Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 5)

Thứ hai - 15/01/2018 09:56
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1995
906 Các cơ quan Đảng thuộc tỉnh ủy Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức hoá quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
907 Sở điện lực Hà Bắc Ninh Sơn, Châu Minh, Quế Nham, Quang Châu, Liên Chung, Vân Trung Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp thuộc hệ thống thuỷ nông Sông Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
908 Trường THPT dân lập Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
909 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp đất cải tạo lưới điện 35 KV, 10 KV và trạm biến áp trung gian Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
910 Cục ĐTPT Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
911 Công ty lâm đặc sản Đông Bắc Mỹ Độ Bắc Giang Chuyển QSD đất cho trường CNKTLN I Trung ương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
912 UB kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
913 Toà soạn Báo Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
914 Công ty Du lịch Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng khu cấp nước, xử lý nước thải của Nhà máy bia  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
915 Công ty du lịch Trần Phú Bắc Giang Xây dựng Nhà máy bia TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
916 Công ty lương thực Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Cho thuê đất Xây dựng Văn phòng và ky ốt bán hàng phường Trần Phú TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
917 Nhà máy cơ khí Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Góp vốn bằng giá trị thuê đất để liên doanh với nước ngoài TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
918 Nhà máy giấy Thuận Thành Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng phân xưởng giấy xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
919 phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
920 Sở điện lực Ngô Quyền Bắc Giang Giao đất để cải tạo lưới điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
921 Uỷ ban kế hoạch tỉnh Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
922 UBND thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Giao đất làm đường phường Lê Lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
923 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm đất ở cho CB CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
924 UBND thị xã Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Đất ở cho nhân dân và CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
925 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân và CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
926 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
927 Nhà máy xi măng Hà Bắc Hương Sơn Bắc Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
928 Trung tâm thông tin TTXVN Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
929 Công ty sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Long Cửu Hoàng Ninh Bắc Giang Xây dựng trụ sở và công xưởng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
930 Tỉnh uỷ Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang Hợp pháp hoá sử dụng đất đã xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
931 Ban tài chính quản trị Lê Lợi Bắc Giang Hợp pháp hoá sử dụng đất xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
932 Thị uỷ Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Hợp pháp hoá sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
933 Trường lái xe quân chủng phòng không Ngọc Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho Sỹ quan - CNV quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
934 Huyện uỷ Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hoà Hợp thức hóa đất đã xây dựng trụ sở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
935 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện trạm bơm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
936 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
937 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
938 UBND xã Đại Thành Đại Thành Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
939 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
940 UBND xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
941 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
942 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
943 UBND xã Quang Minh Quảng Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
944 UBND xã Thái Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
945 UBND huyện Hiệp Hoà Lương Phong Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
946 UBND huyện Lạng Giang   Lạng Giang Báo cáo tổng kết công tác kiểm kê đất xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
947 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
948 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
949 Huyện uỷ Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng trụ sở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
950 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Cấp GCNQSD đất cho 1404 hộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
951 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất cho 288 hộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
952 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
953 Chi cục dự trữ Hà Bắc Hương Lạc Lạng Giang Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
954 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Mở rộng đường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
955 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Đất ở cho cán bộ, nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
956 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
957 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
958 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
959 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
960 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
961 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
962 Lữ đoàn 673 Quân đoàn II Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
963 Sở điện lực Hà Bắc Taân Tiến, Hương Gián, Xuân Hương, Nghĩa Hòa, Hương Sơn Yên Dũng, Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp thuộc hệ thống thuỷ nông Cầu Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
964 thôn Phú Xuyên Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
965 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện trạm bơm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
966 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện trạm bơm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
967 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện trạm bơm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
968 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng trường trung học cấp II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
969 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng trường tiểu hoc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
