Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 14)

Thứ hai - 15/01/2018 10:15
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2001
2749 Cty lương thực Bắc Giang Phương Sơn Lục Nam Xây dựng cửa hàng kinh doanh lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2750 Hạt kiểm lâm Lục Nam Vô Tranh, TT. Lục Nam Lục Nam Xây dựng các trạm kiểm lâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2751 Trạm khuyến nông Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2752 Ban QLDA cơ sở hạ tầng nông thôn Bảo Sơn, Tam Dị Lục Nam Nâng cấp cải tạo kênh tưới Bảo Sơn, Tam Dị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2753 Ban quản lý huyện Lục Nam Yên Sơn Lục Nam Tu bổ đê Thống Nhất năm 2001 tại km12+575 đến km13+313 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2754 927 hộ TT.  Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2755 340 hộ Tam Dị Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2756 2669 hộ Chu Điện Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2757 2318 hộ Đông Phú Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2758 2198 hộ Vô Tranh Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2759 999 hộ Vô tranh Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp lần 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2760 99 hộ Tiên Hưng Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2761 85 hộ Đông Hưng Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2762 9 hộ Đông Hưng Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2763 86 hộ Đông Hưng Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2764 36 hộ Đông Hưng Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2765 2359 hộ Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2766 179 hộ Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2767 259 hộ Lục Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2768 1207 hộ Trường Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2769 1364 hộ Bảo Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2770 985 hộ  Bảo Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2771 321 hộ Cương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2772 1174 hộ Huyền Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2773 1329 hộ Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2774 1254 hộ Khám Lạng Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2775 8 hộ Khám Lạng Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2776 124 hộ Khám Lạng Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2777 90 hộ Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2778 2 hộ Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2779 192 hộ Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2780 373 hộ Lan Mẫu Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2781 231 hộ Lan Mẫu Lục Nam Cấp GCNQSD đất trong khu vực dân cư nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2782 287 hộ Lan Mẫu Lục Nam Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2783 UBND xã Vân Sơn Vân Sơn Sơn Động Xây dựng Trung tâm cụm xã Vân Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2784 327 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2785 110 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2786 263 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2787 111 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2788 283 hộ Dương Hưu Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2789 155 hộ Dương Hưu Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2790 437 hộ An Lạc Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2791 516 hộ An Lạc Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2792 301 hộ An Bá Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2793 461 hộ An Bá Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2794 159 hộ Quế Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2795 117 hộ Quế Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2796 17 hộ Phúc Thắng Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2797 46 hộ Phúc Thắng Sơn Động Cấp GCNQSD đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2798 151 hộ An Châu Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2799 151 hộ An Châu Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2800 136 hộ An Châu Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2801 216 hộ An Châu Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2802 46 hộ Bồng Am Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2803 148 hộ Lệ Viễn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2804 391 hộ Lệ Viễn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2805 191 hộ Long Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2806 508 hộ Long Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2807 354 hộ Long Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2808 110 hộ Long Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2809 398 hộ Tuấn Đạo Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2810 255 hộ Tuấn Đạo Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2811 377 hộ Tuấn Đạo Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2812 319 hộ Tuấn Đạo Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2813 293 hộ Giáo Liêm Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2814 372 hộ Giáo Liêm Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2815 215 hộ Chiên Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2816 163 hộ Chiên Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2817 217 hộ Chiên Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2818 153 hộ Chiên Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2819 245 hộ Vân Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2820 334 hộ Vân Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2821 279 hộ Cẩm Đàn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2822 321 hộ Cẩm Đàn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2823 78 hộ Cẩm Đàn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2824 52 hộ Cẩm Đàn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2825 320 hộ Vĩnh Khương Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2826 288 hộ Vĩnh Khương Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2827 744 hộ Thanh Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2828 650 hộ Thanh Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2829 88 hộ Thanh Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2830 87 hộ Thanh Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2831 UBND xã Yên Định Yên Định Sơn Động Giao đất ở cho ND TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2832 CBCNV Trạm thú Y huyện Sơn Động TT. An Châu Sơn Động Hợp thức giao QSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2833 CBCNV lâm trường II - Sơn Động  Yên Định Sơn Động Giao đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2834 Trường tiểu học thị trấn An Châu TT. An Châu Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2835 Trung tâm giáo dục thường xuyên TT. An Châu Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2836 UBND xã Bồng Am Bồng Am Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2837 UBND xã Cẩm Đàn Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2838 UBND xã Thanh Sơn Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2839 UBND xã Lệ Viễn Lệ Viễn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2840 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2841 Trung tâm y tế huyện Sơn Động An Châu Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2842 UBND xã Phúc Thắng Phúc Thắng Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2843 UBND xã Thanh Sơn Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2844 Công Ty cổ phần xe khách Bắc Giang Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng trạm xe khách Nhã Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2845 ND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên  Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2846 UBND TT. Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng  trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2847 Kho bạc Nhà nước Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên  Mở rộng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2848 Ban QLDA xây dựng  huyện Tân Yên Quế Nham Tân Yên  Tu bổ đê 4B TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2849 UBND xã Liên Chung Liên Chung Tân Yên  Tu bổ đê Hữu Thương từ km 11 + 850 đến km 12 + 418. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2850 Ban QLDA huyện Tân Yên Quế nham Tân Yên  Tu bổ đê 4b đoạn từ bến đò Mon đến Cửa Xa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2851 Ban QLDA sở NN và phát triển nông thôn huyện Tân Yên Quế Nham Tân Yên  Tu bổ đê Hữu thượng từ km 26 + 100 đến km 29 + 528 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2852 Ban QLDA sở NN và phát triển nông thôn Việt Lập Tân Yên  Xây dựng nhà Quản lý đê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2853 Ban QLDA sở NN và phát triển nông thôn Liên Trung Tân Yên  Khắc phục sự cố sạt lở đê Liên Trung huyện Tân Yên tại  km 12 + 600 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2854 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang Quế Nham Tân Yên  Xây dựng mương tiêu nước thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2855 Các tổ chức huyện Tân Yên   Tân Yên  HTH giao QSDĐ và Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2856 Ban QLDA huyện Tân Yên  Tân Trung Tân Yên  Cải tạo nâng cấp trạm bơm tưới Tân Lập TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2857 Trường THCS Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng trường  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2858 Trường Trung học Phổ thông Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2859 Trường Trung học Phổ thông Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng trường (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2860 Ban QLDA huyện Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng đường giao thông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2861 UBND xã Ngọc Lý Ngọc Lý Tân Yên  Xây dựng đường giao thông nông thôn toàn xã. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2862 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2863 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2864 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2865 UBND xã Liên Trung Liên Trung Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2866 UBND xã Hợp Đức Hợp Đức Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2867 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2868 UBND xã Tân Trung Tân Trung Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2869 UBND xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2870 UBND xã Ngọc Lý Ngọc Lý Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2871 UBND xã Việt Lập Việt Lập Tân Yên  Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2872 11 hộ Song Vân Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2873 5 hộ TT. Cao Thượng Tân Yên  Cấp GCNQSD đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2874 248 hộ An Dương Tân Yên  Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2875 58 hộ An Dương Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2876 37 hộ Ngọc Thiện Tân Yên  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất ở và đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2877 15 hộ Ngọc Lý Tân Yên  Giao đất lâm  nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2878 98 hộ Ngọc Châu Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2879 91 hộ Lam Cốt Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2880 18 hộ Hợp Đức Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2881 1 hộ Đại Hoá Tân Yên  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2882 Cty cổ phần vận tải thủy bộ Bắc Giang Hồng Thái Việt Yên Xây dựng cửa hàng xăng dầu Việt Yên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2883 Cty TNHH Thiên Thái Cửu Hoàng Ninh Việt Yên Thu hồi đất của Cty liên doanh Long Cửu để cho Cty TNHH Thiên Thái Cửu thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2884 Cty xăng dầu Hà Bắc Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2885 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2886 Nhân dân xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2887 Nhân dân thị trấn Bích Động Bích Động Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2888 Cty Cổ phần gạch Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Chuyển quyền thuê đất từ Xí nghiệp gạch Thượng Lan sang Công ty cổ phần Thượng Lan huyện Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2889 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Ninh Sơn Việt Yên Tu bổ đê Tả Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2890 UBND xã Vân Hà Vân Hà Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2891 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2892 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2893 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2894 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2895 Trường PT cấp 2,3 Tiên sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2896 Nhà thờ Nghĩa Thượng và nhà thờ Trung Lai Minh Đức, Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2897 Ban quản lý dự án lưới điện Cty điện lực 1 Hoàng Ninh, Hồng Thái Việt Yên Xây dựng đường dây 110KV Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2898 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2899 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2900 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2901 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2902 UBND xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2903 UBND xã Tư Lạn Tự Lạn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2904 UBND xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2905 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2906 UBND xã Tư Lạn Tự Lạn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2907 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2908 Trường PTTH Việt Yên 2 Tự Lạn Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2909 Bưu điện huyện Việt Yên Bích Sơn, TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2910 Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Sông Cầu Tiên Sơn, Quang Châu Việt Yên Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2911 Trường tiểu học Hoàng Ninh 3 Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2912 Trường tiểu học xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Mở rộng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2913 Trường Mầm non xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2914 495 hộ Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2915 197 hộ Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2916 507 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2917 86 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2918 260 hộ Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2919 49 hộ Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2920 62 hộ Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2921 10 hộ Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2922 26 hộ Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2923 140 hộ Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2924 651 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2925 Đội quản lý thị trường số 2 huyện Yên Dũng TT Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2926 