Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 3)

Thứ hai - 15/01/2018 09:52
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1992
475 UBND xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
476 Đơn vị doanh trại 26 - Bộ CHQS Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang  Hợp pháp hóa đất đã Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
477 HTX Nam Hồng Thọ Xương Bắc Giang  Xây dựng đường dây điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
478 Bệnh viện tỉnh Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
479 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ngô Quyền Bắc Giang  Xây dựng khu chiêu đãi phường Ngô Quyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
480 Nhà Bảo Tàng Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
481 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Mỹ Độ Bắc Giang  Xây dựng trận địa pháo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
482 Bộ chỉ huy quân sự thị xã Dĩnh Kế Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
483 Chi cục thuế Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
484 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang  Cho sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
485 Công ty ô tô xe khách Dĩnh Kế Bắc Giang  Chuyển QSD đất cho đơn vị trinh sát thiết giáp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
486 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang  Nhà ở tập thể cho CB.CNV đương chức của Ngân hàng nhà nước tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
487 Công an Thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
488 Công ty vàng bạc đá quý Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng trụ sở theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
489 Sở Giao thông vận tải Ngô Quyền Bắc Giang  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
490 Sở Lao động và TBXH Song Mai Bắc Giang  Xây dựng trung tâm cai nghiện và giáo dục Bắc Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
491 Sở tài chính vật giá Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng Công ty sổ số kiến thiết  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
492 Sở Xây dựng Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng hệ thống thoát nước thị xã  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
493 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp thuộc sở Giáo dục tỉnh Ngô Quyền Bắc Giang  Mở rộng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
494 Xí nghiệp vật tư nông nghiệp 2 Trần Phú Bắc Giang  Làm trụ sở xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
495 Toà án tỉnh Bắc Giang  Lê Lợi Bắc Giang  Hợp thức hóa đất đã Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
496 Tổng trạm thông tin 130 Bắc Giang  Dĩnh Kế Bắc Giang  Cho sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
497 Sở Văn hóa - thông tin và thể thao Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng nhà luyện tập và thi đấu thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
498 UBND xã Tương Giang Tương Giang Tiên Sơn Đất làm nhà ở cho dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
499 Trường trung cấp y tế Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
500 Chi nhánh kho bạc huyện Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
501 UBND xã Đại Thành Đại Thành Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
502 UBND xã Thái Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
503 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng  đường điện và trạm biến áp HTX Ngọc Châu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
504 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
505 Trạm điện trung gian Hiệp Hòa Thái Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
506 UBND huyện Hiệp Hòa Ngọc Sơn Hiệp Hoà Điều chỉnh quy hoạch chung huyện lỵ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
507 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Xây dựng công trình công cộng và đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
508 HTX nông nghiệp Mai Phong Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
509 UBND xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
510 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
511 HTX Trung Hưng Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp  và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
512 HTX Hùng Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
513 HTX nông nghiệp Khoát Đông Lỗ Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
514 HTX nông nghiệp Cẩm Hoàng Xuân Cẩm Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
515 HTX nông nghiệp Cẩm Trung Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
516 HTX nông nghiệp Cẩm Trung Xuân Cẩm Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
517 HTX nông nghiệp Trung Hoà Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng trạm biên áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
518 HTX nông nghiệp Vân An Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
519 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
520 UBND xã Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
521 UBND  huyện Hiệp Hòa Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến thế trung gian TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
522 Bộ chỉ huy quân sự huyện và trường bắn Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
523 Đơn vị 30041 Đức Thắng, Hoàng An và Hoàng Vân Hiệp Hoà Sử dụng hợp pháp hóa đất cho Xây dựng doanh trại đơn vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
524 Các hộ gia đình cá nhân xã An Hà An Hà Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
525 Trại giống xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang  Đất ở cho cán bộ CBCNV  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
526 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
527 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
528 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
529 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
530 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
531 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực Kép TT. Kép Lạng Giang  Xây dựng cửa hàng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
532 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang  Xây dựng đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
533 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
534 UBND xã Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
535 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
