Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Sơ đồ tổ chức bộ máy


Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:
I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng
 
- ĐT: 0204.3857171
 
- Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm: 
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở TN&MT
- Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch tài chính, phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai
- Trực tiếp theo dõi công tác Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang và huyện Yên Thế

 
2. Phó Giám đốc Sở: Vũ Văn Tưởng
 
- ĐT:0204.3852953
 
- Email: tuongvv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm:
 - Lĩnh vực môi trường; trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực môi trường.
 -Trực tiếp phụ trách:  Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị được phân công phụ trách.
 -Trực tiếp theo dõi công tác Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng và huyện Sơn Động

    3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Tuyến
 
   - ĐT:0204.3554 577
 
   - Email:tuyennv_stnmt@bacgiang.gov.vn
 
  Trách nhiệm:
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực : Tài nguyên khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Hành chính, quản trị; Công nghệ thông tin; Trưởng ban biên tập Website của Sở; Trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước.
- Giám đốc cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ bảo vệ môi trường
- Trực tiếp phụ trách : Văn phòng Sở, Phòng Tài nguyên khoáng sản, Phòng Tài nguyên Nước, Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu,Trung tâm CNTT, Văn phòng đăng ký đất đai. Chỉ đạo kiểm tra nhiệm vụ đối với các đơn vị được phân công phụ trách.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do GĐ sở phân công
- Trực tiếp theo dõi công tác Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn và huyện Tân Yên 
 
                                                         
      4. Phó Giám đốc Sở: Ngô Văn Xuyên
      - ĐT:0204.3554 999
 
     - Email: xuyennv_stnmt@bacgiang.gov.vn
    
Trách nhiệm:
  - Lĩnh vực Thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai
  - Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư
  - Phụ trách công tác xác định giá đất; trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
  - Trực tiếp phụ trách: Thanh tra sở, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị được phân công phụ trách.
 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do GĐ sở phân công
 - Trực tiếp theo dõi công tác Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa và huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam
 

 IICÁC PHÒNG THAM MƯU

 
1.Văn phòng
    ĐT:  0204.3850876

Chánh VP: Đoàn Thị Trinh
ĐT: 02043.555296
Email: Trinhdt_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó chánh VP: Hà Quốc Khánh
Email: khanhhq_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó chánh VP: Hoàng Hải Lâm
Email: Lamhh_stnmt@bacgiang.gov.vn
ĐT: 02043.555295
2. Thanh tra 
    ĐT: 02043.859880
     
Chánh Thanh tra: Lâm Xuân Thủy
ĐT: 02043.859880
Email: Thuylx_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó chánh Thanh tra: Vũ Văn Hưng
Email: Hungvv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Sang
Email: Sangnv_stnmt@bacgiang.gov.vn
 
3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 
    ĐT: 02043.850877

Trưởng phòng (PT): Nguyễn Thị Thắm
Email: Thamnt_stnmt@bacgiang.gov.vn
ĐT: 02043.850877
Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Sơn
Email: Sonnn_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết
Email: Tuyetnt_stnmt@bacgiang.gov.vn
4. Phòng Khoáng sản
    ĐT: 02043.554720
Trưởng phòng: Ngô Trí Dũng
ĐT: 02043.554720
Email: Dungnt_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó trưởng phòng: Ngô Mạnh Toàn
Email: 
Toannm_stnmt@bacgiang.gov.vn
5. Chi cục Quản lý đất đai
    ĐT: 02043.859879
Chi cục trưởng: Nguyễn Trung Lượng
ĐT: 02043.859879
Email: Luongnt_stnmt@bacgiang.gov.vn
Chi cục phó: Ngô Tùng Thỏa
ĐT: 02043.859879
Email:Thoant_stnmt@bacgiang.gov.vn
Chi cục phó: Trương Đức Thư
Email: Thutd_stnmt@bacgiang.gov.vn
6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
   ĐT: 02043.859878
Trưởng phòng: Trần Văn Hoàng
ĐT: 02043.859878
Email: Hoangtv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hà Quang Tùng
Email: Tunghq_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Thân Giản
Email:Gianlt_stnmt@bacgiang.gov.vn
7. Phòng Tài nguyên Nước Trưởng phòng:  Phạm Trí Nam
Email: Nampt_stnmt@bacgiang.gov.vn
8. Chi cục bảo vệ môi trường
    ĐT:02043.554702
Chi cục trưởng: Trương Công Đại
ĐT:02043.554702
Email: Daitc_stnmt@bacgiang.gov.vn
Chi cục phó: Đàm Thị Hương Giang
Email: Giangdth_stnmt@bacgiang.gov.vn
Chi cục phó: Ngô Quang Trường
Email: Truongnq_stnmt@bacgiang.gov.vn
9. Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Cường
Email: Cuongnv_stnmt@bacgiang.gov.vn
 
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1. Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT
   ĐT: 02043.852254
Giám đốc: Vũ Hoàng Giang
ĐT: 0204 555001
Email: Giangvh_stnmt@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Ninh
ĐT: 0204 6533289
Email: Ninhdv_stnmt@bacgiang.gov.vn
2. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT
    ĐT: 02043.522787
Giám đốc: Nguyễn Khánh Hưng
ĐT: 02043.522787
Email: Hungnk_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Phan Đức Hạnh
Email: Hanhpd_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Trần Ngọc Anh
ĐT: 02043.851155
Email: Anhtn_stnmt@bacgiang.gov.vn
3. Trung tâm Phát triển quỹ đất
    ĐT: 02043.845455
  
Giám đốc: Phùng Văn Lân
ĐT: 02043.845455
Email: Lanpv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Thân Văn Nghiêm
ĐT: 02043.845455
Email: Nghiemtv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Vũ Cường
Email: Cuongv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Vũ Văn Hữu
Email: Huuvv_stnmt@bacgiang.gov.vn
4. Trung tâm Quan trắc TN&MT      
     ĐT: 02043.824760
    
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng
ĐT: 02043.845455
Email: Trongnv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Huyền
ĐT: 02043.824760
Email: Huyenntt_stnmt@bacgiang.gov.vn
5. Văn phòng Đăng ký đất đai
   ĐT: 02043.555322
Giám đốc: Nguyễn Đình Thắng
ĐT: 02043.555322
Email: Thangnd_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng
Email: Hongnt_stnmt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc:Lê Huy Nhâm
Email: Nhamlh_stnmt@bacgiang.gov.vn
6. Quỹ bảo vệ môi trường
  ĐT: 02046.555799
Phó giám đốc: Vũ Đức Phượng 
ĐT: 02046.533799
Email: Phuongvd_stnmt@bacgiang.gov.vn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 5630

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 167024

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3240078