Chi nhánh ngân hàng NN và phát triển nông thôn Song Khê Yên Dũng Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2927 Công ty Tân Xuyên thuộc tổng công Ty  thuỷ tinh và gốm xây dựng Trí Yên Yên Dũng Khai thác đất làm vật liệu xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2928 Cty cấp thoát nước Bắc Giang Tân An Yên Dũng  Xây dựng khu điều hành cấp nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2929 Hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2930 ND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng  Giao đất ở cho ND TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2931 ND xã Hương Gián Hương Gián Yên Dũng  Giao đất ở cho ND TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2932 Ban QLDA cơ sở hạ tầng nông thôn Tân Mỹ Yên Dũng  Cải tạo kênh trạm bơm Hồng Thái TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2933 133 hộ Lãng Sơn Yên Dũng  Cấp mới GCN QSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2934 334 hộ Tân Tiến Yên Dũng  Cấp mới GCN QSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2935 Trường THPT Yên Dũng số 3 Cảnh Thuỵ Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2936 Cty TNHH Bắc Hà Song Khê Yên Dũng  Xây dựng trạm bến đỗ xe khách taxi và xưởng sửa chữa ô tô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2937 Ban QLDA Sở NN&PTNT Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng cống tiêu Lũ Phú  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2938 Ban QLDA Sở NN&PTNT Tân An Yên Dũng Tu bổ đê Cổ Mân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2939 Ban QLDA Sở NN&PTNT Đồng Sơn, Tân Liễu Yên Dũng Tu bổ đê Hữu Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2940 Ban QLDA Sở NN&PTNT Lãng Sơn, Xuân Phú Yên Dũng Tu bổ đê Tả Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2941 Trường THCS xã Trí Yên Trí Yên Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2942 Cửa hàng lương thực huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Xây dựng cửa hàng kinh doanh lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2943 Ban QLDA xây dựng  huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường Tân An đi chùa La TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2944 UBND huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Xây dựng  SVĐ huyện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2945 Ban QLDA BB1 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc giang Tư Mại Yên Dũng Xây dựng đường cơ động chiến đấu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2946 UBND xã Song Khê Song Khê Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2947 UBND xã Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2948 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2949 UBND xã Cảnh Thuỵ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2950 UBND xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2951 UBND xã Hương Gián Hương Gián Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2952 Cty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Tân Tiến, Hương Gián, Xuân Phú, Lãng Sơn Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2953 Ban QLDA 773 huyện Yên Dũng Quỳnh Sơn Yên Dũng Xây dựng đường dây 22KV, 0,4 và trạm biến áp180 KVA-22- 6/0,4KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2954 UBND TT. Neo TT. Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2955 UBND xã Nham Sơn Nham Sơn Yên Dũng Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2956 55 hộ Tân An Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2957 13 hộ Tân An Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2958 41 hộ Tân An Yên Dũng Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2959 10 hộ  Tân An Yên Dũng Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2960 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Tiến Dũng, Nham Sơn, Yên Lư Yên Dũng Tu bổ đê tả cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2961 553 hộ Tân Liễu Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2962 76 hộ Tân Liễu Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2963 1217 hộ Yên Lư Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2964 616 hộ Yên Lư Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2965 183 hộ Đồng Việt Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2966 448 hộ Đồng Sơn Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2967 287 hộ Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2968 162 hộ Tiến Dũng Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2969 58 hộ Trí Yên Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2970 24 hộ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2971 10 hộ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2972 Liên hiệp đường sắt Việt nam Tam Tiến, Hương Vĩ Yên Thế XD ga Mỏ Trạng xã Tam Tiến và ga Bố Hạ xã Hương Vĩ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2973 UBND xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2974 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2975 UBND xã Đồng Hưu Đồng Hưu Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2976 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2977 UBND xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2978 UBND xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2979 UBND xã Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2980 UBND xã Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2981 UBND xã Xuân Lương, UBND xã Tam Tiến Xuân Lương, Tam Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2982 UBND xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2983 UBND xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2984 UBND xã Đồng Tiến Đồng Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2985 UBND xã Đồng Tiến Đồng Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2986 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2987 Trại giam Ngọc Lý Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2988 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2989 UBND xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2990 Hạt kiểm lâm huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế Hợp thức giao QSD đất, Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2991 UBND xã Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Mở rộng và xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2992 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bố Hạ, Nghĩa Hưng Yên Thế Xây dựng cầu Bố Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2993 428 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2994 178 hộ Phồn Xương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2995 481 hộ Phồn Xương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2996 666 hộ Hương Vĩ Yên Thế  Cấp GCNQSD đất ở nông thôn và đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2997 732 hộ Đồng Tiến Yên Thế  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2998 598 hộ Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2999 46 hộ Đồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3000 185 hộ Tam Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3001 839 hộ Đồng Lạc Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3002 31 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3003 257 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3004 38 hộ Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3005 26 hộ Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3006 86 hộ Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi...

Đang truy cậpĐang truy cập : 133

Máy chủ tìm kiếm : 113

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 6005

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147943

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4261896