536 UBND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
537 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
538 Ban chỉ huy quân sự huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
539 UBND xã Chu Điện Chu Điện  Lục Nam  Đất ở cho nhân dân và CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
540 UBND xã  Đông Phú Đông Phú  Lục Nam  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
541 UBND xã Bảo Sơn Bảo Sơn  Lục Nam  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
542 UBND xã Cẩm Lý Cẩm Lý  Lục Nam  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
543 UBND xã Tam Di Tam Di  Lục Nam  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
544 UBND huyện Lục Nam Chu Điện, Tiên Hưng, Cương Sơn  Lục Nam  Xây dựng đường điện 110 kv vượt sông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
545 UBND TT. Lục Nam TT. Lục Nam  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
546 UBND xã Bảo Sơn Bảo Sơn  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
547 Đơn vị 15504 sư 365 Phương Sơn, Lan Mẫu  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
548 UBND xã Bảo Đài Bảo Đài  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
549 UBND xã Tam Dị Tam Dị  Lục Nam  Xây dựng trạm biến áp và đường điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
550 UBND xã Thanh Hải Thanh Hải  Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
551 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang  Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
552 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn Hợp pháp đất đã Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
553 Sư đoàn 325 Nghĩa Hồ  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
554 Trạm vật tư nông nghiệp Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn Làm nhà ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
555 Trường PTDT nội trú Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
556 UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn Cẩm Đàn, Yên Định, An Bá, An Châu, TT Chũ, Trù Hựu, Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Phương Sơn, Tân Quang, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động Sơn Động Xây dựng đường điện 35KV và trạm trung gian TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
557 Công an huyện Sơn Động An Châu Sơn Động Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
558 Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Động An Lập Sơn Động Sử dụng hợp pháp hóa đất đã Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
559 UBND xã Lan Giới Lan Giới Tân Yên Xây dựng công trình thuỷ lợi  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
560 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Xây dựng trạm bơm Ba Làng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
561 Xí nghiệp gạch Ngọc Lý  Ngọc Lý Tân Yên Trả lại đất sản xuất gạch tại thôn Cầu Đồng xã Ngọc Lý Tân Yên về cho địa phương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
562 UBND xã An Dương An Dương Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
563 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
564 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
565 UBND xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
566 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
567 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
568 Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên  Sử dụng hợp pháp hóa đất đã Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
569 UBND huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên  Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng công trình giao thông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
570 UBND xã Việt Lập Việt Lập Tân Yên  Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
571 UBND xã An Dương An Dương Tân Yên  Xây dựng khu dịch vụ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
572 UBND xã Đại Hóa Đại Hoá Tân Yên  Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ và hồ chứa nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
573 UBND xã Ngọc Châu Ngọc Châu Tân Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
574 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
575 HTX nông nghiệp Liên Trung I Liên Trung Tân Yên  Xây dựng trạm bơm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
576 Xí nghiệp thuỷ lợi Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
577 Công ty xăng dầu Hà Bắc Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nhã Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
578 HTX nông nghiệp Liên Trung Liên Trung Tân Yên  Xây dựng trạm bơm, trạm biến áp, đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
579 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
580 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
581 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
582 UBND xã Tự Lan Tự Lan Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
583 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên  Đất ở HTX Hoàng Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
584 HTX  Đình Cả Quảng Minh Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
585 HTX Đồng Nguyên Trung Sơn Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
586 HTX Mỏ Thổ và Lý nhân Minh Đức Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
587 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
588 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên  Xây dựng đường điện thôn Thiết Nham TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
589 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
590 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
591 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
592 UBND xã Song Vân Song Vân Việt Yên  Xây dựng kênh tưới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
593 UBND xã Tự Lạn Tự Lan Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp  và đường điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
594 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp thôn Đông Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
595 HTX Trung Đồng Vân Trung Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
596 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
597 UBND xã Song Vân  Song Vân Việt Yên  Xây dựng kênh tưới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
598 HTX Cao Lôi Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
599 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện thôn Mai Vũ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
