Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 12)

Thứ hai - 15/01/2018 10:11
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2000
2324 160 hộ Yên Định Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2325 202 hộ Thanh Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2326 287 hộ An Châu Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2327 711 hộ Yên Định Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2328 391 hộ Dương Hưu Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2329 216 hộ An Lạc Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2330 248 hộ Lệ Viễn Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2331 366 hộ Hữu Sản Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2332 85 hộ Vân Sơn Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2333 87 hộ An Bá Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2334 396 hộ Thanh Luận Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2335 167 hộ Phúc Thắng Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở, nông, lâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2336 143 hộ Giáo Liêm Sơn Động Cấp GCNQSD đất ở, nông, lâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2337 76 hộ Vĩnh Khương Sơn Động Cấp GCNQSD đất, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2338 HTX cổ phần Toàn Thắng An Lạc Sơn Động Khai thác đá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2339 UBND xã An Lập An Lập Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2340 Các hộ gia đình, cá nhân TT. An Châu Sơn Động Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2341 UBND xã Chiên Sơn Chiên Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2342 UBND xã Quế Sơn Quế Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2343 UBND xã An Bá An Bá Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2344 Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng thương binh nặng, người có công Quế Nham Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2345 Ngân hàng NN&PTNT Ngọc Thiện Tân Yên  Xây dựng ngân hàng nông nghiệp cấp 4 Ngọc Thiện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2346 Công ty xăng dầu Hà Bắc Nhã Nam Tân Yên  Chuyển từ giao đất sang thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2347 Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công tỉnh Bắc Giang Quế Nham Tân Yên  Làm đường vào Trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2348 ND xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên  Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2349 ND xã Đại Hoá Đại Hoá Tân Yên  Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2350 UBND xã Hợp Đức, UBND xã Phúc Hòa Hợp Đức, Phúc Hoà Tân Yên  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2351 1615 hộ Ngọc Vân Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2352 UBND xã Phúc Hòa Phúc Hòa Tân Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2353 Đội thi hành án TT. Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2354 1192 hộ Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2355 364 hộ Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2356 586 hộ Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2357 316 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2358 351 hộ Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2359 365 hộ Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2360 92 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2361 95 hộ Vân trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2362 217 hộ Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2363 281 hộ Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2364 294 hộ Quang Châu Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2365 558 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2366 1279 hộ Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2367 390 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2368 421 hộ Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2369 547 hộ Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2370 576 hộ Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2371 68 hộ Vân Hà Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2372 748 hộ Tiên Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2373 878 hộ Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2374 Cty (TNHH) Tân An Bình Quang Châu Việt Yên Xây dựng cửa hàng bán lẻ Xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2375 Hộ ông Nguyễn Đức Hiển Thượng Lan Việt Yên Xây dựng trại chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2376 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Quang Châu Việt Yên Tu bổ đê Tả Cầu từ km 56 + 900 đến km 58+ 200 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2377 Đội quản lý đê số 1 Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng trụ sở và kho bãi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2378 Đội quản lý thị trường Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2379 Trường PT cấp II - III Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2380 CB và ND thị trấn Bích Động TT. Bích Động Việt Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2381 ND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2382 ND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2383 ND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2384 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng hồ chứa nước Sơn Hải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2385 Trường PTTH - Việt Yên II Tự Lạn Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2386 UBND xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trạm biến áp xóm 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2387 Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2388 547 hộ Nhiều xã Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2389 1313 hộ Nham Sơn Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2390 Hộ gia đình cá nhân Đồng Sơn Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2391 Hộ gia đình cá nhân Tiến Dũng Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2392 Hộ gia đình cá nhân Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất Nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2393 1782 hộ Đồng Phúc Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2394 1844 hộ Tân Mỹ Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2395 1264 hộ Tiền Phong Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2396 1618 hộ Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2397 Hộ gia đình cá nhân Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2398 237 hộ Thắng Cương Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2399 882 hộ Đồng Việt Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2400 Cty TNHH Thanh Long Tân Mỹ Yên Dũng  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2401 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Xuân Phú Yên Dũng  Tu bổ đê Tả Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2402 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Nhiều xã Yên Dũng  Tu bổ đê Hữu Sông Thương, đê Tả Sông Thương, đê Hữu Thương Ba Tổng và đê Tả Cầu Ba Tổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2403 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Dũng Thắng Cương, Đức Giang Yên Dũng  Tu bổ đê, kè khu Ba Tổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2404 Ban quản lý dự án xây dựng  Sở GTVT Thái Đào, Dĩnh Trì Yên Dũng  Cải tạo, mở rộng đường tỉnh lộ 299 đoạn Thái Đào - Neo địa phận huyện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2405 Văn phòng UBND huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng  Xây dựng nhà hội trường và Giao đất ở cho CBCC TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2406 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng  Mở rộng đường tỉnh lộ 284 đoạn thị trấn Neo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2407 UBND xã Tân Liễu Tân Liễu Yên Dũng  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2408 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Quỳnh Sơn Yên Dũng  Tu bổ đê Cổ Mân thôn Ngọc Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2409 Trường cấp II + III Đức Giang Đức Giang Yên Dũng  Xây dựng và mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2410 Chi cục Thuế TT. Neo Yên Dũng  HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2411 1300 hộ Đồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2412 18 hộ Hồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2413 293 hộ Tân Sỏi Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2414 424 hộ Hồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2415 487 hộ An Thượng Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2416 597 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2417 99 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2418 700 hộ Tam Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2419 794 hộ Tân Sỏi Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2420 826 hộ Tiến Thắng Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2421 99 hộ Đồng Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2422 207 hộ Đồng Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2423 12 hộ Tam Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2424 224 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2425 52 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2426 27 hộ Tam Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2427 97 hộ Đồng Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2428 155 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2429 258 hộ Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2430 29 hộ Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2431 317 hộ Hương Vĩ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2432 64 hộ Đồng Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2433 747 hộ Tân Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2434 90 hộ Tân Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2435 950 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2436 64 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2437 437 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2438 350 hộ Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2439 376 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2440 45 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2441 459 hộ An Thượng Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2442 623 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2443 78 hộ Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2444 145 hộ Phồn Xương Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2445 360 hộ Phồn Xương Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2446 404 hộ Hương Vĩ Yên Thế Cấp GCNQSD đất, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2447 430 hộ Hồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2448 659 hộ Đồng Hưu Yên Thế Cấp GCNQSD đất, đất ở, đất vườn, đất hành lang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2449 333 hộ Đồng Hưu Yên Thế Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2450 Hạt kiểm lâm huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Cấp GCNQSDĐ                                                                                                                                           TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2451 Trường mầm non xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2452 UBND thị trấn Cầu Gồ TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2453 UBND xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2454 UBND xã Đồng Lạc Đồng Lạc Yên Thế Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2455 UBND xã Hương Vĩ Hương Vĩ Yên Thế Xây dựng trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2456 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Thu hồi đất của Kho lương thực Mỏ Trạng giao cho UBND xã Tam Tiến xây dựng nhà văn hoá, nhà mẫu giáo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 857

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126748

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4724824