Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 16)

Thứ hai - 15/01/2018 10:33
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2002
3210 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3211 Trường Tiểu học xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3212 Ban QLDA huyện Lục Nam Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng hồ Đền Trung khu du lịch Suối Mỡ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3213 BHXH huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3214 Công ty lương thực Bắc Giang Thanh Lâm Lục Nam Giao cho UBND xã Thanh Lâm quản lý, sử dụng theo đúng quy định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3215 Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang TT Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và trạm bảo dưỡng xe cơ giới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3216 Công ty Bảo hiểm Bắc Giang TT Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc phòng bảo hiểm Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3217 Liên hiệp đường sắt Việt Nam Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng  ga Cẩm Lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3218 Liên hiệp đường sắt Việt Nam Bảo Sơn Lục Nam Xây dựng ga Bảo Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3219 Các chủ sử dụng đất (126 hộ) Cẩm Lý Lục nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3220 Các chủ sử dụng đất (119 hộ) Trường Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3221 Các chủ sử dụng đất (22 hộ) Cương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3222 Các chủ sử dụng đất (586 hộ) Vũ Xá Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3223 Các chủ sử dụng đất (20 hộ) Khám Lạng Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3224  Các chủ sử dụng đất (9 hộ) Bắc Lũng Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3225 Các chủ sử dụng đất (5 hộ) Bắc Lũng Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3226 Các chủ sử dụng đất (3 hộ) Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3227 Các chủ sử dụng đất (195 hộ) Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3228 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3229 Các chủ sử dụng đất (47 hộ) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3230 Các chủ sử dụng đất (4 hộ) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3231 Các chủ sử dụng đất (7 hộ) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3232 Các chủ sử dụng đất (34 hộ) Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3233 Các chủ sử dụng đất (3 hộ) Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3234 Chủ sử dụng đất (1 hộ) Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3235 Các chủ sử dụng đất (11 hộ) Đan Hội Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3236 Các chủ sử dụng đất (1205 hộ) Đan Hội Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3237 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) Đan Hội Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3238 343 hộ Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3239 Các chủ sử dụng đất (2 hộ) Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3240 Hộ ông Trịnh Xuân Lực Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3241 Hộ ông Đỗ Văn Quang Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3242 Các chủ sử dụng đất (11 hộ) Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3243 Các chủ sử dụng đất (225 hộ) Vô Tranh Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3244 Các chủ sử dụng đất (432 hộ) Bảo Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3245 Các chủ sử dụng đất (2 hộ) Bảo Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3246 Các chủ sử dụng đất (9 hộ) TT. Lục Nam Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3247 Các chủ sử dụng đất (541) hộ TT. Lục Nam Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3248 Các chủ sử dụng đất (17 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3249 Các chủ sử dụng đất (9 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3250 Các chủ sử dụng đất (10 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3251 Các chủ sử dụng đất (12 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3252 Các chủ sử dụng đất (3 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3253 Các chủ sử dụng đất (5 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3254 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3255 Các chủ sử dụng đất (2 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3256 Các chủ sử dụng đất (9 hộ) TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3257 Hạt kiểm lâm huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3258 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3259 Các xã : Bình Sơn, Cẩm Lý, Trường Giang, Bảo Đài, thị trấn Đồi Ngô Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3260 7 trường học huyện Lục Nam   Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3261 Trường Mầm non xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3262 Trường mầm non Bắc Lũng Bắc Lũng Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3263 Ban QLDA xây dựng huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng công trình: Hiệu sách nhân dân huyện Lục Nam. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3264 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nghĩa Phương, Trường Sơn, Cẩm Lý, Bảo Sơn, Phương Sơn, TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng các điểm bưu điện văn hóa và Bưu điện Trung tâm TT. Đồi Ngô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3265 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Đan Hội, Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh, Trường Giang, Huyền Sơn, TT. Lục Nam, Cương Sơn, Tiên Hưng, Tiên Nha, Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Bảo Đài, Thanh Lâm, Chu Điện, Lan Mẫu, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá Lục Nam Xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3266 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc sở GTVT TT. Lục Nam Lục Nam Xây dựng cầu Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3267 Công ty CP cơ khí Nông nghiệp Bắc Giang TT. Đồi Ngô Lục Nam Trồng và sản xuất chế biến nấm thực phẩm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3268 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3269 UBND xã Thanh Sơn Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3270 UBND xã Long Sơn Long Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3271 UBND xã Lệ Viễn Lệ Viễn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3272 UBND xã Phúc Thắng Phúc Thắng Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3273 UBND xã Thanh Luận Thanh Luận Sơn Động Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3274 Điện lực Bắc Giang Long Sơn - Dương Hưu Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3275 