600 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện thôn Đức Liễn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
601 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện thôn My Điền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
602 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện thôn Quả TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
603 UBND xã Bích Sơn Bính Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
604 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
605 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
606 UBND xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên  Xây dựng trạm biên áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
607 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện thôn Xuân Lương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
608 UBND xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên  Xây dựng trạm bơm biến áp và đường dây điện thôn Chằm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
609 HTX Vân Trung Vân Trung Việt Yên  Xây dựng trạm hạ thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
610 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
611 Chi nhánh Kho bạc Nhà nước Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Hợp pháp hóa đất đã Xây dựng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
612 Ban chỉ huy quân sự huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Sử dụng hợp pháp hóa đất đã  Xây dựng  trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
613 Công ty Lương thực huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Sử dụng hợp pháp hoá đất đã Xây dựng các cửa hàng, kho và trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
614 Đơn vị Z25 thuộc BCHQS tỉnh Nghĩa Trung Việt Yên  Sử dụng hợp pháp hoá đất đã Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
615 Xí nghiệp cơ điện thuộc Sở thuỷ lợi Hồng Thái Việt Yên  Sử dụng hợp pháp hoá đất đã Xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
616 HTX Đồng Nguyễn Trung Sơn Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
617 Bà Trịnh Thị Thơi Tư Mại  Yên Dũng Hợp pháp hóa đất đã Xây dựng nhà ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
618 UBND xã Tân An Tân An  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
619 UBND xã Tân An Tân An  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
620 UBND xã Tiến Dũng Tiến Dũng  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
621 HTX Đông Phượng Tân Mỹ  Yên Dũng Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
622 HTX Tân Ngọc Tân Mỹ  Yên Dũng Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
623 UBND xã Hương Gián Hương Gián  Yên Dũng Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
624 UBND xã Tiền Phong Tiền Phong  Yên Dũng Xây dựng khu trung tâm và trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
625 UBND xã Cảnh Thụy Cảnh Thuỵ  Yên Dũng Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
626 HTX nông nghiệp Hồng Sơn Lãng Sơn  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
627 HTX Lịm Xuyên Song Khê  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
628 HTX nông nghiệp Mỹ Cầu Tân Mỹ  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
629 HTX nông nghiệp Voi Quỳnh Sơn  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
630 HTX nông nghiệp Yên Khê Song Khê  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
631 HTX nông nghiệp Yên Lư Yên Lư  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
632 HTX Văn Sơn và HTX Xuân Phong Tân Tiến  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
633 UBND xã Song Khê Song Khê  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
634 UBND xã Đức Giang Đức Giang  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
635 UBND xã Nội Hoàng Nội Hoàng  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
636 UBND xã Tiến Dũng Tiến Dũng  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
637 UBND xã Yên Lư Yên Lư  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện Yên Hưng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
638 HTX Tiên La Đức Giang  Yên Dũng Xây dựng trạm bơm và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
639 UBND xã Xuân Phú Xuân Phú  Yên Dũng Xây dựng trạm bơm và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
640 UBND xã Đồng Phúc Đồng Phúc  Yên Dũng Xây dựng trạm bơm, trạm biến áp và đường điện Cổ Pháp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
641 UBND xã Nội Hoàng Nội Hoàng  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
642 Trường PTTH số 1 xã Nham Sơn Nham Sơn  Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
643 UBND xã Yên Lư Yên Lư  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện Yên Hưng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
644 UBND xã Đức Giang Đức Giang  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện HTX Tiên La TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
645 UBND xã Nham Sơn  Nham Sơn  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
646 HTX Đông Phương Tân Mỹ  Yên Dũng Xây dựng trạm biên áp điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
647 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi  Yên Thế Đất ở cho các hộ di chuyển xây dựng Cầu Sỏi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
648 Thị trấn nông trường Bố Hạ  Yên Thế Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
649 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ  Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
650 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi  Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
651 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thế Tam Hiệp  Yên Thế Hợp pháp hóa đất đã sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
652 UBND huyện Yên Thế Bố Hạ, Tân Sỏi  Yên Thế Xây dựng Cầu Sỏi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
653 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu TT. Bố Hạ TT. Bố Hạ  Yên Thế Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
654 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ  Yên Thế Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
655 UBND xã Tam  Hiệp Tam  Hiệp  Yên Thế Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
656 Trường Cấp 2+3 Bố Hạ TT Bố Hạ  Yên Thế Sử dụng hợp pháp đất đã xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123, 456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 514

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140073

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4738149