Thái, Bích Sơn, Minh Đức, Việt Tiến, Hương Mai Việt Yên Hợp pháp hóa QSD đất cho các công trình Thuỷ Nông  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1206 Điện lực Hà Bắc Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1207 Trung tâm Y tế Việt Yên Hoàng Ninh Việt Yên Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1208 Xí nghiệp thủy nông sông Cầu Vân Trung Việt Yên Sửa chữa nâng cấp kênh tưới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1209 Trạm trung gian Nam Ngạn Quang Châu Việt Yên Di chuyển sang khu đất Trụ sở UBND xã Quang Châu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1210 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Đất ở cho cán bộ CNV và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1211 Xí nghiệp gạch xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Đất ở cho cán bộ CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1212 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1213 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1214 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1215 UBND xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1216 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1217 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1218 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1219 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1220 UBND xã Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1221 Ban quản lý dự án huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1222 UBND xã Nam Ngạn Nam Ngạn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1223 UBND xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1224 Trường Tiểu học Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1225 Trung tâm giáo dục thường xuyên Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1226 Trường Mầm Non Liên Cơ Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1227 Trường PT cấp 2-3 Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1228 Trường  THCS xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1229 Trường trung học năng khiếu  Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1230 Trường Tiểu học Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1231 Trường Tiểu học Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1232 Trường PTCS Cấp I số 2 Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1233 Trường PTCS cấp II Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1234 Trường PTCS Nghĩa Trung 1 Nghĩa Trung 1 Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1235 Trường PTCS Nghĩa Trung 2 Nghĩa Trung 2 Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1236 Trường PTCS xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1237 Trường THCS  Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1238 Trường THCS Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1239 Trường THCS Hương Mai Hương Mai Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1240 Trường THCS Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1241 Trường THCS Quang Châu Quang Châu Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1242 Trường THCS Quảng Minh 1 Quảng Minh 1 Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1243 Trường THCS Quảng Minh 2 Quảng Minh 2 Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1244 Trường THCS Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1245 Trường THCS Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1246 Trường THCS Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1247 Trường THCS Vân Hà Vân Hà Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1248 Trường THCS Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1249 Trường THCS Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1250 Trường Tiểu học Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1251 Trường Tiểu học Hoàng Ninh 1 Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1252 Trường Tiểu học Hoàng Ninh 3 Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1253 Trường Tiểu học Hương Mai Hương Mai Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1254 Trường Tiểu học Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1255 Trường Tiểu học Quang Châu Quang Châu Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1256 Trường Tiểu học Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1257 Trường Tiểu học Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1258 Trường Tiểu học Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1259 Trường Tiểu học Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1260 Trường Tiểu học Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1261 Trường Tiểu học Vân Hà Vân Hà Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1262 Trường Tiểu học Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1263 Trường Tiểu học Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1264 Công an huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Hợp thức hoá QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1265 Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc Hoàng Ninh Việt Yên Giao cho UBND huyện Việt Yên quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1266 Trung tâm thương nghiệp Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Giao cho UBND huyện Việt Yên quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1267 Cty liên doanh Long Cửu - Việt Nam Đài Loan Hoàng Ninh Việt Yên Cho thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1268 TT giáo dục thường xuyên Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1269 Trường PTCS cấp 1 Nham Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1270 Trường PTCS cấp 1 Thắng Cương Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1271 Trường PTCS cấp 1 Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1272 Trường PTCS cấp 1 Trí Yên Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1273 Trường PTCS cấp 1,2 Đồng Phúc Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1274 Trường PTCS cấp 1,2 Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1275 Trường PTCS cấp 1,2 Tân Liễu Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1276 Trường PTCS cấp 1,2 Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1277 Trường PTCS cấp 1,2 Tiến Dũng Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1278 Trường PTCS cấp 2 Nham Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1279 Trường PTCS cấp 2 Trí Yên Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1280 Trường PTCS cấp 2 Tư Mại Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1281 Công ty TNHH Thắng Lợi Dĩnh Kế TXBG Xây dựng xưởng sản xuất vệ sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1282 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1283 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1284 UBND xã  Cảnh thuỵ  Cảnh thuỵ Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1285 UBND huyện Yên Dũng Tân Mỹ Yên Dũng Làm đường TL 284 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1286 UBND huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng Làm đường TL 284 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1287 UBND huyện Yên Dũng Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng bến phà Đồng Việt và mở rộng đường TL 284  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1288 Xí nghiệp thủy nông Nam Yên Dũng Tân Liễu, Đức Giang, Tư Mại, Đồng Sơn, Yên Lư, Tiến Dũng Yên Dũng Xây dựng các trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1289 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1290 thôn Cựu Dưới Đồng Phúc Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1291 UBND xã Cảnh Thuỵ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1292 UBND xã Đồng Phúc Đồng Phúc Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1293 UBND xã Đồng Sơn Đồng Sơn Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1294 Trường cấp I Yên Lư và cấp I, II Hương Gián Yên Lư, Hương Gián Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1295 Trường PTCS cấp 1 xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1296 Trường PTCS cấp 2 xã Đồng Sơn Đồng Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1297 Trường PTCS cấp 2 xã Thắng Cương Thắng Cương Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1298 Trường PTTH số 1Yên Dũng Nham Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1299 Trường PT cấp 1-2 Song Khê Song Khê Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1300 Trường PTCS cấp 1 xã Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1301 Trường PTCS cấp 1 xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1302 Trường PTCS cấp 1 xã Cảnh Thuỵ  Cảnh Thuỵ  Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1303 Trường PTCS cấp 1 xã Đồng Việt Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1304 Trường PTCS cấp 1 xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1305 Trường PTCS cấp 1 xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1306 Trường PTCS cấp 1 xã Tân An Tân An Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1307 Trường PTCS cấp 1 xã Tân Tiến Tân Tiến Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1308 Trường PTCS cấp 1, 2 xã Lão Hộ  Lão Hộ Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1309 Trường PTCS cấp 2 xã Cảnh Thụy Cảnh Thụy Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1310 Trường PTCS cấp 2 xã Đồng Việt Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1311 Trường PTCS cấp 2 xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1312 Trường PTCS cấp 2 xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1313 Trường PTCS cấp 2 xã Tân An Tân An Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1314 Trường PTCS cấp 2 xã Tân Tiến Tân Tiến Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1315 Trường PTCS cấp 2 xã Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1316 UBND huyện Yên Dũng Song Khê Yên Dũng Xây dựng đường TL 284 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1317 Điện lực Hà Bắc Tam Hiệp Yên Thế Xây dựng đường điện 35kv Bố Hạ - Tam Hiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1318 UBND xã Đồng Lạc Đồng Lạc Yên Thế  Xây dựng trạm biến áp và  đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1319 UBND xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế  Xây dựng trạm biến áp và  đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1320 Bệnh viện huyện Yên Thế  Phồn Xương Yên Thế Làm đường vào bệnh viện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1321 UBND xã An Thượng An Thượng Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1322 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Đất ở cho nhân dân xã và xây dựng trụ sở UBND  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1323 Trung đoàn 409 quân khu I Tam Hiệp, Tam Tiến, Canh Nậu Yên Thế Xây dựng đường dây điện 35kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1324 Trường PTDT nội trú huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1325 UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1326 Các trường học huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế Hợp pháp hoá đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 2836

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79694

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4556857