UBND xã Vĩnh Khương Vĩnh Khương Sơn Động Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3276 Ban QLDA xây dựng huyện Sơn Động Thanh Luận Sơn Động Cải tạo, nâng cấp đường Yên Định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3277 Trường PT cấp 2 -3 Cẩm Đàn Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng trường học (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3278 Trường Tiểu học Chiên Sơn Chiên Sơn Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3279 Các chủ sử dụng đất (333 hộ) TT. An Châu Sơn Động QĐ cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3280 Các chủ sử dụng đất (179 hộ) An Lập Sơn Động QĐ cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3281 Các chủ sử dụng đất (293 hộ) An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3282 Các chủ sử dụng đất (125 hộ) Thanh Luận Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3283 Các chủ sử dụng đất (257 hộ) Thanh Luận Sơn Động QĐ cấp GCNQSD đất nông, lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3284 Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động TT. An Châu Sơn Động Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3285 Trường THCS xã Chiên Sơn Chiên Sơn Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3286 Bưu điện tỉnh Bắc Giang An Lạc, Yên Định, Vân Sơn, Hữu Sản, Giáo Liêm, Tuấn Đạo, Long Sơn, Dương Hưu, Quế Sơn, Phúc Thắng, Chiêm Sơn, Lệ Viễn, Thanh Sơn, Thanh Luận, An Lập, Bồng Am, An Bá Sơn Động Xây dựng các điểm bưu điện văn hoá xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3287 Bưu điện tỉnh Bắc Giang An Châu, Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng bưu điện Sơn Động, Xây dựng bưu điện Cẩm Đàn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3288 UBND xã Ngọc Châu Ngọc Châu Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3289 UBND xã Quang Tiến Quang Tiến Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3290 UBND xã Song Vân Song Vân Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3291 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3292 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3293 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3294 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3295 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3296 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Hợp Đức Tân Yên Đắp đê Hữu Thương năm 2002 (đoạn từ KM2 + 120 đến KM3 + 900) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3297 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Liên Chung Tân Yên Đắp đê Hữu Thương năm 2001 (đoạn từ Km13 + 079 đến Km14 + 775 và đoạn từ Km15-16 + 100) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3298 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Liên Chung Tân Yên Tu bổ đê Hữu Thương năm 1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3299 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên  Cao Xá Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3300 Công ty Lương thực Bắc Giang Ngọc Thiện Tân Yên Giao cho UBND xã Ngọc Thiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3301 Xí nghiệp cán thép Sơn Truyền TT. Cao Thượng Tân Yên Giao cho phòng Thống kê  huyện Tân Yên quản lý, sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3302 Các chủ sử dụng đất (152 hộ) TT. Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở và đất vườn, đất mặt nước nuôi cá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3303 Các chủ sử dụng đất (28 hộ) Ngọc Vân Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn, đất canh tác TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3304 Các chủ sử dụng đất (51 hộ)  Phúc Sơn Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3305 Các chủ sử dụng đất (88 hộ) Việt Ngọc Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3306 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) Việt Ngọc Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3307 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Quế Nham Tân Yên Xây dựng bệnh viện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3308 Viện kiểm sát nhân dân TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3309 Các xã huyện Tân Yên: Đại Hoá; Quế Nham; Cao Xá Tân Trung; Liên Chung; Phúc Hoà; Cao Thượng Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3310 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhã Nam, Việt Lập, Quế Nham, thị trấn Cao Thượng Tân Yên Xây dựng các bưu điện thuộc huyện Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3311 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Tân Yên Xây dựng các điểm bưu điện văn hoá xã (17 điểm ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3312 Công ty TNHH Đông Á Cao Xá Tân Yên Xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3313 Trường THPT Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3314 Trung tâm truyền thông tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thuộc cơ quan UBDS-Giáo dục - Trẻ Em của huyện Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3315 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3316 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc Sở GTVT Nhiều Xã Việt Yên Cải tạo nâng cấp đường liên xã Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3317 Trường tiểu học Quảng Minh 1 Quảng Minh Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3318 Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Lạng Hồng Thái Việt Yên Giao cho UBND huyện Việt Yên quản lý. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3319 Ban QLDA cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Sở NN và PTNT TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng công trình nước sạch thị trấn Bích Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3320 Ban QLDA cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Sở NN và PTNT Hồng Thái Việt Yên Cải tạo nấng cấp hệ thống kênh trạm bơm Hồng Thái TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3321 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Vân Trung, Quang Châu Việt Yên Tu bổ đê Tả Cầu (đoạn từ Km58+500 đến Km60+000 ) tại huyện Việt Yên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3322 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng hồ chứa nước thôn Dĩnh Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3323 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng hồ chứa nước thôn ải Quang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3324 Phòng kinh tế và hạ tầng giao thông huyện Việt Yên Hồng Thái Việt Yên Xây dựng bến xe khách Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3325 Xí nghiệp Đại Phú Bắc Ninh Ninh Sơn Việt Yên Khai thác tận thu đất để làm đường, san lấp mặt bằng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3326 Công ty xây dựng Chiến Thắng (TNHH) Ninh Sơn Việt Yên Khai thác đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3327 Các chủ sử dụng đất (127 hộ) Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3328 Các chủ sử dụng đất (55 hộ) Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3329 Các chủ sử dụng đất (51 hộ)  Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3330 Các chủ sử dụng đất (71 hộ) Bích Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3331 Các chủ sử dụng đất (73 hộ) Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3332 Các chủ sử dụng đất (1170 hộ) Ninh Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3333 Các chủ sử dụng đất (41 hộ) Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3334 Các chủ sử dụng đất (1462 hộ) Quang Châu Việt Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3335 Các chủ sử dụng đất (782 hộ) TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSD đất  thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3336 Công ty Việt Thắng (TNHH) Hoàng Ninh Việt Yên Mở rộng sản xuất kinh doanh tại thôn Hoàng Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3337 1543 hộ  Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSDĐ đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3338 Công ty Thiên Thái Cửu Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trụ sở và sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3339 Nhà thờ Đạo Ngạn Quang Châu Việt Yên Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3340 Công ty TNHH Đại Hồng Phúc Minh Đức Việt Yên Xây dựng nhà máy gạch Tuynen TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3341 Công ty Sông Cầu TNHH Quang Châu Việt Yên Xây dựng nhà làm việc, nhà kho, cảng và bãi chứa than TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3342 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Việt Yên Xây dựng các điểm bưu điện văn hoá xã (13 điểm) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3343 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Việt Tiến, TT. Bích Động, Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trụ sở làm việc và giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3344 UBND xã Trí Yên Trí Yên Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3345 Ban QLDA xây dựng giao thông thuộc Sở GTVT Song Khê, Tân Mỹ, Nội Hoàng Yên Dũng Mở rộng nâng cấp đường tỉnh lộ 284 đoạn nối quốc lộ 1A cũ với quốc lộ 1A mới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3346 UBND xã Đồng Sơn Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng cầu đường giao thông từ xã Tiền Phong đi xã Đồng Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3347 Ban QLDA Sở NN và PTNN tỉnh Bắc Giang Đồng Sơn Yên Dũng Tu bồ đê Hữu Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3348 Các chủ sử dụng đất (106 hộ) Yên Lư Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông , lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3349 Các chủ sử dụng đất (107 hộ) Trí Yên Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông, lâm nghiệp, thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3350 Các chủ sử dụng đất (2 hộ) Quỳnh Sơn Yên Dũng Cấp GCNQSD đất  lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3351 Các chủ sử dụng đất (2011 hộ) Hương Gián Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3352 Các chủ sử dụng đất (116 hộ) Tân Tiến Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3353 Các chủ sử dụng đất (120 hộ) Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3354 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3355 Các xã: Quỳnh Sơn, TT Neo, Trí Yên, Nội Hoàng, Xuân Phú, Tân Mỹ Nhiều Xã Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3356 UBND xã Đồng Sơn Đồng Sơn Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3357 Điện lực Bắc Giang Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà điều hành sản xuất chi nhánh điện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3358 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3359 Công ty TNHH Thanh Long Tân Mỹ Yên Dũng Di chuyển đường điện 35 Kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3360 Công ty TNHH Bắc Hà Song Khê Yên Dũng Xây dựng trạm đỗ xe khách taxi và xưởng sửa chữa ô tô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3361 Công ty TNHH Việt Thắng Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà máy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3362 Công ty Tiến Hoàng Tiền Phong Yên Dũng Sử dụng vào mục đích khai thác đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3363 Công ty TNHH Thanh Long Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3364 UBND xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Xây dựng Nhà văn hoá địa điểm thôn Đường, Thượng, Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3365 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Yên Dũng Xây dựng điểm bưu điện văn hoá các xã (21 điểm BĐVHX) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3366 Công ty nguyên liệu thuốc lá Bắc Giang Phồn Xương Yên Thế Giao cho UBND xã Phồn Xương quản lý, sử dụng theo đúng quy định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3367 UBND xã Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3368 UBND huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3369 UBND xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3370 UBND xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3371 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3372 UBND xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3373 Các chủ sử dụng đất (7 hộ) Hương Vĩ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3374 Các chủ sử dụng đất (47 hộ) Tiến Thắng Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3375 Các chủ sử dụng đất (1358 hộ) Tam Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3376 Các chủ sử dụng đất (669 hộ) TT. Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3377 Các xã huyện Yên Thế: Đồng Kỳ; Đông Sơn; Xuân Lương Đồng Kỳ; Đông Sơn; Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3378 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3379 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Yên Thế Xây dựng các điểm Bưu điện văn hoá xã (18 điểm) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3380 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Tam Tiến, TT. Bố Hạ Yên Thế XD bưu điện Mỏ Trạng và Bố Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3381 Bưu điện huyện Yên Thế. TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở làm việc và giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3382 Công ty Long Hà (TNHH) Bố Hạ Yên Thế Xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh thuốc lá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3383 UBND xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 2715

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67575

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4830479