970 Nhà máy xi măng Hà Bắc Hương Sơn Lạng Giang Làm đường vào nhà máy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
971 Công ty Thuỷ nông Cầu Sơn Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
972 UBND xã Đông Phú Đông Phú Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
973 UBND xã Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Chính Hạ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
974 UBND xã Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
975 UBND xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
976 UBND xã Thanh Lâm Thanh Lâm Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xã  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
977 UBND xã Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện, trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
978 Huyện uỷ huyện Lục Nam Tiên Hưng Lục Nam  Hợp pháp đất đã xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
979 UBND xã Tân Mộc Tân Mộc Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
980 Huyện uỷ huyện Lục Ngạn Tiên Hưng Lục Ngạn Hợp pháp đất đã xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
981 Trường PTCS Biên Sơn Biên Sơn Lục Ngạn Hợp thức hóa đất xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
982 Quân đoàn II Hồng Giang Lục Ngạn Xây dựng đường điện vào trường bắn TB1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
983 Sở GTVT Hà Bắc Tiên Nha, Tiên Hưng, Đông Hưng, Phương Sơn, Trù Hựu, Quý Sơn Lục Nam, Lục Ngạn Nâng cấp QL31 đoạn km20 - km39 + 600 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
984 UBND xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
985 UBND xã Phì Điền Phì Điền Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
986 UBND xã Đồng Cốc Đồng Cốc Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
987 UBND xã Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
988 UBND xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
989 UBND xã Mỹ An Mỹ An Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
990 UBND xã Thanh Hải Thanh Hải Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
991 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
992 Sư đoàn 338 Quân khu I Vân Sơn, Lệ Viễn, Vĩnh Khương, Chiên Sơn, An Lập Sơn Động Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
993 Sư đoàn 338 Quân khu I An Lập, Lệ Viễn Sơn Động  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
994 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
995 UBND xã Yên Định Yên Định Sơn Động  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
996 Huyện uỷ huyện Sơn Động TT An Châu Sơn Động  Xây dựng  trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
997 UBND huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên Đất ở cho CBCNV và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
998 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
999 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1000 Trường TH sư phạm Hà Bắc Quế Nham Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1001 UBND xã Lan Giới Lan Giới Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1002 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1003 UBND xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1004 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1005 Trại quản lý cải tạo phạm nhân thuộc Sở công an Hà Bắc Đồng Vương Yên Thế Trồng rừng và xây dựng cơ sở phân trại quản lý phạm nhân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1006 UBND huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Đất ở cho CBCNV và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1007 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1008 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1009 UBND xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1010 UBND xã Việt Lập Việt Lập Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1011 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng hồ chứa nước giếng Lẽ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1012 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Quế Nham Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1013 UBND xã An Dương An Dương Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1014 UBND xã Hợp Đức Hợp Đức Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1015 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1016 UBND huyện Tân Yên Quế Nham Tân Yên Hợp pháp hoá đất cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1017 UBND xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Thu hồi đất đài phát sóng A1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1018 Xí nghiệp gạch Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên  Khai thác đất làm gạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1019 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên  Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1020 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1021 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện, trạm bơm thôn Xuân Bầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1022 Huyện uỷ huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1023 Cty Vật tư tổng hợp Hà Bắc Hoàng Ninh Việt Yên  Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1024 UBND huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Xây dựng Đài tưởng niệm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1025 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1026 Chi cục thuế Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Hợp pháp hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1027 Công ty lương thực Bích Sơn Việt Yên  Giao cho UBND xã Bích Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1028 Công ty lương thực Hà Bắc Nghĩa Trung Việt Yên  Giao cho UBND xã Nghĩa Trung TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1029 Huyện uỷ huyện Yên Dũng Cảnh Thuỵ Yên Dũng Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1030 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1031 Sở điện lực Hà Bắc Tư Mại, Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp thuộc hệ thống thuỷ nông Nam Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1032 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng trạm xá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1033 UBND xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1034 UBND xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1035 UBND xã Tân Hiệp Tân Hiệp Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1036 UBND huyện Yên Thế Tam Hiệp Yên Thế Xây dựng đường điện 35Kv Bố Hạ - Tam Hiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1037 UBND xã An Thượng An Thượng Yên Thế Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1038 UBND huyện Yên Thế TT Bố Hạ Yên Thế Xây dựng trạm quản lý đường sông Bố Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1039 huyện uỷ huyện Yên Thế Tam Hiệp Yên Thế Hợp pháp hóa QSD đất đã xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 486

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81141

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844045